SOČ - Stredoškolská odborná činnosť

COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. 27. marec 2020, Spojená škola, Juraja Henischa v Bardejove, Slovenská 5, Bardejov. Krajské kolo SOČ po prvýkrát v Bardejove.

Pripomenutie SOČ Najnovšie informácie o COVID-19 PANDÉMIA

Krajské kolo SOČ 27. marec 2020, PSK, Bardejov

Kontaktná osoba

Ing. Slavka Gernátová
slavka.gernatova@gmail.com
Mgr. Ján Benko, PhD.
janbenko@gmail.com

Organizátor 27. marec 2020

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov, PSK, PO,

SOČ Bardejov, webové sídlo

SOČ Bardejov, Slovenská 5

SOČ Bardejov

SOČ Bardejov, video

SOČ Bardejov, kontakt

Školský rok 2019/2020 – 42. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť

Organizačno-technické pokyny pre zabezpečenie 42. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť

V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 súťažiach, vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 42. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť.
Státny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Celoštátnou odbornou komisiou súťaže schválil 42. ročnik súťaže v zameraní na prírodovedné, technické, humanitné a spoločenskovedné odbory s názvom Stredoškolská odborná činnosť a zodpovedá za obsah a plnenie Organizačno-technických pokynov v školskom roku 2019/2020. Pri organizovani, riadení a finančnom zabezpečení súťaže je potrebné dodržiavať Organizačný poriadok súťaže SOČ, ktorý schválilo Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 21. septembra 2017 pod číslom 2017/971:63-10EO s účinnosťou od 1. januára 2018.
Súťaž sa uskutoční v školských kolách, v okresných, krajských a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou. Termíny súťažných kôl sú záväzné a žiadame o ich dodržanie.

Školský rok 2019/2020

Školské kolá a okresné kolá podľa pokynov v stredných školách SR.

Krajské prehliadky realizovať do 3. apríla 2020, výsledky z krajských kôl súťaže nahrať do el. systému do 10. apríla 2020, poslať na SPŠ stavebnú Trenčín do 17. apríla 2020.

Celoštátna prehliadka 27. - 30. apríla 2020

Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 519/14, 911 01 Trenčín, riaditeľka: Paed Dr. Renáta Bieliková, mail: renata.bielikova@kcyc.sk, kontakt: +421905201030

Stredná priemyselná škola stavebná, Emila Belluša, Staničná 350/4, 911 05 Trenčin, riaditeľka: Ing. Martina Knappová, mail: marinaknappova@sosstn.sk, kontakt: 032/6505911, 032/6522479.

Štátny inštitút odborného vzdelávania Bellova 54/a, Bratislava, odbor podpory smerovania mládeže, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava, mail: vlasta.puchovska@siov.sk, eva.bugajova@siov.sk

Predsedníctvo Celoštátnej odbornej komisie SOČ na zasadnutí predsedníctva 5. júna 2019 schválilo pre 42. ročník súťaže 17 súťažných odborov:

17. súťažných odborov

01 Problematika voľného času
02 Matematika, Fyzika
03 Chémia, potravinárstvo
04 Biológia
05 Životné prostredie, geografia, geológia
06 Zdravotníctvo
07 Pôdohospodárstvo (Poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava
10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia
11 Informatika
12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika
13 História, filozofia, právne vedy
14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
15 Ekonomika a riadenie
16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
17 Pedagogika, psychológia, sociológia

17. súŤažných odborov SOČ

17. súťažných odborov SOČ

stiahnuť PDF, 126 kB

Postupový kľúč

Prihlásenie žiakov do súťaže on-line: SOČ, manuál pre študentov,
prihlasovací formulár postupovať podľa manuálu, odborné práce do systému vkladať vo formáte pdf, doc, bližšie informácie a metodické usmernenie poskytnú garanti príslušného kraja, členovia Celoštátnej odbornej komisie SOČ, kontakty. Podmienkou zaradenia práce do súťaže je jej originalita. Súťažiaci čestne vyhlási, že prácu neprihlásil a neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Počet účastníkov a ich zastúpenie v celoštátnej súťaži: Z 8 krajov postupuje na celoštátnu prehliadku 272 súťažiacich, (2 žiaci z príslušného kraja do 17 vyhlásených odborov), celkom z každého kraja 34 žiakov, v prípade kolektívnej práce postupuje a prácu obhajuje 1 riešiteľ uvedený prvý v poradí na prihláške.
54 členov odbornej hodnotiacej komisie, 16 osôb-pedagogický sprievod, organizačný štáb školy, odborní zamestnanci organizátora, hostia, ostatní. Spolu 350 účastníkov.

Organizačno-technické pokyny

Organizačno-technické pokyny

Otvoriť PDF

Stredoškolská odborná činnosť, SOČ Bardejov, marec 2020

SOČ Bardejov/ Stredoškolská odborná činnosť, Krajské kolo SOČ 2020, SOČ 2019/2020, SOŠ 27. MAR 2020

Plagát SOČ

SOČ Bardejov/ Plagát

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!