Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Kalvaria Bardejov
Kalvaria Bardejov
Kalvaria Bardejov
Kalvaria Bardejov

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Kalvária Bardejov

Kostol sv. Kríža

Kostol sv. Kríža na Kalvárii mal pri postavení a konsekrácii dva zvony. Boli odliate v r. 1865 vo zvonolejárskej dielni majstra Jána Šmilniaka v Bardejove.
Menší zvon Štefan, s hmotnosťou 59 kg. bol pomenovaný po prvom uhorskom kráľovi sv. Štefanovi, ako o tom hovoril nápis na zvone:
„IN HONOREM STI STEPHANI PROTOREGIS HUNGARIAE SUB VADIACONO PAROCHO BARTPHENSI EDUARDO KACZVINSZKY E PIIS OBLATIS FUSA SUM ANNO 1865 MAGISTRO IOANNE SMILNYAK BARTPHENSI.”
(Na počesť sv. Štefana, prvého uhorského kráľa bol som odliaty v roku 1865 bardejovským majstrom Jánom Šmilniakom z milodarov za pôsobenia bardejovského dekana a farára Eduarda Kaczvinského.) Na zvone bol ešte nápis s prosbou:
„HODIE SI VOCEM EIUS AUDIVERITIS, NOLITE OBDURARE CORDA VESTRA!”
(Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia!)
Druhý väčší zvon, pomenovaný Eduard, obdržal svoje meno po zakladateľovi Bardejovskej Kalvárie Eduardovi Kaczvinszkom a vážil 136 kg. Dedikačný nápis zvona to pripomínal:
„E PIIS OBLATIS FIDELIUM FATIGIIS EDUARDI KACZVINSZKY ABBATIS BARTPHENSIS AC FUNDATORIS HUIUS MONTIS CALVARIAE ORTA SUM ANNO SALUTIS 1865.”
„SANCTE EDUARDE ORA PRO NOBIS!”
„AD NOVAM VITAM RESUSCITATA EXISTO AB ANNO 1904 DEXTERITATE FRANCISCI THURY MAGISTRI BUDAPESTINI.”
(Z milodarov veriacich za pôsobenia Eduarda Kaczvinszkého, bardejovského opáta a zakladateľa tohto vrchu Kalvárie, vznikol som v 1865. roku spásy. Svätý Eduard, oroduj za nás! K novému životu prebudený, existujem od r. 1904 zručnosťou majstra Františka Thuryho z Budapešti.)
A zvon niesol na sebe ešte nápis:
„VIVOS VOCO! MORTUOS PLANGO! FULGURA IMPIETATIS FRANGO!”
(Živých volám, mŕtvych oplakávam, búrky bezbožníkov zaháňam!)
Oproti zaužívanému „fulgura frango” je tento nápis upravený (rozšírený) na „fulgura impietatis frango”. Prečo? Lebo v tom čase sa šírila impietas – bezbožníctvo, nevďačnosť, nedostatok úcty k rodičom. Preto tento zvon okrem toho, že zvoláva živých k modlitbe, že oplakáva mŕtvych, premáha a krotí, marí a ruší búrky bezbožníkov, nevďačníkov a neúctivocov.
Druhá časť dedikačného nápisu nám však hovorí, že tento zvon musel začiatkom tohto storočia puknuť, lebo bol v r. 1904 preliaty. V tomto roku dostal totiž kostol na Kalvárii nový zvon, pomenovaný menom Anton (a tak sa obidva zvony odlievali súčasne). Zvon vážiaci 235 kg (v priemere mal 77 cm a jeho výška bez hlavy bola 57 cm) dostal meno v spojení so vznikom dobročinnej ustanovizne „Chlieb sv. Antona” v Dóme sv. Egídia. V súčasnosti je zvon Anton jediný zo všetkých 18 zvonov v bardejovskej farnosti, ktorý má originálne osadenie v pôvodnej oceľoliatinovej kolíske firmy František Thury, ktorá zvon v r. 1904 odliala. Hovorí o tom nápis zvona:
„VELEM EGYIDEJÜLEG KELETKEZETT BÁRTFÁN SZENT ANTAL KENYERÉNEK ÜDVÖS INTÉZMÉNY.”
„ÉLETEMET KORÁNYI ANTAL BÁRTFAI PRÉPOST SÁROSI FŐESPERES FÁRADOZÁSAINAK ALAKOMAT S HANGOMAT THURY FERENCZ HARANGŐNTŐDÉJÉNEK KŐSZŐNHETTEM 1904 ÉVBEN. 1597 SZ.”
(Spolu so mnou vznikla v Bardejove dobročinná ustanovizeň Chlieb sv. Antona. Za život (existenciu) môžem ďakovať Antonovi Korányimu, bardejovskému prepoštovi a šarišskému arcidekanovi, za tvar a hlas Františkovi Thurymu, zvonolejárovi z Budapešti v r. 1904. Číslo zvona 1597.)
a pod nápisom modlitba:
