Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
spravy:vysledky_z_prijimacieho_konania_na_gymnazium_3._5._2021_a_10._5._2021

Výsledky z prijímacieho konania na Gymnázium (3. 5. 2021/10. 5. 2021)

Počet žiakov, ktorých je možne prijať: 30


Gymnázium, Slovenská 5


Počet žiakov, ktorí sa nezúčastnili prijímacieho konania z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo karantény: 7

Počet žiakov, ktorí sú prijatí po 1. a 2. kole: 23

Počet žiakov, ktorí sa príjmu po náhradnom termíne a doplnení do poradovníka: 7

Nový poradovník bude zverejnený do 25.5.2021

Výsledky - poradovník

Poradovník 11.5.2021

:!: gym_11.5.2021_pu_www_1_.pdf

Prijatý uchádzač:

obdrží rozhodnutie o prijatí a Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení na štúdium, 

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium (pdf)

zavazne_potvrdenie_gym_2021.pdf

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium (docx)

zavazne_potvrdenie_gym_2021.doc

termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium na Gymnázium je do 25. mája 2021,

vyplnené potvrdenie sa doručuje odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu ssjhbj@slovanet.sk, osobne na sekretariát školy alebo poštou na adresu školy.

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium.

Neprijatý uchádzač:

obdrží rozhodnutie o neprijatí a tlačivo Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium, ak má záujem študovať na našej škole, doručí na školu svoje odvolanie  v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov vieme, že v mnohých prípadoch prijatí uchádzači, resp. zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov, sa rozhodujú medzi dvomi školami, na ktoré si podali prihlášky. Ak sa budú uvoľňovať miesta podľa toho, ako sa budú uchádzači zapisovať na štúdium (po zaslaní potvrdení o nastúpení/nenastúpení na štúdium najneskôr do 25. mája 2021), budeme na uvoľnené miesta podľa poradia oslovovať ďalších uchádzačov, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta na základe odvolania voči neprijatiu pre nedostatok miesta.

Odvolanie

Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium (pdf)

odvolanie_gym_2021.pdf

Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium (docx)

odvolanie_gym_2021.doc

Uchádzači, ktorí sa nezúčastnili prijímacieho konania z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo karantény

Počet žiakov, ktorí sa nezúčastnili prijímacieho konanie: 7

Po skončení karantény, keď pôjde žiak na kontrolu k pediatrovi, získa od pediatra potvrdenie o karanténe žiaka. Toto lekárske potvrdenie odovzdá žiak riaditeľovi školy v deň, keď bude konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne.

Riaditeľ školy určuje pre konanie prijímacej skúšky náhradný termín tak, aby sa skúška konala v čo najkratšom čase po skončení ochorenia alebo karantény.

Riaditeľ školy určuje náhradný termín na 24. mája 2021 (pondelok).

Slovné hodnotenie

Ak školský vzdelávací program základnej školy, ktorú žiak navštevuje, určuje hodnotenie žiakov tak, že v 8. a 9. ročníku nemajú na vysvedčení dostatočný počet známok, lebo niektorý predmet nebol klasifikovaný alebo bol hodnotený slovne, mohol zákonný zástupca požiadať riaditeľa základnej školy na prevedenie slovného hodnotenia na známku. Ak zákonný zástupca nedoložil prevedenie slovného hodnotenia na známku základnou školou, škola ho nahradí hodnotením z daného predmetu z najbližšieho polroka alebo roka, v ktorom bol žiak klasifikovaný známkou.

V Bardejove 11.05.2021 Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 278

¯\_(ツ)_/¯

spravy/vysledky_z_prijimacieho_konania_na_gymnazium_3._5._2021_a_10._5._2021.txt · Posledná úprava: 12/05/2021 13:53 od aix150