Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
projekty:fsitas

Erasmus Plus - Fostering Social Inclusion Through Artistic Skills

(Spoločenské začlenenie vyjadrené umeleckou formou)


Erasmus +

PROGRAM MOBILITY Bardejov, 5. - 11. jún 2022 Erasmus+ Project “Fostering Social Inclusion Through Artistic Skills” 2020-1-ES01-KA229-081896_3

Projekt Erasmus Plus (2020-2022)

Social Inclusion Through Artistic Skills
(Spoločenské začlenenie vyjadrené umeleckou formou)

Partnerské školy

Institut Ermessenda de Girona (Španielsko – koordinátor projektu) Colegiul National de Informatica Spiru Haret (Rumunsko) Zespol Szkol Zawodowych im. sw. Jadwigi Krolowej (Poľsko) Haci Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi (Turecko) Ems-Berufskolleg Rheda-Wiedenbrück (Nemecko) Spojená škola Juraja Henischa – Gymnázium (Slovensko)

O projekte

Tento projekt sme sa rozhodli zrealizovať na základe skutočnosti, že študijné výsledky žiakov nie sú zvyčajne také dobré, ako by sme chceli. Majú problém sústrediť sa počas vyučovacích hodín, niektorí majú taktiež problém s dochádzkou, zapájaním sa do vyučovacieho procesu a, čo je najhoršie, niekedy dochádza aj k predčasnému ukončeniu štúdia.

Na základe dotazníkov, ktoré vypracovali žiaci partnerských škôl, sa dá povedať, že s týmito problémami sa potýkajú študenti, ktorí nemajú také isté príležitosti kvôli zdravotným problémom, či inému druhu postihnutia, alebo kvôli ťažkostiam vo vzdelávaní (predčasné ukončenie štúdia, slabé študijné výsledky), odlišnému kultúrnemu pozadiu (etnické menšiny, imigranti), ekonomickým problémom (nízka životná úroveň, nízky príjem, nezamestnanosť), sociálnym prekážkam (diskriminácia na základe pohlavia, etnika, náboženstva, rodičovstvo v mladom veku) alebo prekážkam z hľadiska geografie (vidiecke a odľahlé oblasti bývania, obmedzená verejná doprava, slabé služby v oblasti bývania).

Cieľom tohto projektu je sformovať aktívnych, zodpovedných a sociálne integrovaných občanov cez rôzne aktivity, ktoré podporujú kreativitu. Zastávame názor, že kreativita robí vyučovací proces zaujímavejším a interaktívnejším. Kreatívne aktivity môžu zmeniť spôsob, akým študenti získavajú vzdelávanie a ako ho aplikujú v reálnom živote. Okrem toho hrá kreativita kľúčovú úlohu v emocionálnom vývine študentov.

V projekte chceme propagovať rovnosť a rôznorodosť a zároveň zlepšiť spoločenské začlenenie študentov v partnerských školách, obzvlášť pokiaľ ide o študentov, ktorí sú nejakým spôsobom znevýhodnení, a to ich väčším zapojením sa do aktivít projektu. Rozprávanie príbehu, hudba, fotografia, kreslenie a video sa dajú úspešne použiť pri propagácii sociálne inklúzie. Každý jeden študent má jedinečnú životnú históriu a skúsenosti založené na zážitkoch, myšlienkach a pocitoch. Ak sa podelia so svojimi problémami s inými, môže sa to stať mocným nástrojom zmeny postojov a inšpirovať tak obe strany – tých, ktorí počúvajú tieto príbehy, aj tých, ktorí ich rozprávajú.

Pomocou tohto projektu znevýhodnení študenti budú môcť zlepšiť svoje študijné výsledky, budú môcť byť pozornejší počas vyučovacích hodín, budú sa môcť viac venovať vzdelávaniu a jeho dôležitosti pre svoju budúcnosť a budú môcť byť prínosom pre spoločnosť zmysluplným spôsobom. Tento projekt vytvorí rovnaké príležitosti pre tých, ktorí sú vylúčení, a povzbudí ich rozvíjať svoje talenty a schopnosti pre dobro celej spoločnosti.

