test3

-

1. Výhodou usporiadania: motor vpredu a pohon prednej nápravy je:

rovnomerné zaťaženie náprav
jednoduché riešenie úžitkových priestorov
jednoduchá predná náprava

2. Pasívna bezpečnosť vozidla je:

súbor / súhrn vlastností, ktoré minimalizujú následky dopravnej nehody
súbor / súhrn vlastnosti vozidiel, ktoré minimalizujú príčiny vzniku dopravných nehôd
súbor / súhrn vlastnosti vozidiel, ktoré vylučujú následky dopravných nehôd ak sa už stali

3. Pred začiatkom vykonávania diagnostiky elektronických častí vozidla, mechanik musí:

pripojiť diagnostický prístroj do diagnostickej zásuvky
skontrolovať hodnotu palubného napätia
zaistiť vozidlo proti poškodeniu

4. Pri oprave uvoľneného nitu na ráme sa postupuje nasledovne:

hlava nitu sa odbrúsi, navarí sa nová a roznituje sa
nit sa odstráni, nahradí sa novým a ten sa roznituje
uvoľnený nit sa dotiahne a znovu sa roznituje

5. V hydropneumatickej pružine olej zabezpečuje:

pruženie svojou stlačiteľnosťou
prenos tlaku z piestu na pružiaci plyn
mazanie mechanizmu pružiny

6. Sila potrebná pre stláčanie dvojčinného teleskopického tlmiča je:

väčšia ako sila pre roztiahnutie
menšia ako sila potrebná pre roztiahnutie
je rovnaká pre stláčanie aj pre roztiahnutie

7. Znížená účinnosť tlmiča sa prejavuje:

opotrebením pneumatiky na obvode, väčšie množstvo malých opotrebených plošiek
opotrebením pneumatiky po vonkajšej strane obvodu
opotrebením stredu pneumatiky rovnomerne po celom obvode

8. Účelom stabilizátora je:

zachytávať pozdĺžne sily a zmierniť nárazy do karosérie
prenášať hmotnosť vozidla na nápravy
zmenšiť priečne nakláňanie karosérie

9. V automobiloch sa používajú tieto prevody riadenia:

maticové, skrutkové, hrebeňové
maticové kužeľové, hrebeňové, skrutkové
pastorkom a hrebeňovou tyčou, pastorkom a kužeľovým kolesom skrutkou a maticou, skrutkovým kolesom

10. Konštrukcia riadenia tuhej riadiacej nápravy obsahuje:

dve riadiace tyče
jednu spojovaciu tyč
dve spojovacie tyče

11. Pri skrutkovom riadení so segmentom môžeme bočnú vôľu v zuboch vymedziť:

priblížením segmentu k ose skrutky
priblížením skrutky k osi segmentu
nedá sa vymedziť vôľa

12. Pneumatiky osobných automobilov sa označujú – základné označenie:

175/70 R 80 H
260 – 40 / R
260/80 H 200

13. Pneumatika s označením RADIAL STEEL je:

radiálna pneumatika s oceľovým nárazníkom
radiálna pneumatika, ktorú môžeme dodatočne prehlbovať
radiálna pneumatika s oceľovým nárazníkom a s vystuženými bokmi

14. ABS plní funkciu:

zabraňuje prekĺzavaniu kolies pri rozbiehaní automobilu
zabraňuje blokovaniu kolies pri brzdení
znižuje ovládaciu silu na pedál brzdy

15. Zavzdušnenie bŕzd brzdnú dráhu:

neovplyvňuje
skracuje
predlžuje

16. Bod varu brzdovej kvapaliny sa zisťuje pomocou:

elektrického variča s teplomerom
špeciálnym prístrojom
hustomerom

17. Plastové potrubie pre rozvod tlakového vzduchu brzdovej sústavy sa spája:

lepením
skrutkovými spojkami
zváraním

18. Valcová skúšobňa pre meranie brzdových síl meria brzdnú silu na jednotlivých kolesách:

v kilowattoch
v kilonewtonoch
v newtonmetroch

19. Na valcovej skúšobni bŕzd sa blokovanie kolesa prejaví na grafickom zázname merania:

ukončením nárastu ovládacieho tlaku
ukončením nárastu brzdnej sily
ukončením nárastu ovládacej sily

20. Po odbrzdení pribrzďuje brzda jedného kolesa. Porucha je zapríčinená:

únikom brzdovej kvapaliny z pracovného valčeka brzdy
poškodením hlavného brzdového valca
zadretými piestami brzdového valčeka, alebo prasknutými vratnými pružinami bubnovej brzdy

