Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
maturita:elektroakustika

Téma č. 10 ELEKTROAKUSTIKA

Úloha 10.1

 • Definujte zvuk, aká je jeho rýchlosť.
 • Vysvetlite princíp činnosti uhlíkového mikrofónu.
 • Popíšte konštrukciu a princíp činnosti elektrodynamického reproduktora.

Úloha 10.2

 • Vysvetlite vznik akustického skratu.
 • Vysvetlite pojem delená reprodukcia.
 • Nakreslite a popíšte zapojenie 3-pásmovej delenej reprodukcie.

Úloha 10.3

 • Vysvetlite priamu a nepriamu metódu merania elektrického prúdu a napätia.
 • Vysvetlite úlohu bočníka a predradného rezistora.

Úloha 10.1

Definujte zvuk, aká je jeho rýchlosť

Zvuk je časť spektra mechanického vlnenia vzduchu, ktorú je schopný vnímať človek; v širšom ponímaní, ktorú je schopný vnímať živočích.
Z hľadiska hraníc ľudského vnímania zvuk s frekvenciou nižšou než 16 Hz (ktorý počuje napr. slon) nazývame infrazvuk. Zvuk s frekvenciou vyššou ako 20 kHz (ktorý počujú napr. delfín alebo netopiere - až do frekvencií okolo 150 kHz) nazývame ultrazvuk.

16 Hz až 20 000 Hz

Vysvetlite princíp činnosti uhlíkového mikrofónu

uhlíkový mikrofón Mikrofón je zariadenie pre premenu akustického signálu na signál elektrický.

Princíp je založený na stláčaní uhlíkových granulí. Ak sú tieto stlačené ich odpor klesá a výstupné napätie rastie. Na princípe uhlíkového mikrofónu boli skonštruované aj prvé akustické zosilňovače pre telefónne ústredne.

Popíšte konštrukciu a princíp činnosti elektrodynamického reproduktora

Reproduktor je elektromechanické zariadenie, ktoré mení elektrický signál na mechanický pohyb, ktorý spôsobuje akustické vlnenie. Nazýva sa teda elektromechanický a mechanickoakustický menič, ale zaužívané je elektroakustický menič. Reproduktor využíva princíp elektromagnetu.

reproduktor časti Obvykle je reproduktor zložený z nasledujúcich prvkov:
kôš (9) tvorí nosnú časť reproduktora
membrána (8) šíria sa ňou akustické vlny do prostredia, má väčšinou kužeľovitý tvar
vlnovec (6) stredí membránu a umožňuje jej pohyb
pružný element (10) (surround), ním je pripevnená membrána ku košu cievka (5) je navinutá na nosiči pevne spojenom s membránou, spôsobuje kmitanie membrány
magnetický systém je tvorený permanentným magnetom (4), nosnými doskami (1,2) a jadrom (3) kontakty pre prívod elektrickej energie do cievky

Úloha 10.2

Vysvetlite vznik akustického skratu

Akustický skrat priamovyžarujúceho elektroakustického meniča je zrušenie akustického tlaku vyvolaného dopredným kmitom membrány reproduktora akustickým podtlakom, ktorý vytvorila táto membrána na svojej opačnej strane.

Priamovyžarujúce reproduktory potrebujú pre svoju správnu činnosti ozvučnicu.

Inou možnosťou akustického skratu je protifáza (akustický tlak vyvolaný iným zdrojom zvuku ale v opačnej fáze).

