test7

-

1. Pohon všetkých kolies automobilu má za úlohu:

ľahké dosiahnutie maximálnej rýchlosti
zlepšenie jazdných vlastností za zhoršených adhéznych podmienok
zlepšenie jazdných vlastností a zníženie spotreby PHM

2. Prípojné vozidlo je:

príves
náves
príves aj náves

3. Pomocou regloskopu nastavujeme predpísaný sklon:

svetlometov so stretávacím svetlom a svetlometom do hmly
svetlometov so stretávacím svetlom
obrysových svetiel

4. Jednou z výhod samonosných karosérií oproti konštrukčným prevedeniam s rámom je:

ľahší prístup k častiam pohonu pri opravách a údržbe
možnosť vytvorenia tzv. deformačných zón
vyššia tuhosť pri jazde v nerovnom teréne

5. Pri pneumatickom pružení je pruženie zabezpečené:

stláčaním vzduchu, ktorý je uzatvorený vo vzduchovej pružine spätným ventilom
stláčaním vzduchu vo vzduchovej pružine a presúvaním prebytočného tlaku vzduchu späť do vzduchojemu, s ktorým je pružina spojená
postupnou reguláciou tlaku vzduchu vo vzduchovej pružine regulačným ventilom

6. Sila potrebná pre stláčanie dvojčinného teleskopického tlmiča je:

väčšia ako sila pre roztiahnutie
menšia ako sila potrebná pre roztiahnutie
je rovnaká pre stláčanie aj pre roztiahnutie

7. Poškodený vlnovec vzduchového pruženia sa opravuje:

výmenou
lepením špeciálnym dvojzložkovým lepidom
vulkanizovaním záplaty

8. Na koleso uložené na moste sa zvislé zaťaženie prenáša:

cez hnacie hriadele kolies
cez mostovú rúru
cez hnací hriadeľ kolies a mostovú rúru

9. Príklon osi čapu riadenia okrem iného:

uľahčuje návrat kolies do priameho smeru
vymedzuje vôľu v ložiskách kolies
zabraňuje rozkmitaniu kolies „shimmy“

10. Geometria prednej riadiacej nápravy má tieto štyri základné parametre:

rozbiehavosť kolies, príklon kolesa, odklon čapu, záklon čapu
zbiehavosť kolies, príklon kolesa, odklon čapu, záklon čapu
rozbiehavosť kolies, odklon kolesa, príklon výkyvného čapu, záklon výkyvného čapu

11. Zbiehavosť kolies sa nastavuje:

zmenou dĺžky tyčí riadenia (spojovacích tyčí)
zmenou odklonu kolies
v náboji kolies, vôľou ložísk

12. Koleso sa skladá z týchto častí:

hlava kolesa, disk kolesa, ráfik kolesa, pneumatika
disk kolesa, pneumatika s dušou
disk kolesa, ráfik kolesa, pneumatika s dušou a vložkou

13. Profilové číslo pneumatiky udáva v percentách:

pomer šírky k výške pneumatiky
pomer výšky pneumatiky k vonkajšiemu priemeru
pomer výšky k šírke pneumatiky

14. Pre meranie otáčok kolies pri ABS sa používajú:

Hallov snímač
indukčný snímač
optoelektrické snímače

15. Po odbrzdení kotúčovej brzdy je dostatočná prevádzková vôľa medzi kotúčom a trecími segmentmi zaisťovaná:

vratnou pružinou
dovoleným axiálnym hádzaním kotúča
tesniacim gumovým krúžkom

16. Pri výmene brzdových doštičiek / brzda s plávajúcim strmeňom:

musí sa vymeniť brzdový kotúč
strmeň brzdy sa musí uvoľniť
musí sa vždy previesť výmena brzdovej kvapaliny

17. Veľký voľný chod pedálu brzdy kvapalinových bŕzd potrebný k zabrzdeniu sa odstraňuje:

nastavením hlavného brzdového valca
nastavením ručnej brzdy
nastavením bŕzd na jednotlivých kolesách

18. Pri valcovej skúšobni brzdových síl sa používa pedometer pre meranie:

veľkosti brzdnej sily retardéra
veľkosti brzdnej sily parkovacej brzdy
veľkosti sily pôsobiacej na brzdový pedál

19. Nesúmernosť brzdenia môže byť spôsobená:

zavzdušnením brzdovej sústavy
nevhodnou brzdovou kvapalinou
zamasteným brzdovým obložením

