Fyzika SciLab: Overovanie metodiky - Rovnomerné a nerovnomerné deje

Rovnomerné a nerovnomerné pohyby (Od krivky zabúdania k pohybom)
Žiaci často nevedia identifikovať rovnomerné a nerovnomerné deje/pohyby zobrazené pomocou grafu závislosti veličiny charakteristickej pre tento dej/pohyb od času, napr. dráhy s od času t, nevidia súvislosť medzi reálnym dejom/pohybom a zobrazeným grafom.

FYZIKA SCILAB

Videomeranie v prostredí Coach, kde žiak vidí dej/pohyb na videu a zároveň zobrazuje graf dráhy s(t) a graf rýchlosti v(t) tento problém odstraňuje. Žiak má dokonca možnosť presne spojiť polohu objektu voči zvolenej vzťažnej sústave s polohou odpovedajúceho bodu na grafe pomocou nástrojov softvéru Coach. · Na príklade niekoľkých javov z biológie, dejín, ekonomiky ukážeme žiakom možnosti uplatnenia získaných vedomostí a zručností v nefyzikálnych oblastiach a v bežnom živote, čo často žiaci samostatne nevedia. · Aktivitou „Rovnomerné a nerovnomerné deje v bežnom živote“ rozvíjame tzv. „medzipredmetové vzťahy“ Žiaci skúmajú vybrané javy v širších súvislostiach, hľadajú spoločenské, historické a politické príčiny priebehu týchto javov. Je to odpoveď na častú otázku žiakov: “ A načo mi to bude? Ja nebudem študovať fyziku!“. · Analýza krivky zabúdania a zapamätania má výchovný charakter: dáva žiakom návod, ako efektívne študovať a zároveň zdôvodňuje proces zabúdania a zapamätania poznatkov. Pojem priemerná rýchlosť si žiaci osvojili už na ZŠ. Táto prvotná a zafixovaná vedomosť je často taká dominantná, že žiaci odmietajú prijať pojem okamžitá rýchlosť a aj úlohy s nenulovým zrýchlením riešia rovnako ako úlohy s nulovým zrýchlením. Hodina venovaná tejto problematike by mohla tento problém vyriešiť.

Projekt SciLab

Fyzika SciLab
Fyzika SciLab

Spojená škola J. Henischa

Fyzika SciLab
Fyzika SciLab

Spojená škola J. Henischa

Fyzika SciLab
Fyzika SciLab

Spojená škola J. Henischa

Fyzika SciLab
Fyzika SciLab

Spojená škola J. Henischa

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!