IROP

Integrovaný regionálny operačný program

Ponuka vzdelávania

Spojená škola Juraja Henischa, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní“.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J926-223-14 bola podpísaná dňa 19. 04. 2018, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 27. 04. 2018, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 28. 04. 2018.

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok SŠ s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

Aktivity projektu:

  1. Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební praktického vyučovania na SŠ J. Henischa v Bardejove
  2. Prístavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov na SŠ J. Henischa v Bardejove

Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania. Zlepšia sa podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce. Zlepší sa materiálno-technické vybavenie odborných učební a dielní (učebňa technického kreslenia, učebňa CNC robotika, učebňa elektrického merania a elektrotechniky, učebňa automobilovej techniky, dielňa CNC a robotiky, autodielňa, prednášková miestnosť, sociálne zariadenia). Vytvoria sa technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie a podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa. Prístavbou, rekonštrukciou a stavebnými úpravami učební, dielní, prednáškovej miestnosti, sociálnych zariadení, zakúpením materiálno-technického vybavenia a zabezpečením bezbariérovosti škola splní všetky zadefinované požiadavky na materiálno-technické a priestorové normatívy a je teda predpoklad, že bude naďalej veľmi kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou absolventov podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 08/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 18 mesiacov

Celková výška oprávnených výdavkov: 988 974,80 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 939 526,06 €

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prílohy

Dôležité odkazy:

Ísť niekam

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!