24. máj

Ela

Všetko najlepšie Ela, Suchý máj, skúpy rok.

MS organizácia vyučovania

Európsky deň parkov (EDP)

European Day of Parks (EDoP)

Európsky deň parkov je pamätný deň pre chránené územia v celej Európe, ktorý sa začal v roku 1999.
Klima sa mení, prináša zmeny, ktoré ovlyvňujú život každej bytosti na zemi. Príroda nikdy nebola taká ohrozená.
Vzduch, ktorý dýchame, voda, ktorú pijeme, jedlo, všetky závisia od kvality našich ekosystémov.

Staňte sa súčasťou Európskeho dňa parkov!

Európski občania

Ukážme, že parky sa tiež menia, ako čeliť efektom klimatických zmien a ako minimalizovať ich vplyv.

Ukážme, ako pestujeme, staráme sa, obnovujeme a podporujeme genetickú rozmanitosť.

25. máj, 25.5./ Európsky Deňparkov

EUROPARC

Kláštorný park

EurópskyDeň

Národné parky na SLovensku

BARDEJOV

ZELEŇ

Zeleň patrí k faktorom prírodného prostredia, s ktorým ľudia od dávna spájajú svoje sídla. Spätosť zelene s človekom je dostatočne pevná na to, aby bola vťahovaná do zastavaných území po celé stáročia. Dnes je zeleň aj v širších kontextoch spájaná s ochranou životného prostredia, ktoré sa v mestách značne odlišuje od okolitej krajiny v celom rade charakteristík ako sú teplota, vlhkosť, kvalita ovzdušia a pod. Je logické očakávať, že z dôvodu zmien klímy sa vo väčšej miere budú prejavovať nepriaznivé trendy a ich vplyvy. Zeleň v poslednom období nadobúda na význame pri zmierňovaní predpokladaných negatívnych vplyvov osobitne v centrálnych mestských častiach. Európska perspektíva územného rozvoja zdôrazňuje princíp dostupnosti k zeleni a otvoreným priestranstvám, čo zahŕňa aj potrebu ochrany a rozvoja menších zelených plôch v mestách, ktoré majú nielen ekologickú, ale aj sociálnu funkciu.
Zeleň mesta je organickou súčasťou prírodného a životného prostredia každého mesta a tvorí jednotný, nedeliteľný organický celok. Rozumie sa ňou upravená, prírodná časť životného prostredia, usporiadaná podľa zásad sadovníckej estetiky do viacúčelovej kompozície, ktoré tvorí náhradu pôvodného prírodného prostredia. Je jedinou a nezastupiteľnou zložkou životného prostredia, ktorá toto prostredie nenarušuje a slúži na existenciu a regeneráciu iných zložiek. Zeleň má významný podiel na kvalite viacerých zložiek životného prostredia sídiel, aj keď je skutočnosťou, že dominantne len vo vegetačnom období. Má zároveň funkciu výtvarnú, zdravotnú, krajinotvornú a estetickú a je významným prvkom usporiadania intravilánu mesta.
Význam zelene stále rastie, v súvislosti so zvýšeným úsilím na ochranu zdravých životných podmienok a potrebou zabezpečovania trvale udržateľného rozvoja sídla, musí byť rozvoj zelene rovnocenný s rozvojom ostatných funkcií sídla.
S rastúcimi požiadavkami na kvalitu a obytnosť všetkých typov zón v sídle a druhov prostredí, rastú tiež požiadavky na uplatnenie miery a kvality zelene. Zámerom je jednoznačná potreba realizovať požiadavky na zeleň predovšetkým vo verejných priestoroch. Ich typológia (námestie, ulica, nábrežie, park) a význam v hierarchickom usporiadaní mesta, ako aj špecifiká každého sídla a priestoru však vytvárajú rôzne determinanty, výsledkom ktorých je uplatnenie diferencovaných prístupov.
Účelom navrhovanej koncepcie rozvoja verejnej zelene je vytvoriť systémový dokument pre plánovanie, realizáciu a vykonávanie základnej údržby v procese starostlivosti o túto významnú súčasť životného prostredia v meste úpravou postupu pri budovaní, údržbe a ochrane zelene, povinnosti a nároky právnických a fyzických osôb. Koncepcia zelene v mestách má byť integrálnou koncepciou vízie mesta/ Koncepcia 2012-2020.

Rusínsky festival Svidník

EUROPARC

škola dnes
Teplota

Vonkajšia teplota Bardejov

Jednoduchá meteorologická stanica 1-WIRE.
Meteo stanica Henisch.

Grafický priebeh teploty

Temperature máj 2017.

Dnešný deň

Kalendár máj 2017

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Európske solárne dni
#RenEUable, Európske solárne dni
1. máj - 15. máj/ Európske solárne dni

9. máj/ Prijímacie skúšky (utorok)

11. máj/ Prijímacie skúšky (štvrtok)

11. máj/ Výsledky, poradovník prijímacích skúšok

11. máj - 25. máj/ Folklórne tradície môjho kraja na Slovensku - výtvarná súťaž, Galéria HOS

13. máj/ Komunitné trhy, Radničné námestie

21. máj/ Bardejovské potulky: Cechy V. Odev, obuv

21. máj/ Hrnčiarska nedeľa, Bardejovské Kúpele

23. máj/ Kuly, Rodný môj kraj

Spišský Jeruzalem, Spiš

22. máj - 26. máj/ Maturitná skúška

Zelená práca, Zelený týždeň, #EÚZelenýTýždeň

29. máj - 2. jún/ Zelený týždeň, #EUGreenWeek #EUZelenýTýždeň

30. máj/ ALEXANDROVCI EUROPEAN TOUR 2017, KOŠICE STEEL ARÉNA

Kto bol Juraj Henisch?

Tuuly školy.

Správy zoradené podľa dátumu.

Štátne sviatky, dni pracovného voľna, pamätné dni. Zamestnancov iste poteší, že len 5 sviatočných dní je víkendových. Pribudne ďalší pracovný deň: 29. február (priestupný rok 2016).
Slovensko patrí medzi európske krajiny s vyšším počtom sviatkov: 5 štátnych sviatkov a 11 dní pracovného voľna.

Po nástupe do školy, sú aj tak hneď ďalšie prázdniny. Rozdajú sa im žiacke knižky a oni už počítajú, koľko dní im ostáva. Krásne prázdninové obdobie.

Termíny školských prázdnin 2016/2017: Jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny, jarné prázdniny, veľkonočné prázdniny, letné prázdniny.

Prázdniny

Pripojiť sa k oslave

V rámci Európskeho dňa parkov, chránených oblastí z celej Európy sú organizovanie akcie pre vás objaviť susedné park. Vyberte si na mape udalosť bližšie k vám!

EDoP Logo, THE EUROPEAN DAY OF PARKS

-František/, ssjh

Parky v Bardejove

Foto kvety

Deň parkov v Bardejove

-František/, ssjh

Verejná zeleň

Zabezpečuje údržbu zelených plôch v správe mesta, ich kosenie, výsadbu kvetov a drevín, výsadbu kvetinových záhonov , orezávanie drevín, výrub stromov, strihanie živých plotov, údržbu a opravu parkových lavičiek, udržiavanie zelených pásov a údržbu mestkých fontán.

-František/, ssjh

Program Rusínsky festival Svidník 2017

24. máj, 24.5./ Program streda 24. máj, Rusínsky festival Svidník 2017

-František/ ssjh.sk

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

  • Školský rok 2016/2017.

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM