Od 16. marca 2020 až do odvolania krízovej situácie je samoštúdium

Pochopenie nového učiva žiaci komunikujú s učiteľmi dostupnými elektronickými cestami komunikácie.

COVID-19 PANDEMIC

SAMOŠTÚDIUM

Prešovský samosprávny kraj

USMERNENIE PRE ŽIAKOV K SAMOŠTÚDIU POČAS PRERUŠENIA VYUČOVANIA OD 16. MARCA 2020

V nadväznosti na Usmernenie ministerky školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach zo dňa 12. marca 2020 a v súlade s Usmernením k obmedzenej činnosti školy a školského zariadenia vydaného zriaďovateľom Prešovským samosprávnym krajom riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa vydáva toto usmernenie určené pre všetkých žiakov školy:

1. Od 16. marca 2020 až do odvolania krízovej situácie je samoštúdium všetkých žiakov školy prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

2. Vyučujúci jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy (približne podľa platného rozvrhu hodín) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:

3. Pochopenie nového učiva žiaci komunikujú s učiteľmi dostupnými elektronickými cestami komunikácie.

V Bardejove 16.03.2020 Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

Link na ssjh.edupage.org

BARDEJOV

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!