21. Pri nedotáčavom šmyku systém ESP pri korekcii jazdnej dráhy pribrzdí:

vonkajšie predné koleso
vnútorné zadné koleso
vonkajšie zadné koleso

22. Ktorý prvok zaisťuje hodnotu zvyškového tlaku v okruhu bubnovej brzdy?

vratné pružiny brzdových čeľustí
správne nastavenie výstredníkov brzdových čeľustí
ventil pre spojenie hlavného brzdového valca s okruhom bŕzd

23. Medzi nevýhody hydrodynamickej spojky je:

Medzi nevýhody hydrodynamickej spojky je
zmenšenie preklzu kolies pri rozjazde vozidla
potreba väčšieho priestoru potrebného pre jej zástavbu

24. Charakteristika spojkových pružín sa kontroluje:

meraním priemeru pružiny
mikrometrom a primeriavacou doskou
meraním zaťaženia a deformáciou pružiny

25. Pri opotrebenom obložení hnaného kotúča:

zväčšuje sa krok pedálu spojky
zväčšuje sa vôľa na vypínacích páčkach
zmenšuje sa vôľa pedálu spojky

26. Krivka, ktorá zabezpečuje nemenný prevodový pomer ozubenia sa nazýva:

trochoida
cykloida
evolventa

27. Výhodou trojhriadeľovej prevodovky je:

vyššia účinnosť na priamy záber
vstup a výstup točivého momentu v jednej osi
vyššia účinnosť pri iných stupňoch než na priamy záber

28. Prídavné prevodovky na ťažkých nákladných automobiloch sú umiestnené:

za prevodovkou
sú súčasťou prevodovky
pred prevodovku (sú predradené)

29. Pre kužeľové súkolesie stáleho prevodu rozvodovky sa najčastejšie používa ozubenie:

s priamymi zubami
so zakrivenými zubami
so šípovými zubami

30. Spojovací hriadeľ:

prenáša krútiaci moment a umožňuje vzájomnú výchylku osí
prenáša krútiaci moment a zabezpečuje dĺžkovú dilatáciu
prenáša krútiaci moment a neumožňuje vzájomné vychýlenie osí

31. Odstrániť vôľu v uložení ložiska môžeme:

natlačením ložiskových krúžkov
navarením ložiskových krúžkov
pomocou alduritu alebo pokovovaním

32. Pre vykonanie jedného zdvihu piestu je potrebné:

jedna otáčka kľukového hriadeľa
polovica otáčky kľukového hriadeľa
jedna otáčka vačkového hriadeľa

33. Pevné časti motora sú:

blok motora, veko kľukovej skrine
hlava valcov, vrchná časť kľukovej skrine, spodná časť kľukovej skrine
blok motora, hlava valcov, tesnenie, spodné veko kľukovej skrine

34. Doba otvorenia výfukového kanála je pri dvojdobom motore v porovnaní s otvorením výfukového ventilu štvordobých motorov:

kratšia
rovnaká
dlhšia

35. Deformácia vačkového hriadeľa sa zisťuje:

nožovým pravítkom
upnutím medzi hroty a odchýlkomerom
mikrometrom

36. Ovalita čapu kľukového hriadeľa sa odstráni:

rovnaním za tepla
brúsením
sústružením

37. Presah vloženého valca má byť v rozmedzí:

0,5 – 1 mm pre liatinový blok valcov a 1 mm pre hliníkový blok valcov
0,08 – 0,1 mm pre liatinový blok a 0,08 – 0,20 mm pre hliníkový blok valcov
uložený valec nie je uložený s presahom. Vyžaduje sa rovinnosť, aby nedošlo k deformácii tesnenia pod hlavou

38. Bod varu chladiacej kvapaliny so stúpajúcim pretlakom v chladiacej sústave:

sa nemení
klesá
stúpa

39. Pri kontrole termostatu kvapalinového chladenia by úplné otvorenie malo nastať pri teplote:

menej ako 70 °C
menej ako 90 °C
menej ako 110 °C

40. Pri výmene oleja v motore sa čističe oleja:

vymieňajú podľa potreby
odstredivé sa vymieňajú a papierové vložky sa čistia
odstredivé sa čistia a papierové vložky sa vymieňajú

41. Odstredivý regulátor predstihu s rastúcimi otáčkami:

pootáča vačkou prerušovača v smere otáčania vačkového hriadeľa
pootáča vačkou prerušovača proti smeru otáčania vačkového hriadeľa
základnou doskou prerušovača, čím zmenšuje medzeru medzi kontaktmi prerušovača

