Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Západná brána Bardejov
Západná brána Bardejov
Horná brána Bardejov
Horná brána Bardejov

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Dolná brána, mesto

ul. Na hradbách Bardejov

V roku 1352 udelil mestu Ľudovít I. právo opevniť sa obranným múrom a baštami, no najväčšiu poctu pre mesto znamenalo privilégium z roku 1376, ktorým bol Bardejov povýšený na slobodné kráľovské mesto. Mesto podporoval, ale ja finančne využíval Žigmund Luxemburský i Matej Korvín.
Privilégiom z roku 1376 sa stal Bardejov skutočným mestom, k čomu mal konečne nábeh už prinajmenej od roku 1352, odkedy mal hradby a právo konať výročný jarmok a vyvinutý samosprávny orgán (mestskú radu). Spomenutým privilégiom sa však Bardejov dostal priamo na čelné miesto medzi mestami, bol postavený na roveň najvýznamnejších a najbohatších miest - Košíc a Budína. Toto postavenie na roveň dvom najpoprednejším krajinským mestám nebolo bez základu, pretože Bardejov sa aj v nasledujúcich storočiach udržal v ich slede, totiž patril k tzv. 7 taverníckym mestám; v poradí dôležitosti ho zaraďujeme po Budíne a Košiciach, Bratislave, Trnave a Šoproni, ale pred Prešovom a Pešťou. K. Demkó a mnohí po ňom si bardejovské privilégia z roku 1376 vykladali tak, že Bardejov dostal vlastne norimberské mestské právo, ktorým sa riadili tak Košice, ako aj Budín. Nebolo tomu celkom tak. Bardejov sídelne, historicky, jazykove a čiastočne i právne sa odlišoval od Košíc a Budína. V tretej osídľovacej fáze, okolo roku 1320, bol Bardejov prevrstvený osadníkmi pochádzajúcimi z nemeckého severu, dialekt jeho nemeckého obyvateľstva patril do sliezskej jazykovej oblasti, a preto aj jeho právo nebolo čistým norimberským právom, ale právom silne prestúpeným prvkami magdeburského mestského práva, práva celej sliezskej oblasti. Okrem toho, ako ukazuje najnovší historicko-právny výskum, v Bardejove, podobne ako v iných taverníckych mestách, uplatňovala sa pri vysluhovaní práva Summa legum Raimundi, čo bolo talianske právne dielo z druhej polovice 13. storočia, ktoré sa dostalo do Uhorska a do uhorských kráľovských miest za neapolských Anjouovcov v prvej či druhej polovici 14. storočia. Teda len ohľadne platenia luccrum camerae, voľby richtára, imunít, slobôd a prerogatív sa Bardejov mal rovnať Košiciam a Budínu, ako sa to vyslovene pripomína v listine. Onými imunitami, slobodami a prerogatívami sa majú rozumieť oslobodenia od mýt, tridsiatku, monopol na bielenie plátna a prípadne aj iné slobody a výhody. V Bardejove podobné imunity, slobody a prerogatívy sú doložené síce len neskoršie, ako bude ešte o tom reč, ale je ľahko možné, že siahajú až do roku 1376, aspoň niektoré z nich.


Neprehliadnite:

Dolná brána, kruhový barbakán | Dolná brána, Portobello cafe | Dolná brána, kamenný most | Dolná brána, opevnenie | Domov dôchodcov | Domov dôchodcov | detské ihrisko | Dolná brána s kruhovým barbakánom | Detská poliklinika Bardejov | Dolná brána, mesto | Dolná brána, padací most | Бардейовске Купеле | Detský park | Detská poliklinika | Detské ihrisko | Detské ihrisko | Dopravné a mechanizačné stredisko VVS a.s. | Dom smútku, mestský cintorín Bardejov | Dielne praktického vyučovania |
Share |