CIELE

Cieľom tohto projektu je:

 • zvýšenie povedomia o dôsledkoch sociálneho vylúčenia pre 300 študentov z partnerských škôl na konci projektu
 • zlepšenie študijných výsledkov, školskej dochádzky a zníženie percenta predčasného ukončenia štúdia pre 300 žiakov do augusta 2022
 • nárast 50% počas projektu v počte vzdelávacích aktivít, ktoré propagujú kreativitu, ako napr. rozprávanie príbehov, hudbu…
 • poskytnúť 300 študentom do konca projektu extra pomoc a nástroje, čo môže zahŕňať extra vyučovacie hodiny, prístup k vybaveniu, ktoré možno nemajú doma, psychologickú pomoc a materiály, ktoré im pomôžu čeliť výzvam školského života

PRACOVNÝ POSTUP

Všetci partneri sa zhodli na skutočnosti, že študijné výsledky žiakov nie sú také dobré, aké by mohli byť. Majú problém sústrediť sa na hodinách, problémy so školskou dochádzkou a predčasným ukončením štúdia. Študenti, ktorí najviac čelia týmto problémom, sú tí, ktorí majú najmenej príležitostí, pretože sa stretávajú s rôznymi faktormi vylučovania. Dôvody vylúčenia môžu mať rôzne formy, ako napríklad telesné postihnutie, rôzne zdravotné problémy, ťažkosti s učením, kultúrne alebo sociálne rozdiely, finančné ťažkosti, či dokonca problémy súvisiace s miestom bývania a mobilitou. Všetci títo študenti, ktorí majú často problém aj s chudobou a spoločenským vylúčením, majú právo na pomoc a škola by aj z nich mala formovať zodpovedných a spoločensky integrovaných občanov.

OČAKÁVANÉ VÝSTUPY

Študenti, ktorí sú na hranici chudoby, alebo tí, ktorí čelia spoločenskému vylúčeniu či sociálno-ekonomickým a vzdelávacím problémom, môžu byť povzbudení aktivitami, ktoré podporujú kreativitu a robia vzdelávanie atraktívnejším. Zároveň sa snažíme znížiť percento predčasného ukončenia štúdia u žiakov, zlepšiť študijné výsledky (porovnáme známky zo súčasnosti so známkami v budúcnosti, aby sme tak mohli posúdiť úspech našich aktivít) a kedykoľvek to bude možné, zlepšiť celkový pocit duševnej pohody študentov, ktorí majú inak veľké ťažkosti pri realizácii svojho vzdelávania na strednej škole. Náš projekt taktiež ponúkne účastníkom šancu získať zručnosti a kompetencie užitočné pre život a svet práce a poskytne im možnosť osobného a sociálneho rozvoja. Zapojením študentov do aktivít, ktoré podporujú kreativitu, kritické myslenie, solidaritu, empatiu, emocionálne ovládanie a toleranciu, bude zvýšená ich šanca zlepšiť sa v kľúčových kompetenciách a byť tak pripravený pre pracovný trh. Projekt taktiež ponúkne účastníkom šancu rozvinúť svoje zručnosti v oblasti IT a v angličtine, jazyku projektu.

:!: https://www.facebook.com/Fostering-Social-Inclusion-Through-Artistic-Skills-102512355016039/

:!: https://www.instagram.com/ssjh.learningenglish/

:!: https://fositas.weebly.com/

:!: https://fositas-sk.weebly.com/


žiaci v Španielsku 》Pozdrav zo Španielska: Žiaci gymnázia v Španielsku
12.2.2022Február 2022》Druhé projektové stretnutie Projekt Erasmus Plus na Spojenej škole Juraja Henischa


》Tretie projektové stretnutie PROGRAM MOBILITY Bardejov, 5. - 11. jún 2022 Erasmus+ Project “Fostering Social Inclusion Through Artistic Skills” 2020-1-ES01-KA229-081896_3


Tretie projektové stretnutie Erasmus Plus - Fostering Social Inclusion Through Artistic Skills FOSITAS 6.6.2022


》 4. pracovné stretnutie projektu Erasmus+ BIECZ, Poland Krakow, Erasmus+ Poland


5. pracovné stretnutie projektu Erasmus+ Rheda-Wiedenbrück Žiaci a učitelia


Mobilita v Rumunsku |Suceava Erasmus+ 2023


Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 2, Doteraz: 1571

¯\_(ツ)_/¯

projekty/fsitas.txt · Posledná úprava: 21/04/2023 09:52 od aix150