test2

-

1. Rozchod kolies je:

vzdialenosť stredových rovín kolies medzi nápravami
vzdialenosť stredových rovín kolies na jednej strane vozidla
vzdialenosť stredových rovín kolies na jednej náprave

2. Pasívna bezpečnosť vozidla je:

súbor / súhrn vlastností, ktoré minimalizujú následky dopravnej nehody
súbor / súhrn vlastnosti vozidiel, ktoré minimalizujú príčiny vzniku dopravných nehôd
úbor / súhrn vlastnosti vozidiel, ktoré vylučujú následky dopravných nehôd ak sa už stali

3. Jazdný odpor vzduchu závisí od:

súčiniteľa odporu vzduchu, rýchlosti vozidla vrátane rýchlosti vetra, tlaku vzduchu v pneumatikách
hustoty vzduchu, súčiniteľa odporu vzduchu, čelnej plochy vozidla, rýchlosti vozidla vrátane rýchlosti vetra
čelnej plochy vozidla, hmotnosti vozidla, hustoty vzduchu, súčiniteľa odporu vzduchom, rýchlosti vozidla vrátane rýchlosti vetra

4. Nosné časti rebrinového rámu sú najčastejšie profilu:

kruhového
“U“ profilu
„I“ profilu

5. Ktoré z vozidiel musí mať pruženie s progresívnou charakteristikou a aký druh pružín je pre progresívne pruženie vhodný?

osobné a ľahké úžitkové automobily – vinuté pružiny
autobusy – vinuté pružiny, pneumatické pruženie
nákladné automobily – zväzky listových pružín, pneumatické pruženie

6. Pri demontáži vinutej pružiny motorového vozidla:

stačí zdvihnúť vozidlo, pružinu uvolniť a vybrať, resp. vytiahnuť
používajú sa prípravky na stláčanie pružiny
pred demontážou je nevyhnutné pružinu nahriať

7. Pri demontáži vinutej pružiny pri zavesení typu Mc Pherson:

pružina sa nedá demontovať je v jednom spoločnom celku s tlmičom a tvoria samostatnú pružiacu a tlmiacu jednotku
musí sa demontovať tlmič pruženia a potom sťahovákom pružina
demontuje sa celá pružiaca jednotka a pomocou sťahováka sa stlačí pružina a demontuje tlmič pruženia

8. Hlučné kuželníkové ložisko náboja kolesa musíme:

vymeniť, namazať a dotiahnuť predpísaným momentom
skontrolovať, doplniť mazací tuk a dotiahnuť predpísaným momentom
skontrolovať, poškodené vymeniť, namazať a nastaviť vôľu

9. Geometria prednej riadiacej nápravy má tieto základné parametre:

rozbiehavosť kolies, príklon kolesa, odklon čapu, záklon čapu
zbiehavosť kolies, príklon kolesa, odklon čapu, záklon čapu
zbiehavosť alebo rozbiehavosť kolies, odklon kolesa, príklon čapu, záklon čapu

10. Geometria prednej riadiacej nápravy má tieto štyri základné parametre:

rozbiehavosť kolies, príklon kolesa, odklon čapu, záklon čapu
zbiehavosť kolies, príklon kolesa, odklon čapu, záklon čapu
rozbiehavosť kolies, odklon kolesa, príklon výkyvného čapu, záklon výkyvného čapu

11. Hlavné časti hrebeňovej prevodovky riadenia sú:

skrinka prevodovky, ozubené koleso s odvaľujúcou sa kladkou
skriňa prevodovky, ozubený hrebeň a ozubený pastorok
skrinka prevodovky, skrutka, matica a kulisa s kameňom

12. Rozmer ráfika „7,00 – 20“ je:

označenie prehĺbeného ráfu: 7“ šírka ráfu a priemer 20“
označenie plochého ráfu: 7“ šírka ráfu a priemer 20“
označenie plochého ráfu: 7“ šírka disku a priemer 20“

13. Profilové číslo pneumatiky udáva v percentách:

pomer šírky k výške pneumatiky
pomer výšky pneumatiky k vonkajšiemu priemeru
pomer výšky k šírke pneumatiky

14. Pre meranie otáčok kolies pri ABS sa používajú:

Hallov snímač
indukčný snímač
optoelektrické snímače

15. Regulátor tlaku v pneumatickom brzdovom okruhu obmedzuje prevádzkový tlak na:

790 + 30 kPa
200 + 30 kPa
730 + 30 MPa

16. Pri výmene brzdových doštičiek:

musí sa vždy demontovať strmeň brzdy
musí sa demontovať brzdový kotúč
piestiky brzdových valčekov sa musia stlačiť dovnútra

17. Pri nastavovaní bŕzd pomocou výstredníkov sa veľkosť vôle medzi čeľusťami a bubnom nastavuje:

pomocou špárových mierok
pootočením výstredníka
podľa vôle na pedále brzdy

18. Valcová skúšobňa pre meranie brzdových síl meria brzdnú silu na jednotlivých kolesách:

v kilowattoch
v kilonewtonoch
v newtonmetroch

19. Na valcovej skúšobni bŕzd sa blokovanie kolesa prejaví na grafickom zázname merania:

ukončením nárastu ovládacieho tlaku
ukončením nárastu brzdnej sily
ukončením nárastu ovládacej sily

