Školský projekt Bardejov

Meranie teploty termometrom DS18B20 pomocou pasívneho prevodníka 1-WIRE.


Definícia teploty

Merať teplotu

Teplota je stavová veličina opisujúca strednú kinetickú energiu častíc. Nultý zákon termodynamiky opisuje teplotu ako veličinu, ktorá má v každom mieste izolovanej sústavy v rovnováhe rovnakú hodnotu.

Teplota sa označuje T a jej jednotkou podľa SI je Kelvin. V bežnom živote sa však z praktických dôvodov častejšie používa stupeň Celzia alebo stupeň Fahrenheita.

Jednotky SI

m (meter), kg (kilogram), s (sekunda), A (ampér), K (kelvin), mól, cd (kandela)

Teplotu môžeme merať dvoma spôsobmi - priamo, nepriamo.

Školský projekt

Meteo stanica, meranie teploty

Cieľom projektu je zkonštruovať malú meteorologickú stanicu v Bardejove, priestor školy SŠJH, zaznamenávať a graficky vyhodnocovať priebeh teploty v pravidelných intervaloch.

Kristián Vojčík.
Kristián Vojčík, II.A
Maroš Jusko, III.E.
Maroš Jusko, III.E
František Haluška, Ing.
František Haluška, Ing.

Linux server

1. Sériový port

Sériový port Standard RS-232
COM1
COM1 je ttyS0

1. [root@ssjh /]# dmesg | grep tty

2. [root@ssjh /]# setserial -g /dev/ttyS[0123]

digitemp

Na ttySO je paralelný port.

Server nemá sériový port. Použili sme prevodník USB to Serial.

2. Prevodník pl2303, USB to Serial

3. [root@ssjh /]# lsmod

Module         Size Used by
pl2303         26693 0
usbserial       40241 1 pl2303
iptable_mangle     10945 0
i915          32833 2
drm          92136 3 i915
ipt_MASQUERADE     11329 0
iptable_nat      14661 0
nf_nat         25837 2 ipt_MASQUERADE,iptable_nat
nf_conntrack_ipv4   17225 2 iptable_nat
xt_state        10689 0
nf_conntrack      65217 5 ipt_MASQUERADE,iptable_nat,nf_nat,nf_conntrack_ipv4,xt_state
nfnetlink       13321 3 nf_nat,nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack
ipt_REJECT       12353 0
xt_tcpudp       11713 0
bridge         59625 0
xt_multiport      11457 0
nfsd         254697 17
exportfs        12865 1 nfsd
lockd         70385 2 nfsd
nfs_acl        11329 1 nfsd
auth_rpcgss      49377 1 nfsd
autofs4        28361 2
hidp          32321 2
l2cap         36161 5 hidp
bluetooth       64325 2 hidp,l2cap
fuse          47601 1
sunrpc        168009 8 nfsd,lockd,nfs_acl,auth_rpcgss
iptable_filter     11073 1
ip_tables       26153 3 iptable_mangle,iptable_nat,iptable_filter
x_tables        23113 7 ipt_MASQUERADE,iptable_nat,xt_state,ipt_REJECT,xt_tcpudp,xt_multiport,ip_tables
cpufreq_ondemand    15569 2
acpi_cpufreq      16977 0
dm_multipath      24273 0
video         27349 0
output         11713 1 video
sbs          26065 0
battery        19793 0
ac           13129 0
ipv6         307273 95
snd_hda_intel     338021 1
snd_seq_dummy     11461 0
snd_seq_oss      37185 0
snd_seq_midi_event   14913 1 snd_seq_oss
8139too        31553 0
snd_seq        56673 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_pcm_oss      47553 0
snd_usb_audio     93761 1
snd_usb_lib      23489 1 snd_usb_audio
snd_rawmidi      28737 1 snd_usb_lib
snd_seq_device     15061 4 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq,snd_rawmidi
snd_hwdep       16073 1 snd_usb_audio
gspca         655952 1
firewire_ohci     25153 0
parport_pc       35049 0
firewire_core     46465 1 firewire_ohci
8139cp         28097 0
snd_mixer_oss     22721 3 snd_pcm_oss
snd_pcm        80585 3 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_usb_audio
mii          12993 2 8139too,8139cp
button         15969 0
compat_ioctl32     16193 1 gspca
parport        42189 1 parport_pc
videodev        33729 2 gspca
pcspkr         11201 0
e1000         125953 0
crc_itu_t       10433 1 firewire_core
v4l2_common      25793 2 compat_ioctl32,videodev
i2c_i801        16733 0
snd_timer       27721 2 snd_seq,snd_pcm
v4l1_compat      19525 1 videodev
snd          59753 12 snd_hda_intel,snd_seq_oss,snd_seq,snd_pcm_oss,snd_usb_audio,snd_rawmidi,
d_seq_device,snd_hwdep,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer
soundcore       14945 3 snd
i2c_core        28737 1 i2c_i801
iTCO_wdt        19857 0
snd_page_alloc     16337 2 snd_hda_intel,snd_pcm
iTCO_vendor_support  11717 1 iTCO_wdt
sg           40169 0
sr_mod         23269 0
cdrom         40425 1 sr_mod
dm_snapshot      22793 0
dm_zero        10305 0
dm_mirror       26945 0
dm_mod         57521 9 dm_multipath,dm_snapshot,dm_zero,dm_mirror
pata_marvell      13761 0
ata_piix        24133 4
ata_generic      14405 0
libata        114417 3 pata_marvell,ata_piix,ata_generic
sd_mod         33217 7
scsi_mod       145657 4 sg,sr_mod,libata,sd_mod
ext3         126929 2
jbd          64689 1 ext3
mbcache        15809 1 ext3
ehci_hcd        39117 0
ohci_hcd        27845 0
uhci_hcd        30561 0

