test5

-

1. Vozidlá s hybridným pohonom majú riešený pohon:

dvomi alebo viacerými druhmi pohonu
súčasným pohonom obidvoch náprav
oddeleným pohonom prednej a zadnej nápravy

2. Prvky aktívnej bezpečnosti vozidla sú vo funkcii:

iba keď už k dopravnej nehode došlo
stále počas jazdy
iba tesne pred dopravnou nehodou

3. Pomocou regloskopu nastavujeme predpísaný sklon:

svetlometov so stretávacím svetlom a svetlometom do hmly
svetlometov so stretávacím svetlom
obrysových svetiel

4. Podľa vzťahu k podvozku rozlišujeme karosérie:

podvozkové, polonosné, samonosné
samonosné, škrupinové a panelové
samonosné, podvozkové a panelové

5. Vedenie nápravy umožňuje:

vinutá pružina
hydropneumatická pružina
listová pružina

6. Pre mazanie listovej pružiny sa používa:

prevodový alebo motorový olej
špeciálny vysoko viskózny silikónový olej
mazací tuk s obsahom grafitu

7. Znížená účinnosť tlmiča sa prejavuje:

opotrebením pneumatiky na obvode, väčšie množstvo malých opotrebených plošiek
opotrebením pneumatiky po vonkajšej strane obvodu
opotrebením stredu pneumatiky rovnomerne po celom obvode

8. Pri letmom uložení kolesa je hnací hriadeľ kolesa namáhaný:

na krútenie s plným ohybovým namáhaním
len na krútenie
na krútenie a čiastočne aj na ohyb

9. Príklon výkyvného čapu riadenia spôsobuje a jeho veľkosť je vyjadrená:

vymedzenie vôle v ložisku kolesa, veľkosť v mm
zmenšenie polomeru natočenia a tým ľahšie navrátenie kolies do priameho smeru, veľkosť v uhlových stupňoch
udržuje vozidlo v priamom smere, veľkosť v mm

10. Záklon výkyvného čapu riadenia je:

uhol, ktorý zviera os čapu a kolmica k vozovke v rovine rovnobežnej s pozdĺžnou zvislou strednou rovinou vozidla
uhol medzi strednou rovinou kolesa a rovinou kolmou k vozovke
priemet uhla, ktorý zviera os čapu s kolmicou k rovine vozovky, do priečnej zvislej roviny

11. Pred kontrolou a nastavením ktorejkoľvek hodnoty geometrie prednej nápravy sa musí prekontrolovať:

tlak v pneumatikách, vôľa v ložiskách kolies, vôľa čapov riadenia a hádzanie kolies
činnosť tlmičov pruženia
zbiehavosť kolies

12. Rozmer ráfika „7,00 – 20“ je:

označenie prehĺbeného ráfu: 7“ šírka ráfu a priemer 20“
označenie plochého ráfu: 7“ šírka ráfu a priemer 20“
označenie plochého ráfu: 7“ šírka disku a priemer 20“

13. Profilové číslo pneumatiky udáva v percentách:

pomer šírky k výške pneumatiky
pomer výšky pneumatiky k vonkajšiemu priemeru
pomer výšky k šírke pneumatiky

14. Vnútorný prevod brzdy je pomer medzi:

priemerom kolesa a brzdového kotúča
silou na pedáli a brzdnou silou
ovládacou silou brzdového ústrojenstva a obvodovou trecou silou brzdy

15. Dvojkruhový pedálový brzdič zaisťuje tieto funkcie:

ovládanie bŕzd I. a II. okruhu s tlakovým predstihom núdzového brzdenia
ovládania bŕzd I. a II. okruhu s časovým predstihom
ovládanie bŕzd I. a II. okruhu s tlakovým predstihom a ovládanie parkovacej brzdy

16. Pri výmene brzdových doštičiek:

musí sa vždy demontovať strmeň brzdy
musí sa demontovať brzdový kotúč
piestiky brzdových valčekov sa musia stlačiť dovnútra

