KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

Prijímacie konanie 2021.

KRITÉRIÁ

ŠKOLA

Slovenská 5, Bardejov

Organizácia prijímacieho konania

KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 (4. ročné odbory)

KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 (3. ro4n0 odbory)

a) Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí v zákonne stanovenom termíne podajú riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu. Prosíme zákonných zástupcov, aby do prihlášky uviedli aj svoje telefónne číslo a mailový kontakt.

b) Ak má žiak riadne zaevidovanú prihlášku, riaditeľ školy najneskôr do 29. mája zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy.

c) Riaditeľ školy najneskôr do 29. mája 2021 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

d) Zákonný zástupca prijatého uchádzača do 4. júna 2021 doručí potvrdenie o  nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení na štúdium cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva (tlačivo sa nachádza v kritériach) prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhoduje dátum doručenia strednej škole.

e) Uvoľnené miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacích skúšok, ktorý prejavil podaním odvolania pretrvávajúci záujem o štúdium na našej škole.

Kritériá boli schválené na pedagogickej rade 2. februára 2021

V Bardejove 06. 02. 2021, Ing. Peter Dulenčin, PhD.

BARDEJOV

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!