PRÍHOVOR RIADITEĽA ŠKOLY

Môžete pozrieť príspevok s väčším písmom.

  • Pre správne rozhodnutie potrebujeme dostatok informácií, prípadne odbornú pomoc. Inak tomu nie je ani v prípade výberu povolania a vhodnej voľby školy.
  • Dátum publikovania: 2014-08-03 10:36:04, prečítané: 6475 x, kategória: Bardejov

6. december

Riadiť mladým pri výbere budúcej kariéry nie je jednoduché. Už voľbou strednej školy totiž nasmerujú svoje ďalšie celoživotné pôsobenie. Pre správne rozhodnutie potrebujeme dostatok informácií, prípadne odbornú pomoc. Inak tomu nie je ani v prípade výberu povolania a vhodnej voľby školy.

Riaditeľ Ing. Peter Dulenčin, PhD.
Riaditeľ Ing. Peter Dulenčin, PhD.

Práca je základom pre budovanie akýchkoľvek osobných hodnôt, a tak sa toto rozhodnutie dotkne aj jeho budúceho sociálneho postavenia i rodinného života. Ak si žiak vyberie taký vzdelávací smer, ktorý ho bude uspokojovať, v budúcnosti mu bude prinášať radosť a zároveň ho pripraví pre ďalšie štúdium alebo dobrú pracovnú pozíciu. Aby mali žiaci základných škôl dostatok informácií pre správnu voľbu ďalšieho štúdia, predkladáme tento bulletin informujúci o študijných a učebných odboroch, ktoré fungujú na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove.

Spojená škola J. Henischa vzdeláva na dvoch samostatných organizačných zložkách: Gymnáziu a Strednej odbornej škole polytechnickej. Obe zložky sú v jednej budove na Slovenskej ulici č. 5. Za posledné roky sa zrekonštruovala budova školy, chodby, triedy, telocvičňa, jedáleň, vymenili sa okná, vybudovali sa bezbariérové vstupy. Na hlavnom schodisku pribudol výťah pre vozíčkarov, k vchodu do budovy vedie nová rampa. Do vybavenia pribudol schodolez a vybudovaná bola aj bezbariérová toaleta, čím sa naša škola stala ako jedna z prvých v meste bezbariérovou. To umožnilo už dvom študentom pripútaným na invalidný vozíček študovať na našej škole.

Hlavnou úlohou gymnázia je príprava študentov na štúdium na vysokej škole. Absolventi dosiahnu úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Gymnázium sa výraznejšie oddelilo od odbornej školy, zrenovovalo sa a výučba prebieha samostatne v oddelených priestoroch na prízemí. Za posledné roky sa zriadili odborné učebne geografie, dejepisu, dve nová odborné učebne slovenského jazyka, ktoré prispievajú k skvalitneniu výučby. Do učebne slovenčiny pribudla nová multimediálna tabuľa s interaktívnym ovládaním, modernizovala sa aj učebňa fyziky, v ktorej žiaci pracujú s multimediálnou tabuľou s tabletovým ovládaním. Na škole boli vybudované dve učebne so štyridsiatimi tabletami a pripojením na internet. Práve takýmto spôsobom prispievame k ozvláštneniu vyučovania a zavedeniu nových foriem vzdelávania na škole.

Sledovanie vývoja, prispôsobovanie sa potrebám trhu práce, spolupráca s podnikmi, firmami a podnikateľmi, rozvoj a skvalitnenie odborného vzdelávania žiakov v rámci praktickej prípravy je cesta, ktorou sa Stredná odborná škola polytechnická pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove usiluje kráčať. Za štyridsať rokov svojej histórie sa vyprofilovala na vzdelávaciu inštitúciu, ktorej učebné odbory sú moderné, progresívne a zodpovedajú požiadavkám 21. storočia.

Škola pružne reaguje na potrebu praxe, požiadavky rodičovskej verejnosti a mení štruktúru študijných a učebných odborov. Veľký záujem je o študijné odbory mechanik nastavovač (nastavovanie, obsluha NC a CNC obrábacích strojov), mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik a mechanik stavebno-inštalačných zariadení. Z trojročných učebných odborov je dlhodobo záujem najmä odbory autoopravár (mechanik, autoelektrikár), elektromechanik, montér suchých stavieb (sadrokartón) a inštalatér (voda, kúrenie, plyn).

Situácia na trhu práce a požiadavky zamestnávateľov podnietili vedenie školy k rozhodnutiu zriadiť pre učebný odbor inštalatér a novootvorený štvorročný študijný odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení vzdelávacie centrum. Hlavným cieľom zriadenia tohto centra je rozvoj a skvalitnenie odborného vzdelávania žiakov v rámci praktickej prípravy a transformovanie teoretických vedomostí do praktických zručností. Vzdelávanie v spomínaných odboroch sa realizuje aj v odbornej učebni pre inštalatérov a v učebni zváračskej školy.V stredisku praktického vyučovania pri Spojenej škole Juraja Henischa sa uskutočňuje praktická výučba pre všetky odbory. V treťom a štvrtom ročníku vykonávajú naši študenti odbornú individuálnu prax vo viac ako štyridsiatich firmách v okrese Bardejov za účelom získania odborných zručností v praxi.

Výhodou absolventov SOŠ polytechnickej je, že popri výučnom liste a maturitnom vysvedčení môžu v elektrotechnických odboroch získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Pri škole pôsobí aj zváračská škola, ktorá umožňuje všetkým absolventom získať aj zváračský preukaz. Tým naši absolventi majú veľmi dobré uplatnenie v praxi, na trhu práce. Svedčia o tom aj priaznivé štatistiky evidencie nezamestnaných absolventov škôl.

Želáme správne rozhodnutie pri voľbe stredoškolského štúdia.

Ing. Peter Dulenčin, PhD.,
Spojená škola Juraja Henischa

Bardejov, 6. decembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)
Tlač Verzia pre tlač

Zdieľať príspevok

Ďakujeme, zdieľajte príspevok PRÍHOVOR RIADITEĽA ŠKOLY na sociálnych sietiach.

Komentovať príspevok

Zobraziť príspevok ako PDF súbor

PRÍHOVOR RIADITEĽA ŠKOLY , (PDF 792.80 kB)


Auto link Možno vás zaujíma