„MINDENNAPI IMÁM EZ: JÓSÁGOS ISTENÜNK! ÁLD MEG ORSZÁGUNKAT, MI MAGYAR HAZÁNKAT!”
(Mojou každodennou modlitbou je: Bože náš dobrotivý! Požehnaj nám krajinu, našu maďarskú vlasť!)
Zvon je opatrený v hornej časti drieku ozdobným pásom širokým 14 cm. Ikonografiu zvona tvorí odliaty sv. Anton s Ježiškom na rukách. Odliatok je vysoký 18 cm, široký 16 cm. Okolo neho je nápis:
„PADUAI SZENT ANTAL KÖNYŐROGJ ÉRETTÜNK!”
(Sv. Anton Paduánsky, oroduj za nás!)
Na údernom venci je ešte ozdobný pás široký 4 cm.
Kto sledoval a sleduje históriu bardejovských zvonov, zistí na prvý pohľad nápadný rozdiel tohto zvona oproti ostatným zvonom. Tento jediný zvon, odliaty za Antona Korányiho, je svojimi maďarskými nápismi oslavou maďarizácie (aj vďaka tomu, komu podľa dedikačného nápisu zvon vďačí za život). Ostatné zvony (za Kaczvinszkého a Žebráckeho) sú svojimi latinskými nápismi zhotovené v duchu cirkevnej tradície!
Zvony Štefan a Eduard boli v r. 1915, v čase 1. svetovej vojny zrekvirované na vojnové účely (na výrobu diel). Zvon Anton ostal. Možno (nie je to ale ničím podložené) ho zachránila od zrekvirovania maďarskou armádou práve maďarská modlitba na ňom? V súvislosti s veľkou opravou kostola sv. Kríža na Kalvárii v r. 1920 – 1921 rozpracoval vtedajší bardejovský farár Gejza Žebrácky veľkú akciu medzi vysťahovalcami z Bardejova a okolia v Amerike. Z amerických zbierok rodákov z tohto kraja boli v r. 1921 odliate dva nové zvony pre kostol na Kalváriii vo zvonolejárskej dielni Oktava Wintera v Brvnove na Morave.
Nový zvon Eduard, s hmotnosťou 143 kg (primer 6, cm, výška 48 cm) nesie na sebe nápis:
„IN HONOREM SSMI CORDIS JESU E PIIS OBLATIS FIDELIUM BARTFAENSIUM IN AMERIKA DEGENTIUM SUB VAD PAROCHO GEYSAE ZSEBRACZKY FUDIT ME OKTAV WINTER BRAUNAU BOHEM. ANNO 1921.”
(K úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho z milodarov bardejovských veriacich vysťahovaných do Ameriky, za účinkovania dekana farára Gejzu Žebráckeho odlial ma Oktáv Winter z Brvnova v Čechách v roku 1921.)
„A PESTE, FAME ET BELLO – LIBERA NOS DOMINE!”
(Od moru, ohňa a vojny, vysloboď nás, Pane!)
Zvon má v hornej časti drieku ozdobný pás široký 16 cm (s francľami ako na zástavách). Zdobí ho erb s nápisom: OKTAV WINTER, BRAUNAU GOSSMICH, 1921 a číslo zvona 845. Ozdobný pás na údernom venci je široký 8 cm.
Druhý zvon (náhrada za Štefana) meno nedostal. Rozpadom Uhorského kráľovstva zaniklo v našich krajoch (v ČSR) domínium uhorského kráľa, prestala svätoštefanská oslava a tým zanikol ja dôvod pomenovania zvona. Objavili sa snahy pomenovať zvon menom Gejza, ale boli v skromnosti odmietnuté. A tak bol zvon odliaty na počesť patrónky Kalvárie Márie Magdalény. Hovorí o tom nápis zvona:
„E PIIS OBLATIS FIDELIUM BARTFAENSIUM IN AMERIKA DEGENTIUM AC FATIGIIS GEYSAE ZSEBRÁCZKY VAD. PAROCHI FUDIT ME OKTAV WINTER BRAUNAU BOH. ANNO 1921.”
„MARIA MAGDALENA – ORA PRO NOBIS!”
(Z milodarov bardejovských veriacich vysťahovaných do Ameriky, za účinkovania Gejzu Žebráckeho, dekana, farára, ma odlial Oktáv Winter z Brvnova v Čechách v roku 1921. Mária Magdaléna, oroduj za nás!)
(Máme teda v kalvárskom kostole zvon Magdalénku.)
Ako zvon Eduard aj tento zvon je opatrený ozdobnými pásmi v hornej časti drieku šírky 9 cm na údernom venci šírky 7 cm a erbom Oktava Wintera. Číslo zvona 802.
Pri poslednej oprave kostola na Kalvárii previedli sme údržbu zvonov ich prečístením, premazaním a revíziou kolísok. Kalvárske zvony nech v nasledujúcom tisícročí zvolávajú veriacich na toto pútnicke miesto v čo najhojnejšom počte.


