Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:vyu:rozvodne_a_transformovne

Rozvodne a transformovne

V rozvodni sú sústredené zariadenia na pripájanie (generátorov, transformátorov, prívodných vedení) a rôznych vývodov k spotrebiteľovi. Rozvodňa predstavuje el. uzol. Elektrický uzol je vodivé spojenie vodičov vzdušných a káblových vedení.

Miesto, kde sú sústredené rozvodne na dve alebo viac napätí voláme transformovňou. Rozvodňu spolu s transformovňou nazývame elektrická stanica. Elektrické stanice rozdeľujeme na:

1.)transformačná stanica - môže byť znižujúca alebo zvyšujúca, používa sa na premenu el. energie s nižším alebo vyšším napätím.

2.)Spínacia stanica sa používa na rozvod el. energie s rovnakým napätím. Zabezpečuje dodávku elektriny pre dôležité miesta.

3.)Meniareň- v nej sa mení striedavý prúd na jednosmerný (alebo naopak). Hlavnou časťou el. stanice je rozvodňa. Rozvodňu tvoria prístroje: -výkonové vypínače-odpojovače-odpínače-uzemňovače-meracie transformátory-meracie prístroje-ochrany-blokovacie a signalizačné zariadenie Ako izolačný stav sa používa: vzduch, olej, sľuda Hlavnou časťou rozvodne sú prípojnice. Prípojnice tvoria el. uzol. Sú vyhotovené z medených alebo hlinikových pásov, tyčí, rúrok, profilov alebo lán. Upevňuje sa na podperných alebo závesných izolátoroch. Musia vydržať dynamické a tepelné namáhanie pri skrate. Prívod el. energie na prípojnice, vývody a meranie energie sa robí pomocou odbočky.

Vývodová odbočka pre vonkajšie vedenie:

studium/odborne_predmety/vyu/rozvodne_a_transformovne.txt · Posledná úprava: 21/02/2021 11:26 od aix150