20. Ktoré základné typy systémov ABS poznáme?

prídavné a integrálne
vegetatívne a degresívne
krížové a priame

21. Pri pretáčavom šmyku systém ESP pri korekcii jazdnej dráhy pribrzdí:

vonkajšie predné koleso
vnútorné zadné koleso
vonkajšie zadné koleso

22. Aké správanie vozidla je kvalifikované ako nedotáčavé?

vychyľovanie prednej časti vozidla von zo zatáčky pri jej prejazde
nestabilita zadnej časti vozidla
vychyľovanie zadnej časti vozidla von zo zatáčky pri jej prejazde

23. Účelom rozjazdovej spojky je:

prenášať krútiaci moment, umožniť jeho krátkodobé prerušenie a umožniť plynulý rozjazd vozidla
prenášať krútiaci moment, umožniť jeho trvalé prerušenie a zaistiť plynulý rozjazd vozidla
prenášať krútiaci moment a umožniť plynulý rozjazd vozidla

24. Pri nastavovaním vypínacích páčok spojky s obvodovými pružinami sa mení:

veľkosť pritlačenej sily pružín
vôľa vo vypínacom obvode
prítlačná sila aj vôľa

25. Visco spojka prenáša točivý moment zo vstupného na výstupný hriadeľ:

trením vonkajších lamiel o vnútorné
vnútorným kvapalinovým trením
prečerpávaním oleja zo vstupnej do výstupnej komory

26. Krivka, ktorá zabezpečuje nemenný prevodový pomer ozubenia sa nazýva:

trochoida
cykloida
evolventa

27. Účelom synchronizačného ústrojenstva v prevodovke je:

zamedziť zaradeniu dvoch rýchlostných stupňov
vyrovnať rozdiel otáčok hriadeľa a ozubeného kolesa pri radení
zamedziť vyskakovaniu zaradeného prevodu zo záberu

28. Výhody planétovej prevodovky sú:

pri radení sa vyrovnávajú obvodové rýchlosti ozubených kolies a môžu sa radiť pod zaťažením
pri radení sa nemusia vyrovnávať obvodové rýchlosti ozubených kolies, nemôžu sa radiť pod zaťažením
pri radení sa nemusia vyrovnávať obvodové rýchlosti ozubených kolies a môžu sa radiť pod zaťažením

29. Kužeľový diferenciál má na hnacích hriadeľoch kolies uložené:

tanierové kolesá
centrálne (planetové) kolesá
satelity

30. Kontrola správnej činnosti uzávierky diferenciálu sa prevádza:

meraním hnacej sily na ľavom a pravom kolese
po demontáži kĺbového hriadeľa
kontrolou otáčania kolies pri zdvihnutej náprave

31. Bronz používaný na zhotovenie ložísk je zliatina:

medi a cínu
medi a kremíka
olova a cínu

32. Štvorvalcový štvordobý motor má 3000 ot . min-1, za túto dobu prebehne v jednom valci motora nasledujúci počet zdvihov piesta:

3000
4500
6000

33. Kľukový mechanizmus s vyoseným piestovým čapom má vyosenie vyrobené:

proti zmyslu otáčania kľukového hriadeľa
v zmysle otáčania kľukového hriadeľa
existujú obidve možnosti

34. Kontrola tesnosti spaľovacieho motora sa vykonáva:

meraním kompresného pomeru pri studenom motore
meraním veľkosti kompresného tlaku alebo tlakovou skúškou
kontrolou tesnosti prostredníctvom presvecovania UV lampou

35. Tlakovou skúškou spaľovacieho priestoru sa zisťuje:

tesnosť spaľovacieho priestoru
kompresný tlak
kompresný pomer

36. Piesty montované do jedného motora:

musia byť v jednej tolerančnej triede a môžu mať rôzne váhové skupiny
musia byť v jednej tolerančnej triede a v rovnakej váhovej skupine
musia mať rôzne váhové skupiny, ale rovnaké menovité priemery

37. Takzvané podpálenie ventilu je spôsobené:

používaním paliva s nízkym oktánovým číslom
veľkou ventilovou vôľou
malou ventilovou vôľou

38. Bod varu chladiacej kvapaliny so stúpajúcim pretlakom v chladiacej sústave:

sa nemení
klesá
stúpa

39. Obsah karbónu v motorovom oleji sa zisťuje:

meraním viskozity oleja
presvecovaním alebo filtrovaním vzorky oleja
skúškou vzorky oleja na oter

40. Pri výmene oleja v motore sa čističe oleja:

vymieňajú podľa potreby
odstredivé sa vymieňajú a papierové vložky sa čistia
odstredivé sa čistia a papierové vložky sa vymieňajú

41. „Studená“ zapaľovacia sviečka má tepelnú hodnotu:

nižšiu
vyššiu
bez obmedzenia

42. Čo je to uhol zopnutia?

