test6

-

1. Do pohotovostnej hmotnosti vozidla nie je zahrnutá:

hmotnosť užitočného nákladu vrátane osôb
pohotovostná hmotnosť strojného spodku a hmotnosť užitočného nákladu
pohotovostná hmotnosť strojného spodku a hmotnosť karosérie

2. Jazdná súprava je zložená:

len z nákladného automobilu a jeho prívesu
len z ťahača návesov a jeho návesu
len z ťažného motorové vozidla a s prípojného vozidla

3. Nastavovanie sklonu svetlometov vozidiel sa prevádza pri zapnutých:

obrysových svetlách
stretávacích svetlách
diaľkových svetlách

4. Pri oprave uvoľneného nitu na ráme sa postupuje nasledovne:

hlava nitu sa odbrúsi, navarí sa nová a roznituje sa
nit sa odstráni, nahradí sa novým a ten sa roznituje
uvoľnený nit sa dotiahne a znovu sa roznituje

5. V hydropneumatickej pružine olej zabezpečuje:

pruženie svojou stlačiteľnosťou
prenos tlaku z piestu na pružiaci plyn
mazanie mechanizmu pružiny

6. Oprava prasknutej vinutej pružiny sa prevádza:

zváraním v ochrannej atmosfére
zabrúsením poškodeného konca
výmenou

7. Objektívna skúška tlmiča pruženia sa robí:

prepružením karosérie na stojacom vozidle
akustickou skúškou za jazdy
na diagnostickom zariadení, bez demontáže, prípadne s demontážou tlmiča

8. Účelom stabilizátora je:

zachytávať pozdĺžne sily a zmierniť nárazy do karosérie
prenášať hmotnosť vozidla na nápravy
zmenšiť priečne nakláňanie karosérie

9. V automobiloch sa používajú tieto prevody riadenia:

maticové, skrutkové, hrebeňové
maticové kužeľové, hrebeňové, skrutkové
pastorkom a hrebeňovou tyčou, pastorkom a kužeľovým kolesom skrutkou a maticou, skrutkovým kolesom

10. Geometria prednej riadiacej nápravy má tieto štyri základné parametre:

rozbiehavosť kolies, príklon kolesa, odklon čapu, záklon čapu
zbiehavosť kolies, príklon kolesa, odklon čapu, záklon čapu
rozbiehavosť kolies, odklon kolesa, príklon výkyvného čapu, záklon výkyvného čapu

11. Pred kontrolou a nastavením ktorejkoľvek hodnoty geometrie prednej nápravy sa musí prekontrolovať:

tlak v pneumatikách, vôľa v ložiskách kolies, vôľa čapov riadenia a hádzanie kolies
činnosť tlmičov pruženia
zbiehavosť kolies

12. Pneumatiky osobných automobilov sa zvyčajne hustia na tlak:

1,4 – 2 MPa
1,4 - 2 kPa
140 – 200 kPa

13. Označenie „ TWI“ na pneumatike znamená, že:

pneumatika je vhodná pre zimnú prevádzku
pneumatika má indikátor opotrebovania pneumatiky
pneumatika sa môže prehlbovať vyrezávaním drážok

14. Vnútorný prevod brzdy je pomer medzi:

priemerom kolesa a brzdového kotúča
silou na pedáli a brzdnou silou
ovládacou silou brzdového ústrojenstva a obvodovou trecou silou brzdy

15. Regulátor tlaku v pneumatickom brzdovom okruhu obmedzuje prevádzkový tlak na:

790 + 30 kPa
200 + 30 kPa
730 + 30 MPa

16. Pri výmene brzdových doštičiek:

musí sa vždy demontovať strmeň brzdy
musí sa demontovať brzdový kotúč
piestiky brzdových valčekov sa musia stlačiť dovnútra

17. Obmedzovač brzdového účinku:

montuje sa na prednú nápravu
obmedzuje brzdiaci účinok celého vozidla
obmedzuje brzdiaci účinok zadnej nápravy

18. Valcový dynamometer sa používa na meranie:

pasívnych odporov v hnacom ústrojenstve
kmitov pruženia
vyváženosti kolies a ostatných rotujúcich hmôt na náprave

19. Na valcovej skúšobni bŕzd sa blokovanie kolesa prejaví na grafickom zázname merania:

ukončením nárastu ovládacieho tlaku
ukončením nárastu brzdnej sily
ukončením nárastu ovládacej sily

20. Brzdový pedál pri kvapalinových brzdách pod tlakom povoľuje:

nové brzdové obloženie sa ešte neprispôsobilo
v brzdovej sústave je vzduch
netesní hlavný brzdový valec, valček, potrubie

