VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK

Výzva na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OPRAVA FASÁDY DIELNI PV- III. ETAPA

PDF (467 KB): oč̌istenie pôvodných omietok, osekanie sokla, čiastočné doplnenie pôvodného muriva, penetračný náter, dodávka a montáž podkladového lepidla a sieťky, vonkajšej hrubej jadrovej omietky, dodávka a montáž štruktúrovanej fasádnej omietky, doplnenie a vyrovnanie špaliet, demontáž pôvodných drevených okien, dodávka a montáž nových PVC okien a parapiet, dovoz a odvoz materiálu, montáž a demontáž lešenia.

OPRAVA UČEBNE AUTOELEKTRIKÁR - DIELNE PV

PDF (468 KB): odstránenie zvetrálého muriva na stená́ch, demontáž dverí a zá́rubne, dodávka a výspravky hrubou omietkou, penetrácia stien, dodávka a montáž podkladového lepidla a sieťky,, dodávka a montáž vnútornrj štukovej omietky, dodávka a montáž AL plast dverí 80x210 cm, maľba jednofarebná vnútorných stien, oprava podlahy dlažbou, oprava a zníženie stropu kazetovými mineralnými doskami, dodávka stropných svietidiel, dovoz a odvoz materiálu

OPRAVA UČEBNE STROJNÉHO OBRÁBANIA - DIELNE PV

PDF (469 KB): demontáž plechových a drevotrieskových stien, demontáž okna, dverí a zárubni, dodávka a montáž stien z presných tvárnic, penetrácia stien, dodávka a montáž podkladového lepidla a sieťky,, dodávka a montáž vnútornrj štukovej omietky, dodávka a montáž zárubní, dverí, a okna PVC, maľba jednofarebná vnútorných stien, oprava podlahy OSB doskami, dovoz a odvoz materiálu.

Výzva/ Nákup športovej výbavy

PDF (148 KB): 37400000-2 športový tovar a výbava

Výzva/ Dielne praktického vyučovania

PDF (446 KB): OPRAVA SKLADOVÝCH PRIESTOROV DIELNÍ PV

Výzva/ Fasáda

PDF (138 KB): Oprava fasády dielni PV – II. etapa

Výzva/ Kotol

PDF (138 KB): Výmena kotla

Výzva/ Oprava kotolne v dielniach PV

PDF (138 KB): Oprava kotolne v dielniach PV

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

  • Školský rok 2017/2018.

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov