Rady školy

Rady školy - Rada rodičov, Rada školy, Žiacka školská rada.

RADA RODIČOV

Najvyšším orgánom Združenia rodičov školy je Rada rodičov školy, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried.

Rada rodičov

RADA ŠKOLY

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Rada školy

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

Žiacka školská rada (ŽŠR), je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

Žiacka školská rada

Školské rady
Školské rady: Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Dokumenty školy.

#Bardejov SVG #Školské rady #škola #ssjh

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory