Previous Next

Project TI 4

Technológia pre priemysel 4 pre učiteľov a školiteľov odborného vzdelávania / Technology Industry 4 for teachers and trainers of vocational training

Trvanie projektu

Čas trvania projektu: 01.10.2019 – 31.10.2021

Program Erasmus +

Erasmus + je nový program Európskej únie,ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom zlepšiť svoje poznatky a zručnosti. Program podporuje organizácie,ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní a odbornej príprave mládeže.

Zámer projektu

Hlavný zámer projektu je v súlade s cieľom programu ERASMUS+, ktorý je zameraný na vypracovanie vysoko kvalitných, otvorených a inovatívnych vzdelávacích materiálov a nástrojov pre štúdium technológií Industry 4: Advanced Robotics, Internet of Things, Digital Twin, Additive Manufacturing, Virtual Reality, Big Data Analytics, Cloud Computing, Artificial Intelligence pre učiteľov a trénerov odborného vzdelávania.

Prečo je projekt dôležitý?

Projektové aktivity sú priamo zamerané na vypracovanie vysoko kvalitných, otvorených a inovatívnych vzdelávacích materiálov a nástrojov pre štúdium technológií Industry 4. Všetky vyvinuté vzdelávacie materiály Industry 4 budú nainštalované na interaktívnej e-learningovej platforme. Výsledky projektu I4 budú využívať modern IKT riešenia vrátane virtuálnej a rozšírenej reality. Všetky vzdelávacie systémy sa budú realizovať na špeciálnej multifunkčnej platforme IKT pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Ciele projektu

- Vytvoriť učebno-vzdelávacie a informačné materiály
- Vytvoriť tieto materiály v e-learningovej podobe
- Implementovať výsledky projektu do osnov predmetov odborného vzdelávania na školách
- Využiť najlepšie metódy vzdelávania pre Industry 4, smart výrobu
- Poskytnúť študijné materiály učiteľom odborného vzdelávania ako tvorcov odborného profilu svojich študentov pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce

PROJECT TI 4 EU / projectti4.eu

Koordinátor projektu TI 4

Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta, Katedra robotiky
Park Komenského 8
042 00 Košice
www:projectti4.eu
mikulas.hajduk@tuke.sk
maria.strojna@tuke.sk

PROJECT TI 4 EU logo

Project TI 4 EU/ TECHNOLOGY FOR INDUSTRY ti 4: Virtual Reality, Internet of Things, Digital Twing, Advanced Robotics, Additive Manufacturing, Big Data Analytics, Cloud Computing, Artificial Intelligence

Partneri projektu

ti 4, partneri

sk TUKE, Technická univerzita v Košiciach

gr Technical University of Crete

sk MANEX Solutions & Technology

sk Klaster AT+R

sk Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove

pl Politechnika Lubelska

Adresa:
Katedra robotiky
Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky
Strojnícka fakulta TUKE
Park Komenského 8
040 01 Košice
Slovensko
prof. Ing. Mikuláš HAJDUK, PhD.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!