20. 2. 2020    Aktuálna teplota : 5.38 °C      Meniny má: Lívia   IP adresa: 35.175.113.29

Elektrické prístroje na VN a VVN

Odpájače a prepájače:
Odpájače sa používajú na zapájanie a odpájanie el. obvodov bez zaťaženia a na viditeľné odpojenie el. zariadenia od napätia.
Podľa konštrukčného vyhotovenia rozoznávame:

a.)nožové odpájače
b.)rotačné odpájače
c.)sklápacie odpájače
d.)nožnicové odpájače (pantografické)

Prepájače- sa podobajú nožovým odpáajačom; priechodky majú obyčajne v prostriedku a možno nimi oddelene spínať dva rôzne nazaťažené el. obvody.

Úsečníky:
- sú vonkajšie spínače na montáž priamo na stožiar na vedeniach do 35kV.
- na viditeľné odpojenie odbočiek vedenia alebo prípojok k menším transformovniam (vo vypnutej ploche zabezpečený zámkou).

Odpínače- sú to spínače schopné vypínať a zapínať prúdy v rozsahu až do hodnoty svojho niminalného vypínacieho prúdu.Nie sú schopné vypínať skratové prúdy, ale v zapnutom stave ich musia prenášať bez poškodenia. Ak má odpínač predradené výkonové poistkym vypínajú nominálne prúdy a poistky vypínajú skratové prúdy.

Výkonové vypínače VN a VVN:
Výkonové vypínače sú spínače, ktoré majú schopnosť vypínať alebo zapínať všetky, prevádzkové prúdy, vyskytujúce sa v el. obvodoch t.j. aj skratové prúdy. Podľa zhášania el. oblúka rozoznávame výkonové vypínače:

-expanzné
-maloolejové
-tlakovzdušné
-plynotvorné (s tuhým hasivom)
-tlakoplynové (s fluoridom sírovým SF6)
-magnetické

Rýchlovypínače:
Rýchlovypínače spínajú el. obvody jednosmerného prúdu a chránia pred skratovými prúdmi. Chránia výkonové usmerňovače na napájanie električkového trolejového vedenia, v chemických závodoch, atď. Vypínací čas je 3-10 ms.

Poistky VN:
-sú určené na istenie el. obvodov vysokého napätia. Poistky VN sú:
a.)drôtikové
b.)kvapalinové


Zvodiče prepätia:
-sú prístroje na ohraničovanie prepätia na prípustnú veľkosť bezpečnú pre pripojené zariadenie. Prepätie je nebezpečný stav, ktorý môže spôsobiť skrat alebo zemné spojenie.
Zvodiče prepätia v silnoprúdovej elektrotechnike sú: ochranné iskrištia, bleskoistky, prierazky