test8

eJHa - dobrá voľba

1. Elektrický prúd je pohyb voľných nosičov elektrického náboja:

usporiadaný

chaotický

neusporiadaný

2. Polovodičová dióda sa používa na:

prúdový zosilňovač

snímanie veľkých prúdov

usmernenie stredavého prúdu

3. Články v olovenom akumulátore sú zapojené:

paralelne

do série

kombinovane

4. Hustota elektrolytu 1,12 g/cm3 v olovenom akumulátore znamená:

stav úplného vybitia

stav 100% nabitia

ukazuje nízku štartovaciu schopnosť

5. Automobilový alternátor má budiace vinutie:

na statore

na rotore

trojfázové na statore

6. Polovodičová dióda zapojená v priepustom smere má odpor:

desatiny ohmov

stovky ohmov

tisícky ohmov

7. Snímač pre zapaľovanie s Hallovým generátorom obsahuje:

Hallov článok a elektromagnetický snímač

Hallov článok a oscilátorový obvod

Hallov článok a klopný obvod

8. Pre automobilové spúšťače sa používajú ako pohonné jednotky elektromotory:

jednosmerné sériové

asynchrónne

synchrónne

9. Hallov snímač sa používa ako snímač:

teploty motora

otáčok

tlaku

10. Kto je povinný byť platiteľom poistného v nezamestnanosti:

zamestnanec, zamestnávateľ, povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba

evidovaní uchádzači o zamestnanie

z vlastnej vôle nezamestnaný občan

11. Pracovný pomer vzniká na základe:

pracovnej zmluvy

dohody o vykonaní práce

dohody o brigádnickej práci študenta

12. Výpoveďou danou zamestnancom pracovný pomer končí:

dňom doručenia výpovede zamestnávateľovi

nasledujúci deň po doručení výpovede

uplynutím výpovednej doby

13. V skúšobnej dobe môže pracovný pomer skončiť:

len zamestnávateľ

zamestnanec aj zamestnávateľ

len zamestnanec

14. Účastník v správnom konaní má tieto procesné práva:

v zákonom stanovenej lehote podať odvolanie

nemá žiadne práva, má len povinnosti

uviesť v čestnom vyhlásení nepravdivé údaje

15. Zavzdušnenie bŕzd brzdnú dráhu:

neovplyvňuje

skracuje

predlžuje

QR kód skenuj mobilom, tabletom