20. Ak je poškodená vnútorná stena brzdového valčeka koróziou, alebo sú na ňom ryhy:

valček opravíme jemným prebrúsením
valček musíme vymeniť
valček opravíme nanesením slabej vrstvy tvrdochromu a preleštíme

21. Pri pretáčavom šmyku systém ESP pri korekcii jazdnej dráhy pribrzdí:

vonkajšie predné koleso
vnútorné zadné koleso
vonkajšie zadné koleso

22. Čo môže v prípade kotúčových bŕzd spôsobovať vibrácie pri brzdení?

nerovnomerné opotrebovanie obloženia
prítomnosť vzduchu v okruhu
hádzanie alebo deformácia kotúča

23. Účelom synchronizačného ústrojenstva v prevodovke je:

zamedziť zaradeniu dvoch rýchlostných stupňov
vyrovnať rozdiel otáčok hriadeľa a ozubeného kolesa pri radení
zamedziť vyskakovaniu zaradeného prevodu zo záberu

24. Pri nastavovaním vypínacích páčok spojky s obvodovými pružinami sa mení:

3,0 mm
1,5 mm
0,5 mm

25. U dvojhriadeľovej prevodovky krútiaci moment:

prenáša jeden pár ozubených kolies
prenášajú dva páry ozubených kolies
prenášajú tri páry ozubených kolies

26. U dvojhriadeľovej prevodovky krútiaci moment:

prenáša jeden pár ozubených kolies
prenášajú dva páry ozubených kolies
prenášajú tri páry ozubených kolies

27. Priame spojenie hnacieho a hnaného hriadeľa je možné pri:

trojhriadeľovej prevodovke
dvojhriadeľovej prevodovke
trojhriadeľovej prevodovke s planétovým prevodom

28. Spätný chod pri planétovom prevode sa dosiahne:

zablokovaním centrálneho kolesa
zablokovaním korunového kolesa
zablokovaním unášača satelitov

29. Zubová vôľa medzi pastorkom a tanierovým kolesom v rozvodovke osobného automobilu býva zvyčajne:

1 - 2 mm
0,5 - 1 mm
0,08 - 0,25 mm

30. Rozvodovka obsahuje:

meniteľný stály prevod a diferenciál
stály prevod jednoduchý alebo zložitý a diferenciál
stacionárny prevod jednoduchý alebo zložitý a diferenciál

31. Hardyho spojka je:

gumový kotúč vybavený kovovými puzdrami pre spojenie
gumový kotúč s textilnou vložkou s kovovými puzdrami pre spojenie
kotúč z mäkčeného plastu schopný prenášať veľký krútiaci moment

32. Benzín s nižším oktánovým číslom:

znižuje možnosť vzniku detonačného horenia
zvyšuje možnosť vzniku detonačného horenia
nemá žiadny vplyv na detonačné horenie

33. Kľukový mechanizmus s vyoseným piestovým čapom má vyosenie vyrobené:

proti zmyslu otáčania kľukového hriadeľa
v zmysle otáčania kľukového hriadeľ
existujú obidve možnosti

34. Označenie rozvodu DOHC znamená:

rozvod OHC s jedným vačkovým hriadeľom v hlave valcov ovládajúcim sacie aj výfukové ventil
rozvod OHC s dvomi vačkovými hriadeľmi v hlave valcov, jeden ovláda sacie ventily a druhý výfukové ventily
rozvod OHC s dvomi dlhými vačkovými hriadeľmi spoločnými pre sacie a výfukové ventily v hlave valcov, ktoré ovládajú striedavo sacie a výfukové ventily

35. Deformácia vačkového hriadeľa sa zisťuje:

nožovým pravítkom
upnutím medzi hroty a odchýlkomerom
mikrometrom

36. Tolerančná trieda, váhová skupina a priemer sa kontroluje na:

pieste
valci
hlave valca

37. Pri kontrole časovania rozvodu sa časovací kotúč upevňuje na:

kľukový hriadeľ
vačkový hriadeľ
hriadeľ pohonu rozdeľovača

38. Ako sa prejaví porucha termostatu chladenia:

teplota motora presahuje alebo nedosahuje správnu prevádzkovú teplotu
teplota motora nedosahuje správne prevádzkové teploty
nedostatočné chladenie

39. Prehrievanie kvapalinou chladeného motora môže byť spôsobené:

použitím nesprávneho typu chladiacej kvapaliny
vysokou hladinou chladiacej kvapaliny v expanznej nádobe
poškodenou pretlakovou zátkou

40. Pri výmene oleja v motore sa olej vypúšťa do zbernej olejovej nádoby:

z teplého motora
zo studeného motora
na teplote motora nezáleží

41. Tepelná hodnota zapaľovacej sviečky charakterizuje:

schopnosť sviečky odvádzať teplo z izolátora a elektród
teplotnú rozťažnosť izolátora
teplotu tavenia materiálu elektród

