Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
maturita:overenie_vlastnosti_a_pouzitie_asynchronnych_strojov

Téma č. 13 OVERENIE VLASTNOSTÍ A POUŽITIE ASYNCHRÓNNYCH STROJOV

Úloha 13.1

 • Charakterizujte asynchrónny motor, jeho konštrukciu a vysvetlite princíp jeho činnosti
 • Popíšte v akých stavoch môže pracovať asynchrónny stroj.
 • Definujte sklz motora.

Úloha 13.2

 • Popíšte rozdelenie R, L, C prvkov z hľadiska konštrukcie a nakreslite ich schematické značky.
 • Vysvetlite pojmy menovitý odpor, tolerancia a menovité zaťaženie rezistora.
 • Vysvetlite pojem vlastná indukčnosť cievky. V akých jednotkách sa udáva?
 • Vysvetlite základné parametre kondenzátorov.

Úloha 13.3

 • Vymenujte jednotlivé druhy elektrárni
 • Nakreslite schému jadrovej elektrárne a vysvetlite jednotlivé časti.

Úloha 13.1

Charakterizujte asynchrónny motor, jeho konštrukciu a vysvetlite princíp jeho činnosti

asynchrónny motor Asynchrónny stroj je druh točivého elektrického stroja na striedavý prúd bez komutátora, pri ktorom je ustálená otáčavá rýchlosť rotora odlišná od rýchlosti otáčania otáčavého magnetického poľa statora, teda asynchrónna. Patrí medzi tzv. indukčné stroje.

prepojenie vinutia na svorkovnici
Prepojenie vinutia na svorkovnici

Konštrukcia

Stator je konštrukčne rovnaký ako stator synchrónneho stroja, rovnaké je aj vinutie statora. Rotor (kotva) je zložený z izolovaných plechov. Je drážkovaný po celom obvode, pričom v drážkach je vložené trojfázové rotorové vinutie, ktoré je v prevádzke spojené nakrátko (skratované). Ďalšou možnosťou konštrukcie rotora je klietka (obrázok), ide o viacfázové prevedenie rotorového vinutia, trvalo spojeného nakrátko:

Kotva nakrátko
1. Hriadeľ
2. Klietka
3. Výstuha
4. Fixovacie drážky

Typ:

 • Motor nakrátko
 • Krúžkový motor

3f krúžkový motor Trojfázový krúžkový motor

Rotor krúžkového motora má normálne trojfázové vinutie, zvyčajne trvalo spojené do hviezdy. Začiatky vinutia sú pripojené k trom zberacím krúžkom, na ktoré dosadajú tri zberacie uhlíkové kefy, zapojené na rotorovú svorkovnicu.

Krúžkový motor: 1. Stator, 2. kostra statora, 3. chladiace rebrá, 4. ventilátor, 5. kryt motora, 6. rotor, 7(8). Zadný (predný) ložiskový štít, 9. pätky motora, 10. hriadeľ, 11. zberacie krúžky, 12. spájač nakrátko

Vzniká kruhové točivé magnetické pole pomocou 3 vinutí pootočených o 120°.

Rotorovými závitmi prechádza prúd, sú v magnetickom poli, pôsobí na rotor sila. Rotor je strhávaný mag. poľom.

 3f krúžkový motor

Trojfázový motor

 • a) zapojenie do hviezdy Y
 • b) zapojenie do trojuholníka D

Popíšte v akých stavoch môže pracovať asynchrónny stroj

Asynchrónny stroj môže pracovať:

 • a) motor
 • b) generátor
 • c) brzda
 • d) menič frekvencie (zriedkavo)

Definujte sklz motora

Pri použití rotora s viacerými tyčami spojenými čelnými kruhmi nakrátko - rotorová klietka, alebo vinutým rotorom s viacerými cievkami zväčšíme ťah a ťažnú silu.

Ak má vzniknúť vo vinutí rotora indukované napätie, ktoré pretlačí prúd vo vinutí a vyvolá ťažnú silu, musí sa rotor otáčať menšími otáčkami ako otáčavé pole. Tento stav dosiahneme zaťažením rotora.

Rozdiel otáčok magnetického poľa a otáčok rotora je sklz.

Pre malé motory je sklz je 6 až 10 %, stredne veľké 2 až 4 %, veľké motory menej ako 1 %.

s = (ns - n ) / ns . 100 [%, min-1]

mechanická charakteristika asynchrónnych strojov
Mechanická charakteristika asynchrónnych strojov

:!: Indukčný motor Tesla

Úloha 13.2

Popíšte rozdelenie R, L, C prvkov z hľadiska konštrukcie a nakreslite ich schematické značky

schématická značka rezistora Rezistor R [ Ω ]

Rezistory sú elektronické súčiastky, ktorých základnou vlastnosťou je elektrický odpor potrebnej veľkosti.

Rozdelenie:

Podľa konštrukčného hľadiska sa rozdeľujú na dve skupiny:

 1. rezistory z dvoma vývodmi (pevné a nastaviteľné)
 2. rezistory s viac ako dvoma vývodmi (rezistory s odbočkami, potenciometre, odporové trimre)

Z technologického hľadiska sa rozdeľujú:

 1. vrstvové - odporový materiál v tvare vrstvy
 2. drôtové - navinuté odporovým drôtom

Vysvetlite pojmy menovitý odpor, tolerancia a menovité zaťaženie rezistora

Charakteristické vlastnosti:

Menovitý odpor rezistora - je výrobcom predpokladaný odpor súčiastky v ohmoch. Na súčiastke býva označený kódom tvoreným skupinou číslic alebo písmen. Tiež môže byť kódovaný farebnými pásikmi. Hodnoty rezistorov sú vyrábané v radách. Najpoužívanejšie sú E6, E12 a E24: E6 1; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8.