42. Aký ma vplyv zväčšenie vzdialenosti medzi kontaktmi prerušovača na uhol zopnutia?

zmenší uhol zopnutia
zväčší uhol zopnutia
nemá na uhol zopnutia vplyv

43. Odvzdušnenie nízkotlakovej časti palivovej sústavy sa vykonáva:

povolením vstrekovačov a pretočením motora
čerpaním ručným čerpadlom a uvoľnením odvzdušňovacej skrutky na jemnom čističi paliva a odvzušňovacích skrutiek na vstrekovacom čerpadle
čerpaním ručným čerpadlom a uvoľnením odvzušňovacích skrutiek na jemnom čističi paliva a na vstrekovačoch paliva

44. Vznetový motor sa nedá zastaviť (radové vstrekovacie čerpadlo):

ihla vo vstrekovacej dýze ostala zablokovaná
výtlačný ventil sa zadrel a netesní, preto sa nemôže zmeniť dodávka paliva
piest v čerpadle sa zadrel a zablokoval regulačnú tyč

45 Vznetový motor pri behu naprázdno ,,kolíše“ mení otáčky. Poruchu spôsobuje:

veľký predstih vstreku
piest v čerpadle sa zadrel a zablokoval regulačnú tyč
nerovnomerné nastavenie pružiny odstredivého regulátora

46. Použitie obmedzovacieho regulátora pri radovom čerpadle:

reguláciu dávky paliva pri štarte, voľnobehu a obmedzovanie dodávky paliva pri dosiahnutí maximálnych otáčok motora
reguláciu dávky paliva, obmedzovaním jeho tlaku, pri všetkých režimoch a otáčkach motora
reguláciu dávky paliva po zlyhaní ovládacieho mechanizmu (chráni motor pred poškodením)

47. Systémy typu BOSCH - Motronic (M, ML, ME, MED)

regulujú len množstvo vstrekovaného paliva – samostatný systém vstrekovania
regulujú len parametre zapaľovania – samostatný elektronický zapaľovací systém
regulujú množstvo vstrekovaného paliva a súčasne aj parametre zapaľovania

48. Zariadenie pre reguláciu systémového tlaku paliva v systéme KE – Jetronic je:

tlakový zásobník paliva
riadiaci piest rozdeľovača množstvo paliva
regulátor tlaku paliva

49. Aký je približný systémový tlak v systémoch vstrekovania Motronic MED:

100 kPa (1 bar)
250 kPa (2,5 baru)
500 kPa (5 barov)

50. Lambda sonda zisťuje:

škodliviny vo výfukových plynoch
zostatkový podiel kyslíka vo výfukových plynoch
zostatkový podiel dusíka vo výfukových plynoch

51. Ako pôsobí spätné vedenie výfukových plynov (EGR) ?

zníži sa spotreba paliva, čo sa prejaví na znížení podielu oxidu uhoľnatého (CO) vo výfukových plynoch
zníži sa podiel oxidov dusíka (NOx) vo výfukových plynoch
zvýši sa teplota v spaľovacom priestore, čím sa zníži spotreba paliva a následne aj hodnoty emisie škodlivín vo výfukových plynoch

52. V oxidačnom katalyzátore dochádza k oxidácii:

NOx s CO za vzniku N2, CO2 a O2
CO a HC s O2 za vzniku CO2 a H2O
NOx s HC a O2 za vzniku H2O, CO2 a 2N2

53. Ampérmeter sa pri meraní prúdu pretekajúceho spotrebičom pripája do elektrického obvodu:

paralelne k spotrebiču
sériovo so spotrebičom
sériovo alebo paralelne, podľa typu spotrebiča

54. Polovodičová dióda sa používa:

k usmerneniu striedavého prúdu
k spínaniu veľkých prúdov
ako prúdový zosilňovač

55. Čím sú tvorené elektródy nabitého oloveného akumulátora:

kladná - hubovité olovo, záporná – oxid olovičitý
kladná – síran olovnatý, záporná – hubovité olovo
kladná – oxid olovičitý, záporná – hubovité olovo

56. Polovodičová dióda zapojená v priepustnom smere má odpor:

niekoľko desatín ohmu
niekoľko desiatok ohmov
niekoľko kiloohmov

57. Ak je spotrebič, ktorého odpor je R, pripojený na napätie U, prechádza ním prúd I.
Ako sa zmení prúd prechádzajúci spotrebičom, ak napätie zdvojnásobíme a jeho odpor zmenšíme na polovicu?

prúd vzrastie 2-krát
prúd vzrastie 4-krát
prúd klesne na polovicu

58. Čo je to mV?

0,01 V
0,001 V
0,000 001 V

59. Keramické kondenzátory malých kapacít sa v elektrických obvodoch používajú hlavne na:

zvýšenie hmotnosti elektrického zariadenia
filtráciu vysokofrekvenčných impulzov
filtráciu nízokofrekvenčných impulzov

60. Tranzistor na obrázku je:

vo vodivom stave
práve zničený
v nevodivom stave

QR kód skenuj mobilom, tabletom