17. Príčinou neodbrzdenia prevádzkovej brzdy po uvoľnení pedálu môžu byť:

nesprávne nastavená vôľa pedálu brzdy
neustále brzdové potrubie
veľká vôľa na pedále brzdy

18. Parkovacia brzda musí udržať vozidlo kategórie M, N, O (pri odpojení od ťažného vozidla) na svahu so stúpaním:

40%
18%
30%

19. Nesúmernosť brzdenia môže byť spôsobená:

zavzdušnením brzdovej sústavy
nevhodnou brzdovou kvapalinou
zamasteným brzdovým obložením

20. Brzdový pedál pri kvapalinových brzdách pod tlakom povoľuje:

nové brzdové obloženie sa ešte neprispôsobilo
v brzdovej sústave je vzduch
netesní hlavný brzdový valec, valček, potrubie

21. Pri pretáčavom šmyku systém ESP pri korekcii jazdnej dráhy pribrzdí:

vonkajšie predné koleso
vnútorné zadné koleso
vonkajšie zadné koleso

22. Čo najmä spôsobuje vracanie sa piestu do brzdového strmeňa?

hrdzavosť brzdového kotúča
ventil vo vnútri strmeňa
spätné nasatie brzdovej kvapaliny hlavným valcom

23. Ako sa dá vyskúšať správna funkcia hydrodynamického meniča točivého momentu?

posluchom a pridávaním plynu na spiatočke
pri plnom plyne, zabrzdenom vozidle so zaradenou akoukoľvek rýchlosťou
posluchom a pridávaním plynu na jednotke pri voľnobehu, zabrzdenom vozidle so zaradenou akoukoľvek rýchlosťou

24. Vystredenie kotúča spojky sa prevádza:

skrutkovačom
mikrometrom
montážnym tŕňom

25. Pred demontážou spojky musíme označiť vzájomnú polohu štítu spojky, zotrvačníka a prítlačného kotúča:

v inej polohe sa nedá urobiť spätná montáž
výrobca vyvažuje motor ako celok aj so spojkou
inak by spojka prekĺzala

26. U dvojhriadeľovej prevodovky krútiaci moment:

prenáša jeden pár ozubených kolies
prenášajú dva páry ozubených kolies
prenášajú tri páry ozubených kolies

27. Zasekávanie radenia prevodových stupňov mechanickej prevodovky môže byť spôsobené:

ohnutou alebo uvolnenou vidlicou radenia, poškodením aretácie radiacej tyče, zlým zavesením prevodovky alebo motora
opotrebovaním synchronizačnej spojky, použitím nevhodného prevodového oleja
ohnutou tyčou radenia, zlým zavesením prevodovky alebo motora, chybným nastavením mechanizmu radenia

28. Výhody planétovej prevodovky sú:

pri radení sa vyrovnávajú obvodové rýchlosti ozubených kolies a môžu sa radiť pod zaťažením
pri radení sa nemusia vyrovnávať obvodové rýchlosti ozubených kolies, nemôžu sa radiť pod zaťažením
pri radení sa nemusia vyrovnávať obvodové rýchlosti ozubených kolies a môžu sa radiť pod zaťažením

29. Pri montáži kužeľových ozubených kolies sa podľa montážnych údajov postupuje takto:

najprv sa nastaví tanierové koleso a potom pastorok
súkolesie sa zmontuje, skontroluje a upraví sa záber
podľa montážnej vzdialenosti sa ustaví pastorok a podľa zubovej vôle tanierové koleso

30. Spojovací hriadeľ:

prenáša krútiaci moment a umožňuje vzájomnú výchylku osí
prenáša krútiaci moment a zabezpečuje dĺžkovú dilatáciu
prenáša krútiaci moment a neumožňuje vzájomné vychýlenie osí

31. Odstrániť vôľu v uložení ložiska môžeme:

natlačením ložiskových krúžkov
navarením ložiskových krúžkov
pomocou alduritu alebo pokovovaním

