test1

-

1. Najčastejšia konštrukcia automobilu má usporiadanie:

motor vzadu, pohon zadnej nápravy
motor vpredu, pohon prednej nápravy
motor vpredu, pohon zadnej nápravy

2. Medzi prvky pasívnej bezpečnosti vozidla zaraďujeme:

účinný brzdový systém vozidla
zadržiavacie systémy posádky
aerodynamickú stabilitu vozidla

3. Čo ovplyvňuje každá demontáž a montáž:

rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku
väčšie opotrebovanie súčiastok
rýchlejší zábeh súčiastok

4. Pri oprave uvoľneného nitu na ráme sa postupuje nasledovne:

hlava nitu sa odbrúsi, navarí sa nová a roznituje sa
nit sa odstráni, nahradí sa novým a ten sa roznituje
uvoľnený nit sa dotiahne a znovu sa roznituje

5. Medzi výhody pneumatického pruženia patrí:

ľahké zachytenie posuvných síl
tuhosť pruženia sa automatický prispôsobuje zaťaženiu vozidla
vyžaduje jednoduchú konštrukcia náprav a stabilizátora

6. Princíp činnosti kvapalinového tlmiča spočíva:

v progresivite pružiny vo vnútri tlmiča
v meniacej sa viskozite tlmičového oleja pri zmene polohy piesta tlmiča
v pretláčaní oleja malým otvorom, t.j. v škrtení prietoku

7. Pri demontáži vinutej pružiny pri zavesení typu Mc Pherson:

pružina sa nedá demontovať je v jednom spoločnom celku s tlmičom a tvoria samostatnú pružiacu a tlmiacu jednotku
musí sa demontovať tlmič pruženia a potom sťahovákom pružina
demontuje sa celá pružiaca jednotka a pomocou sťahováka sa stlačí pružina a demontuje tlmič pruženia

8. Panhardská tyč (vzpera) vedie nápravu:

iba pozdĺžne
priečne a čiastočne aj pozdĺžne
iba priečne

9. Príklon čapu na vozidle ovplyvňuje:

vracanie kolies do priameho smeru, vymedzuje vôľu v ložiskách náboja kolesa, zmenšuje polomer otáčania
vymedzuje vôľu v guľových kĺboch spojovacej tyče, napomáha vracaniu kolies do priameho smeru
stabilitu vedenia vozidla, uľahčuje riadenie zmenšuje polomer otáčania a vracia kolesá do priameho smeru jazdy

10. Diferenčný uhol geometrie kolies riadiacej nápravy je:

súčet uhlov vnútorného a vonkajšieho kolesa riadiacej nápravy pri vytočení kolies do smeru jazdy
rozdiel uhlov vnútorného a vonkajšieho kolesa riadiacej nápravy pri vytočení kolies do smeru jazdy
podiel uhlov vnútorného a vonkajšieho kolesa riadiacej nápravy pri vytočení kolies do smeru jazdy

11. Na vozidlách s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 100 km/h nesmie byť mechanická vôľa volantu väčšia ako:

18°
15°
12°

12. Pneumatiky osobných automobilov sa označujú – základné označenie:

175/70 R 80 H
260 – 40 / R
260/80 H 200

13. Dynamickú nevyváženosť kolesa spôsobuje:

ťažisko kolesa je mimo stredu otáčania kolesa
rozkmitanie hmoty kolesa
moment sily, vytvorený odstredivou silou nevyváženej hmoty

14. Účelom spomaľovacej (odľahčovacej) brzdy je:

znížiť rýchlosť vozidla až do zastavenia
znížiť rýchlosť vozidla
zabrániť samovoľnému rozjazdu vozidla pri státí na svahu

15. Zavzdušnenie bŕzd brzdnú dráhu:

neovplyvňuje
skracuje
predlžuje

16. Bod varu brzdovej kvapaliny sa zisťuje pomocou:

elektrického variča s teplomerom
špeciálnym prístrojom
hustomerom

17. Príčinou neodbrzdenia prevádzkovej brzdy po uvoľnení pedálu môžu byť:

nesprávne nastavená vôľa pedálu brzdy
neustále brzdové potrubie
veľká vôľa na pedále brzdy

18. Pri valcovej skúšobni brzdových síl sa používa pedometer pre meranie:

veľkosti brzdnej sily retardéra
veľkosti brzdnej sily parkovacej brzdy
veľkosti sily pôsobiacej na brzdový pedál

19. Nesúmernosť brzdenia môže byť spôsobená:

zavzdušnením brzdovej sústavy
nevhodnou brzdovou kvapalinou
zamasteným brzdovým obložením

20. Ak je poškodená vnútorná stena brzdového valčeka koróziou, alebo sú na ňom ryhy:

valček opravíme jemným prebrúsením
valček musíme vymeniť
valček opravíme nanesením slabej vrstvy tvrdochromu a preleštíme