E12 1; 1,2; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 7,2. E24 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 4,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1.

Tolerancia menovitého odporu rezistora - podľa tolerancie menovitého odporu sa rezistory delia do nasledujúcich skupín, ktoré sú označené písmenami alebo farebným kódom: ±20% - bez označenia, ±10% - A, ±5% - B, ±2% - C, ±1% - D, ±0,5% - E, ±0,25% - F, ±0,1% - G

Menovité zaťaženie rezistora - je výkon, ktorý sa smie pri určitých podmienkach daných normou premeniť na teplo bez toho abyteplota jeho povrchu prekročila dovolenú veľkosť.

Prevádzkové zaťaženie rezistora - je určené najvyššou teplotou povrchu súčiasky, pri ktorej ešte nenastávajú trvalé zmeny jej odporu ani podstatné skracovanie životnosti.

rezistor
rezistor

schématická značka cievky Cievka L [ H ]

Cievka sa v elektrotechnike využíva trojako:

 • pre vytvorenie magnetického poľa elektrického prúdu, pričom sa využíva vzniknutá magnetická sila, vťahujúca jadro (kotvu). Cievka slúži ako elektromagnet. Variantom je ovládanie zariadení, elektrický zvonček, elektromotor a pod.
 • pre vytvorenie indukcie elektrického prúdu magnetickým poľom – cievka slúži ako induktor (nositeľ indukčnosti). Vlastnosť indukcia sa využíva v LC obvodoch, rádiotechnike a pod.
 • pre transformáciu napätia v transformátoroch. Indukcia vytvorí striedavé magnetické pole v primárnej cievke, ktoré v druhej cievke transformátora (sekundárne vinutie) generuje elektrické napätie, pričom pomer napätia je priamo úmerný pomeru počtu závitov cievok.

Parametre:
a) Vlastná indukčnosť cievky - schopnosť, pri ktorej sa časovou zmenou elektrického prúdu prechádzajúceho cievkou indukuje na jej svorkách napätie
b) Vzájomná indukčnosť je indukčnosť medzi dvoma cievkami ak prechádza celý magnetický tok oboma cievkami
c) Činiteľ kvality Q

cievka s feritovým jadrom
cievka s feritovým jadrom

Kondenzáror C [ F ]

značka kondenzátora Kondenzátor je elektronická súčiastka, ktorej prevažujúca vlastnosť je jej elektrická kapacita. Má dve platne a dielektrikum.

 • Elektrolytické
 • Keramické
 • Tantalové
 • Fóliové
 • Premenlivé
 • Varikapy - Sú to v podstate diódy, ktoré sa používajú v závernom smere. V závernom smere sa totiž dióda správa ako kondenzátor. Kapacita sa ladí potom napätím. Čím väčšie napätie, tým menšia kapacita

Vysvetlite pojem vlastná indukčnosť cievky. V akých jednotkách sa udáva?

Indukčnosť alebo vlastná indukčnosť je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru množstva magnetického toku vyvolaného daným elektrickým prúdom. Pojem zaviedol Oliver Heaviside vo februári 1886. Jednotkou indukčnosti je henry, symbol je H na počesť objaviteľa indukčnosti Josepha Henryho. Na označenie indukčnosti sa používa písmeno L, na počesť fyzika Heinricha Lenza.

Vysvetlite základné parametre kondenzátorov

a) Menovitá kapacita podobne ako pri rezistoroch rady menovitých hodnôt E6, E12
b) Prevádzkové napätie
c) Závislosť hodnoty kapacity kondenzátora od frekvencie
d.Stratový činiteľ tg δ

Úloha 13.3

Vymenujte jednotlivé druhy elektrárni

slnečné (solárne), veterné, vodné, tepelné, geotermálne.

Nakreslite schému jadrovej elektrárne a vysvetlite jednotlivé časti

Schéma jadrovej elektrárne
schéma jadrovej elektrárne

1 – Reaktorová hala, uzavretá v nepriepustnom kontajneri.
2 – Chladiaca veža
3 – Tlakovodný reaktor
4 – Riadiace tyče
5 – Kompenzátor objemu
6 – Parogenerátor. V ňom horúca voda pod vysokým tlakom vyrába paru v sekundárnom okruhu.
7 – Palivový zásobník
8 – Turbína – vysokotlakový a nízkotlakový stupeň
9 – Elektrický generátor
10 – Transformačná stanica
11 – Kondenzátor sekundárneho okruhu
12 – Vodná para
13 – Skondenzovaná voda
14 – Prívod vzduchu do chladiacej veže
15 – Odvod teplého vzduchu a pary komínovým efektom
16 – Obehové čerpadlo primárneho okruhu
17 – Napájacie čerpadlo chladiaceho okruhu
18 – Primárny okruh (voda iba kvapalná pod vysokým tlakom)
19 – Sekundárny okruh (červeno označená para, modro voda)
20 – Oblaky vzniknuté kondenzáciou vyparenej chladiacej vody
21 – Obehové čerpadlo sekundárneho okruhu

Zdroj: https://slidetodoc.com/priemyseln-elektrotechnika-katedra-teoretickej-a-priemyselnej-elektrotechniky-fei-3/
Zdroj: https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Cievka_(elektrotechnika)
Zdroj: https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Jadrov%C3%A1_elektr%C3%A1re%C5%88

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 1, Doteraz: 619

¯\_(ツ)_/¯

maturita/overenie_vlastnosti_a_pouzitie_asynchronnych_strojov.txt · Posledná úprava: 11/04/2022 21:19 od aix150