42. Snímač pre zapaľovanie s Hallovým generátorom obsahuje:

Hallov článok a klopný obvod
Hallov článok a oscilátorový obvod
Hallov článok a elektromagnetický snímač

43. Aké sú prednosti vznetových motorov s priamym vstrekom paliva:

vyššie maximálne tlaky vo valci, použitie vyšších kompresných pomerov, možnosť jemnejšieho rozprášenia paliva, vyššie požiadavky na kvalitu paliva
nižšia merná spotreba, vyššie vstrekovacie tlaky, väčšie namáhanie častí motora
jednoduchšia konštrukcia hlavy, nižšia merná spotreba, vyššia účinnosť, ľahšie spúšťanie pri nízkych teplotách

44. Nastavenie otváracích tlakov sa prevádza:

natáčaním piestika vstrekovacej jednotke
nastavovacou skrutkou v hornej časti vstrekovača, ktorá mení predpätie pružiny
zmenou zdvihu piestika v vstrekovacej jednotke

45. Regulácia dávky paliva lamelového podávacieho čerpadla je zabezpečená:

otváraním riadiaceho kanálika je ovplyvnený smer prúdenia palivo k výtlačnému ventilu
dávku paliva sa reguluje otváraním a posunom piestu čerpadla
dávku paliva reguluje riadiaci ventil umiestnený za čerpadlom

46. Regulácia dávky paliva piestového podávacieho čerpadla palivovej sústavy s radovým čerpadlom je zabezpečená:

pootáčaním piestu – piest sa pootočí, posunie a začne stláčať palivo
dĺžkou otvorenia riadiaceho ventilu – otvorí sa riadiaci kanálik a palivo prúdi k výtlačnému ventilu
vyrovnaním tlaku – vzrastom tlaku v potrubí za čerpadlom sa piest vo výtlaku zastaví

47. Regulátor tlaku paliva:

udržiava konštantný rozdiel tlakov medzi tlakom v palivovom systéme a tlakom v sacom potrubí pri všetkých prevádzkových podmienkach
udržiava konštantný tlak v palivovom systéme pri všetkých prevádzkových podmienkach
zabezpečuje ochranu palivového systému pred poškodením, pri prekročení maximálneho tlaku v systéme

48. Vstrekovacie ventily pri KE – Jetronic sa otvárajú:

impulzom z riadiacej jednotky
tlakom paliva
systémovým tlakom riadeným elektrohydraulickým nastavovačom tlaku

49. Aký je približný systémový tlak v systémoch vstrekovania M - Motronic:

100 kPa (1 bar)
250 kPa (2,5 baru)
500 kPa (5 barov)

50. Lambda – sonda reaguje:

na prítomnosť a množstvo O2 vo výfukových plynoch
na prítomnosť a množstvo CO vo výfukových plynoch
na prítomnosť nespáleného paliva (nespálených uhľovodíkov – HC) vo výfukových plynoch

51. Napätie na lambda sonde správne pracujúceho systému vstrekovania pri dobrom zložení zmesi:

má trvalú hodnotu nad 0,8 V
pravidelne pulzuje medzi 0,4 a 0,6 V
pravidelne pulzuje medzi 0,1 a 0,9 V

52. Trojcestný katalyzátor výfukových plynov dosahuje najvyššiu účinnosť:

len pri alfa = 0,995 ± 0,002 a teplote od 400 do 800°C
len v oblasti okolo alfa = 0,990 ± 0,005 a teplote od 150 do 400°C;
len v oblasti okolo alfa = 1,010 ± 0,01 a teplote od 800 do 100°C

53. Ampérmeter sa pri meraní prúdu pretekajúceho spotrebičom pripája do elektrického obvodu:

paralelne k spotrebiču
sériovo so spotrebičom
sériovo alebo paralelne, podľa typu spotrebiča

54. Pri hlbokom vybíjaní akumulátora môže dôjsť:

k znehodnoteniu elektrolytu
k oxidácii kontaktov a spojov
k sulfatácii elektród síranom olovnatým

55. Súčasťou alternátora s budiacim vinutím je:

komutátor
zberacie krúžky
kotva zapojená nakrátko

56. Menovité napätie alternátora pre 12 voltovú sústavu je:

12 V
14 V
16 V

57. Pre združené svetlomety s diaľkovým a stretávacím svetlom sú obyčajne používané halogénové žiarovky:

H3
H4
H7

58. Aká je úloha regulátora v alternátore?

regulovať napätie
regulovať prúd
obmedzovať budiaci prúd

59. Keramické kondenzátory malých kapacít sa v elektrických obvodoch používajú hlavne na:

zvýšenie hmotnosti elektrického zariadenia
filtráciu vysokofrekvenčných impulzov
filtráciu nízokofrekvenčných impulzov

60. Tranzistor na obrázku je:
vo vodivom stave
práve zničený
v nevodivom stave

QR kód skenuj mobilom, tabletom