21. Pri nedotáčavom šmyku systém ESP pri korekcii jazdnej dráhy pribrzdí:

vonkajšie predné koleso
vnútorné zadné koleso
vonkajšie zadné koleso

22. Čo môže v prípade kotúčových bŕzd spôsobovať vibrácie pri brzdení?

nerovnomerné opotrebovanie obloženia
prítomnosť vzduchu v okruhu
hádzanie alebo deformácia kotúča

23. Ako sa dá vyskúšať správna funkcia hydrodynamického meniča točivého momentu?

posluchom a pridávaním plynu na spiatočke
pri plnom plyne, zabrzdenom vozidle so zaradenou akoukoľvek rýchlosťou
posluchom a pridávaním plynu na jednotke pri voľnobehu, zabrzdenom vozidle so zaradenou akoukoľvek rýchlosťou

24. Správne nastavená spojka musí mať vôľu medzi vysúvacími páčkami a krúžkom vypínacieho ložiska:

20 – 50 mm
10 – 15 mm
1 – 5 mm

25. Pred demontážou spojky musíme označiť vzájomnú polohu štítu spojky, zotrvačníka a prítlačného kotúča:

v inej polohe sa nedá urobiť spätná montáž
výrobca vyvažuje motor ako celok aj so spojkou
inak by spojka prekĺzala

26. U dvojhriadeľovej prevodovky krútiaci moment:

prenáša jeden pár ozubených kolies
prenášajú dva páry ozubených kolies
prenášajú tri páry ozubených kolies

27. Zasekávanie radenia prevodových stupňov mechanickej prevodovky môže byť spôsobené:

ohnutou alebo uvolnenou vidlicou radenia, poškodením aretácie radiacej tyče, zlým zavesením prevodovky alebo motora
opotrebovaním synchronizačnej spojky, použitím nevhodného prevodového oleja
ohnutou tyčou radenia, zlým zavesením prevodovky alebo motora, chybným nastavením mechanizmu radenia

28. Hlučnosť ozubených kolies prevodovky je spôsobená:

zlou funkciou synchronizačnej spojky
opotrebením ozubených kolies, veľkou radiálnou alebo axiálnou vôľou ozubených kolies, prípadne hriadeľov
vôľou v uložení hriadeľov kolies

29. Zubová vôľa medzi pastorkom a tanierovým kolesom v rozvodovke osobného automobilu býva zvyčajne:

1 - 2 mm
0,5 - 1 mm
0,08 - 0,25 mm

30. Kontrola správnej činnosti uzávierky diferenciálu sa prevádza:

meraním hnacej sily na ľavom a pravom kolese
po demontáži kĺbového hriadeľa
kontrolou otáčania kolies pri zdvihnutej náprave

31. Hardyho spojka je:

gumový kotúč vybavený kovovými puzdrami pre spojenie
gumový kotúč s textilnou vložkou s kovovými puzdrami pre spojenie
kotúč z mäkčeného plastu schopný prenášať veľký krútiaci moment

32. Priebeh tepelných dejov v spaľovacom priestore popisujeme pomocou:

p – T diagramu
p – V diagramu
V – p diagramu

33. Ojničné čapy kľukového hriadeľa štvordobého šesťvalcového motora radového sú rozmiestnené:

po 90 stupňoch
po 120 stupňoch
60 stupňoch

34. Kontrola tesnosti spaľovacieho motora sa vykonáva:

meraním kompresného pomeru pri studenom motore
meraním veľkosti kompresného tlaku alebo tlakovou skúškou
kontrolou tesnosti prostredníctvom presvecovania UV lampou

35. Praskliny na piestoch sa zisťujú:

ultrazvukom
magnetickou skúškou
kapilárnou skúškou

36. Kontrola tesnosti zabrúsených ventilov sa prevádza:

prehliadkou povrchu sedla
pomocou petroleja
pomocou ultrazvuku

37. Presah vloženého valca má byť v rozmedzí:

0,5 – 1 mm pre liatinový blok valcov a 1 mm pre hliníkový blok valcov
0,08 – 0,1 mm pre liatinový blok a 0,08 – 0,20 mm pre hliníkový blok valcov
uložený valec nie je uložený s presahom. Vyžaduje sa rovinnosť, aby nedošlo k deformácii tesnenia pod hlavou

38. Meranie indexu lomu svetla chladiacej kvapaliny pomocou refraktometru sa v prevádzke robí z dôvodu:

zisťovania viskozity oleja
zisťovania bodu tuhnutia kvapaliny
zisťovania bodu varu kvapaliny