32. Kompresné tlaky v zážihových motoroch sa pohybujú v rozmedzí:

400 – 700 kPa
0,8 – 1,3 MPa
80 – 120 MPa

33. Prekrývanie ventilov (strihanie) nastane vtedy, keď:

vo valci končí expanzia a začína výfuk
vo valci začína sanie a končí výfuk
vo valci začína expanzia a končí kompresia

34. Kontrola tesnosti spaľovacieho motora sa vykonáva:

meraním kompresného pomeru pri studenom motore
meraním veľkosti kompresného tlaku alebo tlakovou skúškou
kontrolou tesnosti prostredníctvom presvecovania UV lampou

35. Tlakovou skúškou spaľovacieho priestoru sa zisťuje:

tesnosť spaľovacieho priestoru
kompresný tlak
kompresný pomer

36. Pri zvyšovaní kompresného pomeru sa kompresný tlak:

znižuje
kompresný pomer nemá vplyv na kompresný tlak
zvyšuje

37. Presah vloženého valca má byť v rozmedzí:

0,5 – 1 mm pre liatinový blok valcov a 1 mm pre hliníkový blok valcov
0,08 – 0,1 mm pre liatinový blok a 0,08 – 0,20 mm pre hliníkový blok valcov
uložený valec nie je uložený s presahom. Vyžaduje sa rovinnosť, aby nedošlo k deformácii tesnenia pod hlavou

38. Meranie indexu lomu svetla chladiacej kvapaliny pomocou refraktometru sa v prevádzke robí z dôvodu:

zisťovania viskozity oleja
zisťovania bodu tuhnutia kvapaliny
zisťovania bodu varu kvapaliny

39. Ktorý z motorových olejov má najvyššiu výkonnostnú klasifikáciu API pre zážihové motory:

SF
SH / CE
CF / SE

40. Označenie v motorových olejov SAE 30 udáva:

hustotu oleja
výkonnostnú triedu
viskozitnú triedu

41. Odstredivý regulátor predstihu s rastúcimi otáčkami:

pootáča vačkou prerušovača v smere otáčania vačkového hriadeľa
pootáča vačkou prerušovača proti smeru otáčania vačkového hriadeľa
základnou doskou prerušovača, čím zmenšuje medzeru medzi kontaktmi prerušovača

42. Napätia a prúdy v primárnom okruhu elektronického zapaľovania sú životu nebezpečné a dosahujú hodnoty až cca:

400 V a 9 A
600 V a 6 A
800 V a 15 A

43. Pri montáži radového vstrekovacieho čerpadla vznetového motora na motor sa:

nastaví motor do HÚ a značka geometrického začiatku dopravy paliva na hnanej časti spojky čerpadla proti značke na bloku motora
skontroluje poradie vstrekov do jednotlivých valcov a nastaví motor do HÚ
nastaví motor na značku predpísaného predvstreku a značka na hnanej časti spojky čerpadla o proti značke na čelnom veku vstrekovacieho čerpadla

44. Vznetový motor sa nedá zastaviť (radové vstrekovacie čerpadlo):

ihla vo vstrekovacej dýze ostala zablokovaná
výtlačný ventil sa zadrel a netesní, preto sa nemôže zmeniť dodávka paliva
piest v čerpadle sa zadrel a zablokoval regulačnú tyč

45. Regulácia dávky paliva lamelového podávacieho čerpadla je zabezpečená:

otváraním riadiaceho kanálika je ovplyvnený smer prúdenia palivo k výtlačnému ventilu
dávku paliva sa reguluje otváraním a posunom piestu čerpadla
dávku paliva reguluje riadiaci ventil umiestnený za čerpadlom

46. Výtlak paliva pri rotačných čerpadlách BOSCH typu VE je ukončený:

v okamihu, keď rozdeľovací piest dosiahne hornú úvrať
v okamihu, keď hrana regulačnej objímky odkryje priečny kanálik v rozdeľovacom pieste
v okamihu, keď riadiaca drážka v pieste otvorí plniaci kanál

