Elektronická prihláška na strednú školu

Prihlášky, ktoré rodičia podali cez EduPage, sa automaticky odošlú na strednú školu aj s potrebnými údajmi o prospechu.

2. FÁZA, 3. FÁZA

21. máj 2020

Žiaci základných škôl

Termíny prijímacieho konania 2019/2020

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať 2 prihlášky na vzdelávanie na 2 stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom mailu na ssjhbj@slovanet.sk, alebo poštou na adresu školy.

Prihlášky, ktoré rodičia podali cez EduPage, sa automaticky odošlú na strednú školu aj s potrebnými údajmi o prospechu.

EduPage

Prihlášky na stredné školy bez nutnosti osobnej návštevy rodiča alebo žiaka v škole - EduPage

Kritérá prijímacích skúšok 2019/2020

3. Fáza - Základné školy posielajú prihlášky na stredné školy

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Termín a spôsob prijímacích skúšok určí ministerstvo školstva.

Ďalšie termíny

Fáza 3: Vyhodnotenie prijímacieho konania (29. mája 2020)

EduPage automaticky prepočíta údaje v prihláškach a vygeneruje poradie uchádzačov. Keďže stredná škola môže pridávať aj prihlášky, ktoré obdržala v papierovej podobe, poradie je stále otvorené. Stlačením tlačidla "Uzavrieť prijímačky" sa toto kolo prijímacieho konania uzavrie a už nebude možné pridávať ďalších žiakov.

Fáza 4: Rodič potvrdí nástup/nenástup dieťaťa strednej škole (do 4. júna 2020)

Po uzavretí prijímacieho konania môžete v záložke "Prijatí žiaci" tlačidlom "Zverejniť výsledky rodičom" automaticky rozposlať rodičom informáciu o prijatí/neprijatí dieťaťa na vašu školu. Následne musia rodičia potvrdiť nástup/nenástup dieťaťa na vašu školu. Túto informáciu uvidíte takisto v záložke Prijatí žiaci.

Pozn. 1: Ak rodičia nepoužili EduPage na podanie prihlášky, musíte rozhodnutie o prijatí doručiť rodičovi inou cestou - poštou alebo e-mailom.
Pozn. 2: Ak stlačíte tlačidlo Zverejniť výsledky rodičom viackrát, EduPage pošle rodičovi nové upozornenie. Maximálne však jedno za deň. Rodičovi, ktorý už potvrdil nástup/nenástup dieťaťa do vašej školy, sa už upozornenie nepošle.

Fáza 5: Druhé kolo prijímacieho konania

Návod na druhé kolo prijímacieho konania na uvoľnené miesta a načítanie do aScAgedy bude zverejnený neskôr.

Školský rok 2020/20201

V školskom roku 2020/2021 plánuje škola na základe rozhodnutia Odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja otvoriť:

študijný odbor počet žiakov /z toho duálne vzdelávanie
2411 K mechanik nastavovač 15 /6
2426 K programátor obrábac.a zváracích strojov a zar. 8 /1
2679 K mechanik – mechatronik 8 /2
2682 K mechanik počítač. sietí 18 /1
2697 K mechanik elektrotechnik 22 /2
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 8 /0
učebný odbor počet žiakov
2487 H 01 autoopravár – mechanik 10
2487 H 02 autoopravár – elektrikár 8
3678 H inštalatér 8

Vzhľadom na to, že praktického vyučovania a praxe sa študent ako osoba pripravujúca sa na povolanie nemôže zúčastniť bez lekárskej prehliadky a odporúčania lekára bude nutné, pre štúdium na Strednej odborná škole polytechnickej v septembri absolvovať lekársku prehliadku a odporúčanie lekára.

BARDEJOV

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!