uhol pootočenia hriadeľa rozdeľovača, medzi jednotlivými po sebe idúcimi zážihmi
uhol pootočenia hriadeľa rozdeľovača, počas ktorého je primárny obvod zapaľovania zopnutý
uhol pootočenia hriadeľa rozdeľovača, počas ktorého je primárny obvod zapaľovania prerušený

43. Vznetové motory s priamym vstrekovaním zvyčajne používajú tento tvar spaľovacieho priestoru:

toroidný (Saurer)
vírivá komôrka
tlaková komôrka

44. Nastavenie otváracích tlakov sa prevádza:

natáčaním piestika vstrekovacej jednotke
nastavovacou skrutkou v hornej časti vstrekovača, ktorá mení predpätie pružiny
zmenou zdvihu piestika v vstrekovacej jednotke

45. Hlavné mechanizmy rotačného vstrekovacieho čerpadla s rozdeľovačom paliva:

dávkovací mechanizmus, odstredivý regulátor, vstrekovacie jednotky, presuvník vstreku
dávkovací mechanizmus, odstredivý regulátor, vysokotlakový rozdeľovač, presuvník vstreku
dávkovač, obmedzovač, nízkotlakový rozdeľovač paliva, presuvník vstreku

46. Regulácia dávky paliva piestového podávacieho čerpadla palivovej sústavy s radovým čerpadlom je zabezpečená:

pootáčaním piestu – piest sa pootočí, posunie a začne stláčať palivo
dĺžkou otvorenia riadiaceho ventilu – otvorí sa riadiaci kanálik a palivo prúdi k výtlačnému ventilu
vyrovnaním tlaku – vzrastom tlaku v potrubí za čerpadlom sa piest vo výtlaku zastaví

47. Čo znamená použitie nastavovača voľnobehu pri vstrekovacích systémoch BOSCH:

nie je možné nastavovať hodnoty voľnobehu
motor je riadený prostredníctvom digitálnej riadiacej jednotky a snímačov
motor používa sekvenčné vstrekovanie

48. Aký je systémový tlak v systéme vstrekovania Mono – Motronic:

100 kPa (1 bar)
250 kPa (2,5 baru)
500 kPa (5 barov)

49. Aké riadiace veličiny používajú vo vstrekovacích systémoch BOSCH v poradí K, KE, L Jetronic a Mono – Motronic:

tlak v sacom potrubí, množstvo vzduchu, poloha škrtiacej klapky, hmota vzduchu
množstvo vzduchu, množstvo a hmotnosť vzduchu, poloha škrtiacej klapky a otáčky
množstvo vzduchu, hmota vzduchu, poloha škrtiacej klapky

50. Vynechávanie zážihu sa prejaví v zložení výfukových plynov výrazným zvýšením obsahu:

CO
CO2
HC

51. Pri zaregistrovaní detonačného spaľovania riadiaca jednotka zážihového motora:

zvýši predstih zážihu o jeden regulačný bod
zmenší predstih zážihu o jeden regulačný bod
zníži množstvo vstrekovaného paliva

52. Trojcestný katalyzátor výfukových plynov má za úlohu:

upravovať zloženie výfukových plynov na základe hodnoty signálu lambda sondy
redukovať NOx a oxidovať CO a HC
redukovať CO, HC a oxidovať NOx s CO2

53. Typickou vlastnosťou bezúdržbového akumulátora je:

takmer nestráca kapacitu
takmer nevyžaduje dobíjanie
takmer odpadá doplňovanie elektrolytu destilovanou vodou

54. Termistor je polovodičová súčiastka, ktorá mení odpor v závislosti na:

napätí
frekvencii
teplote

55. Súčasťou alternátora s budiacim vinutím je:

komutátor
zberacie krúžky
kotva zapojená nakrátko

56. Pracovné napätie elektrickej sústavy osobných vozidiel pri naštartovanom motore, nabitom akumulátore a vypnutých spotrebičoch je:

11,5 až 12,3 V
12,3 až 13,2 V
13,2 až 13,8 V

57. Aký bude úbytok napätia v konektore, ak má odpor 0,5 ohmov a preteká ním prúd 10 A:

0 V
2,5 V
5 V

58. Čo je to mV?

0,01 V
0,001 V
0,000 001 V

59. Ktorý elektrický zákon umožňuje vypočítať ekvivalentný odpor Req k viacerým rezistorom zapojeným paralelne (vedľa seba)?

Req = R1 + R2 + ... + Rn
Req = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn
1/Req = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn

60. Hodnota kondenzátora 1 pikofarad (pF)znamená, že jeho hodnota je:

10-3 Faradu
10-9 Faradu
10-12 Faradu

QR kód skenuj mobilom, tabletom