21. Integrálne brzdové systémy ABS sa vyznačujú:

svojou kompaktnosťou a jednoduchosťou
tým, že na brzdenie nepoužívajú vonkajší zdroj energie a pri ich poruche funguje brzdový systém ako bez ABS
tým, že na brzdenie používajú vonkajší zdroj energie a pri ich poruche strácajú posilňovací účinok

22. Čo môže v prípade kotúčových bŕzd spôsobovať vibrácie pri brzdení?

nerovnomerné opotrebovanie obloženia
prítomnosť vzduchu v okruhu
hádzanie alebo deformácia kotúča

23. Účelom rozjazdovej spojky je:

prenášať krútiaci moment, umožniť jeho krátkodobé prerušenie a umožniť plynulý rozjazd vozidla
prenášať krútiaci moment, umožniť jeho trvalé prerušenie a zaistiť plynulý rozjazd vozidla
prenášať krútiaci moment a umožniť plynulý rozjazd vozidla

24. Prekĺzanie spojky môže byť spôsobené:

veľkým voľným chodom pedálu spojky
spáleným obložením spojky
zavzdušnením kvapalinového ovládania

25. Prekĺzanie spojky kotúčovej trecej je spôsobené:

opotrebeným, zamasteným, prípadne spáleným obložením
vadným spojkovým ložiskom
spojka je zle nastavená, pedál má veľký mŕtvy chod

26. V trojhriadeľovej prevodovke pri prevode inom ako i = 1 prenáša sa moment:

hnací hriadeľ – spojkový hriadeľ – hnaný hriadeľ
hnací hriadeľ – predlohový hriadeľ – hnaný hriadeľ
hnací hriadeľ – hnaný hriadeľ

27. Výhodou trojhriadeľovej prevodovky je:

vyššia účinnosť na priamy záber
vstup a výstup točivého momentu v jednej osi
vyššia účinnosť pri iných stupňoch než na priamy záber

28. Zmena prevodu pri prevodovkách s plynulou zmenou prevodového pomeru sa zabezpečuje:

zmenou dĺžky remeňa
posunutím remeníc
posunutím jednej časti remeníc a tým zmenou priemeru remeníc

29. Počas jednej otáčky sa prevodový pomer Hookovho kríža:

nemení
vždy rovnako mení podľa uhla otočenia hriadeľa
nemení, ak je vstupný aj výstupný hriadeľ v priamke

30. Pri oprave rozvodovky sa kónická vzdialenosť meria medzi:

dosadacími plochami ložísk hnacieho pastorku
dosadacími plochami ložísk diferenciálu
jednou z čelých strán hnacieho pastorku a osou venca

31. Menšiu náročnosť na mazanie majú ložiská:

klzné
valivé
klzné aj valivé majú rovnakú náročnosť

32. Benzín s nižším oktánovým číslom:

znižuje možnosť vzniku detonačného horenia
zvyšuje možnosť vzniku detonačného horenia
nemá žiadny vplyv na detonačné horenie

33. Kľukový mechanizmus s vyoseným piestovým čapom má vyosenie vyrobené:

proti zmyslu otáčania kľukového hriadeľa
v zmysle otáčania kľukového hriadeľa
existujú obidve možnosti

34. Základný postup nastavenia rozvodu motora je:

nastavenie kľukového a vačkového hriadeľa, podľa značiek určených výrobcom a prepojenie častí pohonu rozvodu
približné nastavenie rozvodu a následná kontrola časovania motora
nastavenie 1 valca do hornej úvrate, vačky sacieho ventilu 1 valca do max. zdvihu a následné spojenie častí pohonu rozvodu

35. Kontrola tesnosti spaľovacieho priestoru sa prevádza na motore:

ohriatom na prevádzkovú teplotu
len pri studenom motore
nezáleží – teplota motora nemá vplyv na tesnosť

36. Po každej montáži hlavy valcov je potrebné vykonať nastavenie:

základnej polohy škrtiacej klapky
prevádzkového tlaku oleja
prevádzkovej vôle ventilov

37. Na novom motore je axiálna vôľa kľukového hriadeľa:

meraním hustoty kvapaliny
meraním teploty pri ktorej kvapalina tuhne
meraním elektrického odporu kvapaliny

38. Meranie indexu lomu svetla chladiacej kvapaliny pomocou refraktometru sa v prevádzke robí z dôvodu:

zisťovania viskozity oleja
zisťovania bodu tuhnutia kvapaliny
zisťovania bodu varu kvapaliny

39. Ktorý z motorových olejov má najvyššiu výkonnostnú klasifikáciu API pre zážihové motory:

SF
SH / CE
CF / SE

40. Pri prevádzkovej skúške motorového oleja sa kontroluje:

bod tuhnutia
viskózny index
viskozita oleja

41. Zväčšenie vzdialenosti elektród zapaľovacej sviečky spôsobí:

predĺženie času horenia iskry
zväčšenie prúdu v čase horenia iskry
zvýšenie ihly zapaľovacieho napätia