4. [root@ssjh /]# dmesg | grep tty

console [tty0] enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:0a: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A

usb 4-2: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
pl2303 ttyUSB0: pl2303 converter now disconnected from ttyUSB0

Linux digitemp

digitemp

Softvér pre linux digitemp.com

Digitemp je jednoduchý na použitie pre konzolové aplikácie pre čítanie hodnôt z Dallas Semiconductor 1-Wire zariadenia. Jeho hlavné použitie je pre čítanie teploty senzorov. Digitemp podporuje po 1-Wire teplotné čidlá: DS18S20 (a DS1820), DS18B20, DS1822, DS2438 Smart Battery Monitor, DS2422 a DS2423 čítače, DS2409 MicroLAN zariadenia a AAG TAI-8540 čidlo vlhkosti.

5. [root@ssjh /]# rpm -ql digitemp

/usr/bin/digitemp_DS2490
/usr/bin/digitemp_DS9097
/usr/bin/digitemp_DS9097U
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0/COPYING
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0/COPYRIGHT
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0/CREDITS
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0/ChangeLog
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0/DS9097_Schematic.gif
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0/FAQ
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0/README
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0/TODO
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0/dthowto.txt
/usr/share/man/man1/digitemp.1.gz

6. [root@ssjh /]# man digitemp


DIGITEMP(1)                            DIGITEMP(1)NAME
    digitemp - program to read from temperature sensors.

SYNOPSIS
    digitemp [options]

DESCRIPTION
    DigiTemp uses the Dallas 1-wire bus to read temperatures from digital
    sensors attached to a serial port adapter. It handles initializing the
    bus, searching for attached devices, reading devices and custom log
    strings. It suports the following temperature devices: DS1820, DS18S20,
    DS18B20, DS1822

    It also handles the DS2406 1-wire hub switches, and DS2422 and DS2423
    counters.

    DigiTemp uses either the DS9097 passive serial port adapter, or the
    DS2480B based DS9097U adapter (recommended).

OPTIONS
    At least 1 action must be given, along with some optional arguments.
    Actions are one (and only on) of the -w -t -a -w options

    -h, -? Show summary of options.

    -v   Show verbose output.

    -i   Initialize .digitemprc file, search the bus for all supported
       devices.

    -w   Walk the full device tree and display the serial number and type
       of all devices detected on the bus.

    -s /dev/ttyS0
       Set serial port to use. Make sure you have permission to access
       this port.

    -l /var/log/temperature
       Send output to logfile, the output format is defined by the .B
       -o command

    -c digitemp.conf
       Set digitemp configuration file. The default is .digitemprc in
       the current directory.

    -r 1000
       Read delay in ms. This sets the amount of time to wait between
       sending the temperature conversion command and reading the
       result. The DS18S20 takes about 750mS to do the temperature con-
       version. Default is 1000mS (1 sec).

    -t #  Read sensor number #, the # depends on the order of the sensors
       in the

    -q   Quiet output, no copyright banner.

    -a   Read all sensors.

    -A   Treat DS2438 as A/D converter, output raw voltages

    -d 5  Delay between samples (in seconds).

    -n 50 Number of times to repeat the command.

    -O"counter format string"
       See Counter Format below.

    -o [1..3] ["output format string"]
       See Temperature Format below.

    -H"Humidity format string"
       See Humidity Format below.


Temperature Format
    The temperature format can be either a numeric value, or a string. The
    numeric values select pre-configured output formats:

      1 = One line per sensor, time, C, F (default)
      2 = One line per sample, elapsed time, temperature in C
      3 = Same as #2, except temperature is in F

    #2 and #3 have the data seperated by tabs, suitable for import into a
    spreadsheet or other graphing software.

    The format string uses strftime tokens plus 5 special ones for Dig-
    iTemp:

    %s   for sensor #

    %C   for centigrade

    %F   for fahrenheit

    %R   to output the hex serial number

    %N   for seconds since Epoch.

