27. 5. 2020    Aktuálna teplota : 20.88 °C      Meniny má: Iveta   IP adresa: 34.238.190.122

Základy elektrotechniky

RSS kanál- Základy elektrotechniky

I. ročník

1 Základne pojmy
2 Lineárne súčiastky elektronických obvodov
3 Nelineárne súčiastky elektronických obvodov
4 Akumulátory
5 Newtonov zákon
6 Úvod do elektrotechniky
7 Fyzikálne veličiny a ich jednotky
8 Stavba látok
9 Elektrický stav telesa
10 Jednosmerný prúd
11 Zdroje jednosmerného napätia
12 Elektrický odpor
13 Teplotná závislosť odporu
14 Rezistory
15 Elektrický prúd vo vodiči
16 Ohmov zákon
17 Úbytok napätia
18 Elektrická práca
19 Elektrický výkon
20 Príkon, výkon a účinnosť
21 Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus
22 Zapojenie rezistorov
23 Joulov-Lenzov zákon
24 Kirchhoffove zákony
25 Transfigurácia rezistorov zapojených do trojuholníka
26 Deliče napätia
27 Najväčší výkon odoberaný z el. zdroja
28 Elektrický zdroj a jeho nádradná schéma
29 Zapojenie elektrických zdrojov
30 Elektrostatické pole, Coulombov zákon
31 Pôsobenie elektrického poľa na vodič a na dielektrikum
32 Kapacita, Kondenzátory
33 Zapojenie kondenzátorov
34 Základy elektrochémie
35 Magnetizmus a elektromagnetizmus;Trvalé magnety a magnetické vlastnosti látok
36 Magnetické pole priameho vodiča
37 Magnetické pole cievky
38 Magnetické veličiny
39 Magnetické obvody (MO)
40 Riešenie magnetických obvodov
41 Pohyb vodiča v magnetickom poli
42 Dynamické účinky elektrického prúdu
43 Elektromagnetická indukcia
44 Straty vo feromagnetických materiáloch
45 Striedavý prúd; Veličiny striedavého prúdu a napätia
46 Frekvencia striedavého prúdu
47 Hodnoty striedavého prúdu a napätia
48 Znázorňovanie sínusových veličín fázormi
49 Rezistor v obvode striedavého prúdu
50 Cievka v obvode striedavého prúdu
51 Kondenzátor v obvode striedavého prúdu
52 Zapojenie cievok
53 Impedancia obvodu (Zdanlivý odpor)
54 Skutočný kondenzátor v el. obvode striedavého prúdu
55 Sériové zapojenie cievky a kondenzátora
56 Sériové zapojenie rezistora, cievky a kondenzátora
57 Paralelné zapojenie rezistora a cievky
58 Paralelné zapojenie rezistora a kondenzátora
59 Admitancia obvodu, Rezonancia
60 Paralelná rezonancia
61 Elektrický výkon v obvode striedavého prúdu
62 Trojfázová sústava
63 Výkon a práca v 3-fázovej sústave
64 Otáčavé magnetické pole
65 Elektrické stroje, Rozdelenie elektrických strojov
66 Transformátory
67 Transformátor naprázdno
68 Zaťažený transformátor
69 Transformátor nakrátko
70 3-fázový transformátor
71 Synchrónne stroje
72 Synchrónne motory (SM)
73 Asynchrónne motory

II. ročník

74 Spínacie prístroje, Požiadavky na elektrické prístroje
75 Spínacie prístroje pre nízke napätia (nn)
76 Funkčná časť špínačov
77 Druhy spínacích prístrojov nízkeho napätia
78 Zásuvky a vidlice
79 Kontroléry
80 Stykače
81 Relé
82 Elektromagnety
83 Spúšťacie a budiace reostaty
84 Elektrické prístroje na VN a VVN
85 Mechanizmy elektrických spínacích prístrojov
86 Výroba elektrickej energie
87 Rozvodne a transformovne
88 Rozvodné sústavy a napätia
89 Elektrické vlastnosti vedení