O.V.S – Prenájom majetku – Spojená škola Juraja Henischa

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov Vás v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia s nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

Elektronická úradná tabuľa

Zmluvy, objednávky, faktúry

Súhrnné správy

O.V.S

  • Obchodná verejná súťaž