    The case of the token is important! The default format string is: "%b
    %d %H:%M:%S Sensor %s C: %.2C F: %.2F" which gives you an output of:
    May 24 21:25:43 Sensor 0 C: 23.66 F: 74.59

    The DS2438 sensor can be used for a variety of things. It includes a
    temperature sensor and A/D converter. DigiTemp defaults to using it as
    a humidity sensor. The raw voltages can be displayed by passing the -A
    argument

    When the -o2 or -o3 log options are used the attached DS2438’s tempera-
    tures will be output without the humidity.


Counter Format String
    The counter format string is similar, adding these tokens:

    %n   is the counter #, which depends on its position in the .digitem-
       prc file

    %C   is the count in decimal.


Humidity Format String
    The Humidity format string is the same as the temperature format string
    with the addition of this format specifier:

    %h   is the humidity in 0-100%


AUTHOR
    This manual page was written by Jesús Roncero , for
    the Debian project (but may be used by others). Modifications by Brian
    C. Lane 

UPDATES
    DigiTemp updates can be found on the http://www.digitemp.com website.
                  June 2005            DIGITEMP(1)

Pasívny adaptér DS9097 - výroba

1. Schéma zapojenia

digitemp

2. Súčiastky

digitemp

R1 - 1k5
D1 - BZX83 3,9V
D2 - BZX83 6,2V
D3, D4 - 1N5818
IC1 - DS18B20
konektor CAN9-Z
krytka na CAN9

3. Výroba plošného spoja

digitemp digitemp digitemp digitemp digitemp digitemp digitemp digitemp digitemp digitemp digitemp

4. Umiestnenie adaptéra do krabičky

digitemp digitemp digitemp digitemp digitemp digitemp digitemp digitemp digitemp digitemp digitemp

Pasívny adaptér DS9097 - teória

Pasívny adaptér sa pripája na sériový port. Na adaptér sa pripájajú teplotné čidla DS18S20, ich počet je prakticky neomedzený. Do USB na serveri sme zapojili prevodník USB to Serial a do sériového portu adaptér DS9097.

Prvé pokusy

7. [root@ssjh /]# digitemp -t0 -c /etc/digitemp.conf -s /dev/ttyUSB0

DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Error 5: DS2480B Adapter Not Detected
Error 10: Read COM Failed
Error 10: Read COM Failed
Error 10: Read COM Failed
Error 10: Read COM Failed
Error 10: Read COM Failed
Error 10: Read COM Failed
Error 10: Read COM Failed
Error 10: Read COM Failed
Error 10: Read COM Failed

ee, adaptér sa nenašiel. Dôvod: dlhý cca 7m kábel k snímaču teploty.

Snímač naletovaný na plošný spoj

8. [root@ssjh /]# digitemp_DS907 -s/dev/ttyUSB0 -i

DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Turning off all DS2409 Couplers
.
Searching the 1-Wire LAN
28BFEA9B030000CB : DS18B20 Temperature Sensor
ROM #0 : 28BFEA9B030000CB
Wrote .digitemprc

ee, adaptér sa našiel, snímač ROM #0 : 28BFEA9B030000CB detekovaný.

9. [root@ssjh /]# cat /etc/.digitemprc

TTY /dev/ttyUSB0
READ_TIME 1000
LOG_TYPE 1
LOG_FORMAT "%b %d %H:%M:%S Sensor %s C: %.2C F: %.2F"
CNT_FORMAT "%b %d %H:%M:%S Sensor %s #%n %C"
HUM_FORMAT "%b %d %H:%M:%S Sensor %s C: %.2C F: %.2F H: %h%%"
SENSORS 1
ROM 0 0x28 0xBF 0xEA 0x9B 0x03 0x00 0x00 0xCB

10. [root@ssjh /]# digitemp_DS9097 -c /etc/.digitemprc -s /dev/ttyUSB0 -t 0

DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Dec 06 17:07:50 Sensor 0 C: 85.00 F: 185.00

Teplomer - Digitemp - Server

Meranie teploty

digitemp

Teplotný senzor

Použili sme Martybugs.net script na generovanie grafov.

[root@ssjh bin]# /usr/local/bin/tempsenzor.pl
senzor 0: 24.875000 degrees C (Inform3)
senzor 1: -2.875000 degrees C (Átrium I)
`

Meteo SŠJH

Meranie teploty - Meteo SŠJH, vonkajšia teplota.

digitemp

Server Arcon

Meranie teploty harddiskov - teplota SDA, teplota SDB, teplota SDC.

300 GB DISK1 (/dev/sda) temp: 43 °C
300 GB DISK2 (/dev/sdb) temp: 41 °C
300 GB DISK3 (/dev/sdc) temp: 46 °C

digitemp

Merať teplotu