Záverečné skúšky

Spojená škola Juraja Henischa


Autoopravári v Bardejove.

Ponuka vzdelávania

HODNOTENIE ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY

Klasifikáciu žiaka na záverečnej skúške alebo absolventskej skúške schvaľuje na návrh skúšajúceho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy skúšobná komisia hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Celkové hodnotenie záverečnej skúšky vychádza z klasifikácie jej písomnej, praktickej a ústnej časti.

Žiak prospel s vyznamenaním, ak nemá z praktickej časti prospech horší ako výborný na písomnej a ústnej časti skúšky priemerný prospech horší ako 1,5 v odborných učilištiach stupeň prospechu z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako chválitebný

Žiak prospel veľmi dobre, ak nemá z praktickej časti skúšky prospech horší ako chválitebný na písomnej a ústnej časti skúšky prospech horší ako chválitebný v odborných učilištiach stupeň prospechu z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako chválitebný

Žiak prospel, ak nemá z písomnej, praktickej a ústnej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný.

Žiak neprospel, ak má z niektorej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný.

Celkové hodnotenie záverečnej skúšky vrátane hodnotenia z časti skúšky žiakovi oznámi predseda skúšobnej komisie v deň, v ktorom žiak skúšku ukončil. Toto hodnotenie je konečné.

Záverečné skúšky 2019

Záverečné skúšky 2019, SOŠ polytechnická Bardejov
Záverečné skúšky

Bardejov, Slovenská 5

Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove každoročne otvára učebné odbory autoopravár mechanik a autoopravár elektrikár. Žiaci v týmto odboroch v 2. a 3. ročníku vykonávajú prax u zamestnávateľa.

Autoopravár Junior

Celoslovenské finále

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!