Neprehliadnite:

Kruhový objazd | križovatka, kostol sv. Anny, Slovenská ul. | Korunovanie Panny Márie | Katovský dom | Kotolňa K-01 | Kotolňa K-01 | kostol sv. Anny | kostol sv. Anny, DON BOSCO | križovatka most | križovatka kojenecký tovar | križovatka Nový sad | kostol Kláštor (Kostol sv. Jána Krstiteľa) | Križovatka | Kamenný most | Kotolňa, futbalový štadión, Kessel, Xawax | križovatka pamätník Vďaky a priateľstva | Kolibrík penzión | Kacvinského ulica | Kabinety | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kostol sv. Kríža Bardejov | kostol sv. Anny | kostol sv. Anny | Kotolňa K-06 Bardejov, Pod Papierňou | Kotolňa K-06 Bardejov, Pod Papierňou | Kaderníctvo L.A.M | Kostol svätej Rodiny Bardejov | Kostol sv. Rodiny Bardejov | Komenského- mestská tržnica | Komenského - kruhový objazd | Komenského - kruhový objazd | Komenského 3 | Komenského - autobusová zastávka MHD | Komenského- Základná škola J.A.Komenského | Komenského- ZŠ Komenského, Stomatologická ambulancia | Komenského- Textil Dolly, Lacné liehoviny | Kúpalisko | Kúpalisko Bardejovské Kúpele | Kúpeľný park- SISI | Kúpeľný dom | Kolonáda | Kostol Povýšenia sv. Kríža | Kúpeľný park,centrum | Kaplnka Božieho Milosrdenstva,sidl.Družba | Komenského- basketbalové ihrisko | Kesel | Kaviareň | Kolonáda | Kino Žriedlo | Kalpnka, Mníchovský potok | Kaplnka | KIA MOTORS | Kostol sv. Anny | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov |
Share |