39. Pracovný tlak oleja v tlakovej mazacej sústave motora je asi:

50 kPa – 150 kPa
300 kPa – 450 kPa
1MPa – 1,5 MPa

40. Pri výmene oleja v motore sa čističe oleja:

vymieňajú podľa potreby
odstredivé sa vymieňajú a papierové vložky sa čistia
odstredivé sa čistia a papierové vložky sa vymieňajú

41. „Studená“ zapaľovacia sviečka má tepelnú hodnotu:

nižšiu
vyššiu
bez obmedzenia

42. Aký je priebeh výstupného napäťového signálu indukčného snímač otáčok?

v tvare jednosmerných obdĺžnikových impulzov
striedavý s kladnými a zápornými polovlnami
jednosmerný s hodnotou napätia závislou na otáčkach

43. Rozdelenie snímačov podľa vstupnej veličiny:

mechanické, hydraulické, tepelné
chemické, tepelné, mechanické
mechanické, tepelné, chemické

44. Otvárací tlak vstrekovej dýzy je miesto 18 MPa len 13 MPa. Aký to má následok?

vstrekovacia dýza sa otvára a zatvára neskôr
vstrekovacia dýza sa otvára a zatvára skôr
vstrekovacia dýza sa otvára skôr a zatvára neskôr

45. Vznetový motor silne a rovnomerne klepe:

vôľa ventilov je nesprávne nastavená
sú silne utiahnuté pružiny regulátora
vstrek paliva má veľký predstih

46. Vačkový hriadeľ vstrekovacieho čerpadla štvordobého vznetového motora má

rovnaké otáčky ako kľukový hriadeľ motora
polovičné otáčky ako vačkový hriadeľ motora
rovnaké otáčky ako vačkový hriadeľ motora

47. Systémy typu BOSCH - Motronic (M, ML, ME, MED)

regulujú len množstvo vstrekovaného paliva – samostatný systém vstrekovania
regulujú len parametre zapaľovania – samostatný elektronický zapaľovací systém
regulujú množstvo vstrekovaného paliva a súčasne aj parametre zapaľovania

48. Aký je systémový tlak v systéme vstrekovania Mono – Motronic:

100 kPa (1 bar)
250 kPa (2,5 baru)
500 kPa (5 barov)

49. Zásobník paliva v KE – Jetronic slúži na:

reguláciu systémového tlaku paliva
vytvorenie riadiaceho tlaku paliva
udržovanie zvyškového tlaku paliva

50. Regulátor riadiaceho tlaku pri K – Jetronic slúži:

ku zvýšeniu voľnobežných otáčok pri zahrievaní motora
k regulácii systémového tlaku
k obohateniu zmesi pri ohrievaní motora

51. Pri zaregistrovaní detonačného spaľovania riadiaca jednotka zážihového motora:

zvýši predstih zážihu o jeden regulačný bod
zmenší predstih zážihu o jeden regulačný bod
zníži množstvo vstrekovaného paliva

52. Trojcestný katalyzátor výfukových plynov dosahuje najvyššiu účinnosť:

len pri alfa = 0,995 ± 0,002 a teplote od 400 do 800°C
len v oblasti okolo alfa = 0,990 ± 0,005 a teplote od 150 do 400°C;
len v oblasti okolo alfa = 1,010 ± 0,01 a teplote od 800 do 100°C

53. Slabú sulfatáciu elektród akumulátora je možné čiastočne odstrániť:

výmenou elektrolytu
opakovaným nabíjaním veľkým nabíjacím prúdom
opakovaným nabíjaním malým nabíjacím prúdom

54. Pri hlbokom vybíjaní akumulátora môže dôjsť:

k znehodnoteniu elektrolytu
k oxidácii kontaktov a spojov
k sulfatácii elektród síranom olovnatým

55. Čím sú tvorené elektródy nabitého oloveného akumulátora:

kladná - hubovité olovo, záporná – oxid olovičitý
kladná – síran olovnatý, záporná – hubovité olovo
kladná – oxid olovičitý, záporná – hubovité olovo

56. V pracovnom statorovom vinutí alternátora sa indukuje:

striedavé jednofázové napätie
striedavý prúd, napätie sa indukuje v rotore
striedavé trojfázové napätie

57. Pre združené svetlomety s diaľkovým a stretávacím svetlom sú obyčajne používané halogénové žiarovky:

H3
H4
H7

58. Čo meriate takto zapojeným prístrojom v jednoduchom obvode?
napätie
prúd
odpor

59. Ktorý elektrický zákon umožňuje vypočítať ekvivalentný odpor Req k viacerým rezistorom zapojeným paralelne (vedľa seba)?

Req = R1 + R2 + ... + Rn
Req = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn
1/Req = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn

60. Tranzistor na obrázku je:
vo vodivom stave
práve zničený
v nevodivom stave

QR kód skenuj mobilom, tabletom