42. Optoelektronické bezkontaktové zapaľovanie potrebuje pre svoju funkciu:

svetelný zdroj
elektromagnetický snímač
Hallov snímač

43. Vznetové motory s priamym vstrekovaním zvyčajne používajú tento tvar spaľovacieho priestoru:

toroidný (Saurer)
vírivá komôrka
tlaková komôrka

44. Vznetový motor sa nedá zastaviť (radové vstrekovacie čerpadlo):

ihla vo vstrekovacej dýze ostala zablokovaná
výtlačný ventil sa zadrel a netesní, preto sa nemôže zmeniť dodávka paliva
piest v čerpadle sa zadrel a zablokoval regulačnú tyč

45. Vznetový motor pri behu naprázdno ,,kolíše“ mení otáčky. Poruchu spôsobuje:

veľký predstih vstreku
piest v čerpadle sa zadrel a zablokoval regulačnú tyč
nerovnomerné nastavenie pružiny odstredivého regulátora

46. Použitie vysokotlakového rozdeľovača:

k zastaveniu dávky paliva pri dosiahnutí maximálnej rýchlosti automobilu
k zastaveniu dávky paliva pri dosiahnutí maximálnych otáčok motora
k rozdeleniu paliva stlačeného na vysoký tlak do jednotlivých valcov

47. Systémy vstrekovania paliva, podľa väzby medzi snímačom regulačnej veličiny a akčným členom rozdeľujeme na:

mechanické, mechanicko – elektronické, elektronické
mechanické, pneumatické, pneumaticko – elektronické, elektronické
mechanické, hydraulické, hydraulicko – elektronické, elektronické

48. Vstrekovacie ventily pri KE – Jetronic sa otvárajú:

impulzom z riadiacej jednotky
tlakom paliva
systémovým tlakom riadeným elektrohydraulickým nastavovačom tlaku

49. Aký je približný systémový tlak v systémoch vstrekovania M - Motronic:

100 kPa (1 bar)
250 kPa (2,5 baru)
500 kPa (5 barov)

50. V systéme Mono – Motronic je hlavnou riadiacou veličinou:

množstvo vzduchu
tlak v sacom potrubí
poloha škrtiacej klapky a otáčky

51. Snímače, ktoré priamo ovplyvňujú tvorbu zmesi zážihového motora sú:

snímač teploty motora, snímač teploty nasávaného vzduchu, snímač množstva nasávaného vzduchu, snímač tlaku v nasávacom potrubí (MAP senzor), potenciometer škrtiacej klapky
snímač teploty motora, snímač teploty nasávaného vzduchu, snímač množstva nasávaného vzduchu, snímač polohy vačkového hriadeľa, snímač otáčok motora (RPM senzor)
snímač klepania, snímač teploty nasávaného vzduchu, snímač množstva nasávaného vzduchu, potenciometer škrtiacej klapky

52. Trojcestný katalyzátor výfukových plynov má za úlohu:

upravovať zloženie výfukových plynov na základe hodnoty signálu lambda sondy
redukovať NOx a oxidovať CO a HC
redukovať CO, HC a oxidovať NOx s CO2;

53. Hustota elektrolytu oloveného akumulátora 1,28 g.cm-3 poukazuje na:

stav úplného nabitia
stav úplného vybitia
koniec životnosti akumulátora (veľmi opotrebovaný akumulátor)

54. Tranzistor sa používa:

k usmerneniu striedavého prúdu
k spínaniu a riadeniu veľkých prúdov prostredníctvom malého prúdu
k stabilizácii striedavého napätia

55. Súčasťou alternátora s budiacim vinutím je:

komutátor
zberacie krúžky
kotva zapojená nakrátko

56. V pracovnom statorovom vinutí alternátora sa indukuje:

striedavé jednofázové napätie
striedavý prúd, napätie sa indukuje v rotore
striedavé trojfázové napätie

57. Pre predné svetlomety do hmly sú obyčajne používané halogénové žiarovky:

H3
H4
H7

58. Voltmeter musí mať vnútorný odpor?

čo najnižší
nezáleží na vnútornom odpore nemá vplyv na presnosť merania
čo najvyšší

59. Ktorý elektrický zákon umožňuje vypočítať ekvivalentný odpor Req k viacerým rezistorom zapojeným paralelne (vedľa seba)?

Req = R1 + R2 + ... + Rn
Req = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn
1/Req = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn

60. Hodnota elektrického prúdu 1 miliampér znamená, že jeho hodnota je:

0,01 A
0,1 A
0,001 A

QR kód skenuj mobilom, tabletom