47. Čo znamená použitie nastavovača voľnobehu pri vstrekovacích systémoch BOSCH:

nie je možné nastavovať hodnoty voľnobehu
motor je riadený prostredníctvom digitálnej riadiacej jednotky a snímačov
motor používa sekvenčné vstrekovanie

48. Motor so vstrekovacím systémom KE – Jetronic nemá dostatočný výkon:

páka s piestom regulátora tlaku paliva sa ťažko pohybuje
klapka merača vzduchu sa zadiera
ihla v dýze paliva sa zadiera

49. Ktoré mechanizmy sú v činnosti pri štarte pri vstrekovaní K – Jetronic:

tepelný časový spínač, ventil studeného štartu, regulátor prídavného vzduchu
nastavovač voľnobehu, regulátor prídavného vzduchu, predĺženie doby vstrekovania elektromagnetických ventilov
tepelný časový spínač, ventil studeného štartu, zatvorené regulátor prídavného vzduchu, otvorené šupátko tepelného chodu, merač vzduchu, rozdeľovač paliva

50. Vynechávanie zážihu sa prejaví v zložení výfukových plynov výrazným zvýšením obsahu:

CO
CO2
HC

51. Pri kontrole odporovej (titánovej) lambda sondy sa zisťuje:

či dochádza k zmene napätia v rozsahu cca. 1 až 5 V
či dochádza k zmene napätia v rozsahu cca. 100 až 900 mV
jej prechodový odpor za studena a za tepla

52. Pri vozidlách vybavených katalyzátorom nesmie dôjsť k vynechávaniu spaľovania (zapaľovania) z dôvodu:

aby nedošlo k nahromadeniu palivových výparov v katalyzátore, kde by sa vznietili a zhoreli, čím by došlo k zataveniu katalyzátora
aby nedochádzalo k veľkej produkcii nespálených uhľovodíkov (HC), čím by bol znížený výkon a výrazne zvýšená spotreba paliva
aby nedochádzalo k „trhaniu“ motora, čo znižuje jeho životnosť

53. Hustota elektrolytu oloveného akumulátora 1,12 g.cm-3 poukazuje na:

stav úplného nabitia
stav úplného vybitia
koniec životnosti akumulátora (veľmi opotrebovaný akumulátor)

54. Polovodičová dióda sa používa:

k usmerneniu striedavého prúdu
k spínaniu veľkých prúdov
ako prúdový zosilňovač

55. Automobilový alternátor má budiace vinutie:

trojfázové vinutie na statore
trojfázové vinutie na rotore
trojfázové vinutie na kotve

56. Polarita výstupného napätia sústavy alternátor – usmerňovač je:

nezávislá na zmysle otáčania alternátora
meniaca sa v závislosti od zmyslu otáčania alternátora
závislá od typu alternátora

57. Základné časti elektronického riadenia systémov vo vozidle, je vo všeobecností zložené z:

napájania, konektorov, vodičov, snímačov, riadiacej jednotky a akčných členov
alternátora, usmerňovača, regulátora, akumulátora, vodičov, konektorov, odporov a kondenzátorov
slnečného kolektora, svetelno – napäťového meniča, optických káblov, riadiacej jednotky a výkonných členov

58. Voltmeter musí mať vnútorný odpor?

čo najnižší
nezáleží na vnútornom odpore nemá vplyv na presnosť merania
čo najvyšší

59. Ktorý elektrický zákon umožňuje vypočítať ekvivalentný odpor Req k viacerým rezistorom zapojeným paralelne (vedľa seba)?

Req = R1 + R2 + ... + Rn
Req = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn
1/Req = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn

60. Tranzistor na obrázku je:


vo vodivom stave
v nevodivom stave
práve zničený

QR kód skenuj mobilom, tabletom