Vysvetlite pojem delená reprodukcia

Reproduktorová sústava je zariadenie na premenu elektrického signálu z audio zariadení na počuteľný zvuk. Reproduktorové sústavy sa používajú pre ozvučenie vo frekvenčnom pásme počuteľnom pre ľudské ucho (20 Hz – 20 kHz)

Pri reproduktorových sústavách sa využíva niekoľko vlastností ľudského ucha v súvislosti so zvukom:

 • smerovosť ľudské ucho vie presne určiť smer zdroja zvuku iba pre vysoké tóny.
 • reč ľudské ucho je najcitlivejšie pre frekvencie ľudskej reči 1 kHz – 3 kHz
 • basy ľudské ucho nedokáže určiť smer a vzdialenosť zvuku o nízkej frekvencii. Nie je podstatný rozdiel pri použití jedného, alebo viacerých basových reproduktoro

Nakreslite a popíšte zapojenie 3-pásmovej delenej reprodukcie

schéma 3 pasmovej reprodukcie

Úloha 10.3

Vysvetlite priamu a nepriamu metódu merania elektrického prúdu a napätia

Ak používame pri meraní zdroj, ktorý nie je regulovateľný, na reguláciu používame regulačné prvky. Najpoužívanejšie regulačné prvky:

 • regulačné rezistory - reostaty, potenciometre
 • regulačné transformátory
 • autotransformátory
 • indukčné transformátory

Najprv sa zapája prúdový obvod až potom napäťový obvod. Prierezy vodičov volíme podľa veľkosti prúdu a úbytku napätia na vodičoch.

Meranie je proces pri ktorom sa určuje hodnota a jednotka meranej veličiny.

Meranie

 • napätie,
 • prúd,
 • elektrický výkon
 • elektrická práca
 • frekvencia
 • odpor,
 • elektrická kapacita kondenzátorov
 • vlastná a vzájomná indukčnosť
 • magnetické meranie
 • čas
 • dĺžka
 • zrýchlenie
 • teplota
 • tlak
 • sila

Merací prístroj

 • voltmeter
 • ampérmeter
 • galvanometer
 • wattmeter
 • elektromer
 • fázomer
 • frekventomer

mikroampérmeter voltmeter voltmeter ampérmeter

Vysvetlite úlohu bočníka a predradného rezistora

Rozsah pri ampérmetri zväčšuje bočníkom, pri voltmetri predradníkom.

Bočník

Rezistor paralelne s prístrojom. I. Kirchhoffov zákon.

bočník

Predradníķ

Rezistor do série s prístrojom. II. Kirchhoffov zákon.

predradník

Priama metóda merania prúdu, napätia

Analógový merací prístroj: priama metóda merania prúdu a napätia

AC, DC

Jednosmerný , striedavý prúd

Jednosmerné , striedavé napätie

Merací prístroj ampérmeter na meranie prúdu, merací prístroj voltmeter na meranie napätia. Správne určiť hodnotu a jednotku.

Merací prístroj podľa druhu a veľkosti meranej veličiny, nastaviť najväčší merací rozsah, postupne znižovať, alebo nastaviť vhodný merací rozsah.

Nepiama metóda merania prúdu, napätia

Výpočtová metóda prúdu, napätia.

Ohmov zákon

I = U / R. [ A; V, Ω ]

Voltmetrom odmeriame napätie, ohmmetrom odmeriame odpor, prúd vypočítame.

U = I. R [ V; A, Ω ]

Ampérmetrom odmeriame prúd, ohmmetrom odmeriame odpor, napätie vypočítame.

Meranie prúdu pretekajúceho ochranným vodičom PE

Prúd pretekajúci ochranným vodičom PE nesmie prekročiť 3,5 mA - meranie v stave bez poruchy.

Pri zariadeniach informačných technológií držaných v ruke nesmie prúd pretekajúci ochranným vodičom prekročiť hodnotu 0,75 mA.

Meranie dotykového prúdu


priame meranie spotrebičov triedy ochrany II a pri vodivých neživých častiach nespojených s ochranným vodičom triedy ochrany I

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Reproduktor_(elektroakustick%C3%BD_meni%C4%8D)
Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Akustick%C3%BD_skrat

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 3 / Včera: 2, Doteraz: 1570

¯\_(ツ)_/¯

maturita/elektroakustika.txt · Posledná úprava: 11/04/2022 19:07 od aix150