ELEKTROTECHNIK

Maturitný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik. Elektrikári, Elektromontéri, Elektromechanici, Elektrotechnici


Odbor 2679 mechanik elektrotechnik je veľmi žiadaný na trhu práce.

Stiahnuť ponuku

Študijný odbor mechanik elektrotechnik

Popis študia mechanik elektrotechnik
Dĺžka štúdia

4. roky

Forma štúdia

denná

Určené pre:

chlapcov a dievčatá

Podmienka prijatia:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť, prijímacie konanie

Praktické zručnosti priamo vo firmách alebo v školskej dielni.
Odborný výcvik (PRAX):

1. ročník

1 deň za týždeň

2. ročník

2 dni za týždeň

3. ročník

2 dni za týždeň

4. ročník

2 dni za týždeň

Doklady po ukončení štúdia maturitnou skúškou
MATURITNÉ VYSVEDČENIE

dodatok k vysvedčeniu - EUROPASS

VÝUČNÝ LIST

vyučený v odbore mechanik elektrotechnik

OSVEDČENIE

odborná spôsobilosť v elektrotechnik

ZVÁRAČSKÝ PREUKAZ

odborná spôsobilosť v elektrotechnike

VODIČSKÉ OPRÁVNENIE

Elektrická energia, výroba, rozvod, spotreba.
ELEKTRÁRNE

Tepelné, vodné, solárne, veterné

GENERÁTORY, MOTORY

Mechanická energia na elektrickú a naopak

ELEKTRICKÉ STROJE A PRÍSTROJE

Istič, poistka, prúdový a napäťový chránič,

ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE

TN-C, TN-S, TN-C-S, IT, TT

BLESKOZVODY

zberač, zvod, svorka, zemnič

Poskytnuté vzdelanie:

absolvent odboru 2697 K mechanik elektrotechnik získa:

Žiaci môžu získať: Zváračský preukaz na našej zváračskej škole len za režijné náklady s možnosťou výberu kurzu.

Odborný výcvik (prax) žiaci realizujú v dielňach školy, kde vykonávajú nielen cvičnú, ale aj produktívnu prácu priamo na zákazkách zákazníkov.
Žiaci 2., 3. a 4. ročníka majú možnosť vykonávať odborné praktické činnosti aj vo firmách, ktoré spolupracujú so školou.

Odborný výcvik (prax):

1. ročník - 1 deň za týždeň,
2. ročník - 2 dni za týždeň,
3. ročník - 2 dni za týždeň,
4. ročník - 2 dni za týždeň.

Žiaci sa naučia prakticky ovládať základné spôsoby ručného a strojového obrábania materiálov, prakticky realizovať základné elektroinštalačné a montážne práce, vykonávať údržbu a opravy elektrických strojov a prístrojov nízkeho, resp. vysokého napätia, diagnostikovať pomocou meracích prístrojov chybu elektronického alebo elektrického zariadenia, spájať elektricky vodivé materiály rôznymi spôsobmi, používať meracie prístroje na meranie základných elektrických veličín, namerané hodnoty vyhodnotiť a aplikovať.
Získajú nevyhnutné vedomosti a kompetencie v rámci slovenského jazyka, matematiky, cudzieho jazyka a ďalších všeobecnovzdelávacích predmetov.

Uplatnenie

mechanik elektrotechnik
elektrotechnik

Automatizácia a riadenie

mechanik elektrotechnik

mechanik elektrotechnik
elektrotechnik

Rozvádzač

mechanik elektrotechnik

mechanik elektrotechnik
elektrotechnik

Elektrické vodiče a káble

mechanik elektrotechnik

mechanik elektrotechnik
elektrotechnik

VN

mechanik elektrotechnik

mechanik elektrotechnik
elektrotechnik

Rozvádzač

mechanik elektrotechnik

mechanik elektrotechnik
elektrotechnik

AL

mechanik elektrotechnik

mechanik elektrotechnik
elektrotechnik

Transformátor

mechanik elektrotechnik

mechanik elektrotechnik
elektrotechnik

Trojfázová zásuvka

mechanik elektrotechnik

mechanik elektrotechnik
elektrotechnik

TN-S - jednofázové zásuvkové vývody

mechanik elektrotechnik

Ďalšie možnosti štúdia

Študenti môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti elektrotechniky.

Stiahnuť ponuku

mechanik mechatronik

Testuj

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@ssjh1
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!