Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


maturita:napajaci_zdroj

Téma č. 24 NAPÁJACÍ ZDROJ

Úloha 24.1

 • Vysvetliť pojem sieťové napájací zdroj.
 • Nakresliť blokové zapojenie sieťového napájacieho zdroja.
 • Stručne vysvetliť funkciu jednotlivých blokov schémy sieťového napájacieho zdroja.
 • Popísať výhody, nevýhody a využitie klasického sieťového zdroja v praxi.

Úloha 24.2

 • Opísať časti spínaného zdroja.
 • Vysvetliť princíp spínaného zdroja.
 • Uviesť príklady z praxe, použitie spínaného zdroja.

Úloha 24.3

 • Vysvetliť rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou zamestnanca.
 • Popísať tieto formy základnej mzdy a to: časovú, úkolovú, podielovú, zmluvnú a naturálnu.

Úloha 24.1

Vysvetliť pojem sieťové napájací zdroj.

Sieťové zdroje čerpajú energiu z bežnej elektrickej distribučnej siete. Vstupom je preto striedavé napätie frekvencie 50 – 60 Hz v rozsahu 110 – 240 V. Je preto potrebné pri ich konštrukcii aj výrobe dodržiavať príslušné elektrotechnické a bezpečnostné normy. Sieťové zdroje sa konštruujú buď s bežným transformátorom a následným usmerňovačom a lineárnym stabilizátorom, alebo ako spínané zdroje s transformátorom. Menšie sieťové zdroje sa často nazývajú adaptér.

Nakresliť blokové zapojenie sieťového napájacieho zdroja.

Stručne vysvetliť funkciu jednotlivých blokov schémy sieťového napájacieho zdroja.

Sieťový transformátor - transformuje sieťové napätie na hodnotu, potrebnú na dosiahnutie požadovaného jednosmerného napätia.

Usmerňovač - premieňa striedavé napätie na jednosmerné napätie.

Vyhladzovací filter – slúži na zmenšenie zvlnenia.

Stabilizátor - pomáha udržiavať konštantné napätie na záťaži aj počas zmeny hodnoty sieťového napätia alebo odoberaného prúdu.

Popísať výhody, nevýhody a využitie klasického sieťového zdroja v praxi.

• Nevýhodou sú veľké rozmery, hmotnosť a malá účinnosť (30 %). Využitie: napájanie PC, adaptéry.

Úloha 24.2

Opísať časti spínaného zdroja.

Spínaný zdroj, schéma

Na vstupe takéhoto spínaného zdroja je umiestnený vstupný širokopásmový filter, ktorý odfiltruje rušivé signály z rozvodnej siete vstupujúce do zdroja a zároveň zabraňuje prieniku vyšších harmonických zložiek od zdroja späť do siete. Napätie je následne usmernené, najčastejšie sa používa mostíkový usmerňovač a vyfiltrované kondenzátorom s vysokou kapacitou. Výkonový spínač (tranzistor) je spínaný konštantným kmitočtom a je riadeným zmenou stiedy signálu (PWM) z budiaceho obvodu, napätie je ďalej privedené na impulzný transformátor, ktorý pracuje s kmitočtom až stovky kHz a transformuje napätie na nami požadovanú hodnotu. Na následné usmernenie je použitá zvyčajne schottkyho dióda, kvôli vysokému kmitočtu a filter je tvorený do série zapojenou tlmivkou a paralelne zapojeným kondenzátorom, pre lepšiu stabilizáciu je do obvodu ešte zaradená spätná väzba.

Vysvetliť princíp spínaného zdroja.

Zmenou frekvencie a striedy spínania je možné v týchto zapojeniach dosiahnuť zmenu výstupného napätia. Súčasťou zdroja je preto obvod (obvykle v podobe integrovaného obvodu), ktorý zabezpečuje zmenu frekvencie alebo striedy (príp. oboch) na základe spätnej väzby z výstupného napätia tak, aby sa zabezpečilo stabilné výstupné napätie pri rozličnom zaťažení.

Keďže spínané zdroje pracujú s pravouhlými priebehmi napätí a prúdov, majú tendenciu vyžarovať elektromagnetické vlny v širokom spektre frekvencií. Pri ich konštrukcii a použití je preto potrebné zachovávať zásady elektromagnetickej kompatibility (EMC).

Uviesť príklady z praxe, použitie spínaného zdroja.

transformátor pracuje na frekvencii desiatky kHz, prierez jadra transformátora je rádovo menší, podstatne menšia hmotnosť zdroja, má väčšie energetickú účinnosť, cena sa malo mení s výkonom, môže byť zdrojom rušivých signálov.

Využitie: nabíjačka mobilov, sieťové adaptéry drobnej elektroniky, sieťové adaptéry notebookov, počítačové zdroje.

Úloha 24.3

Vysvetliť rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou zamestnanca.

Hrubá mzda

- odvody 13,4% ( soc. poisťovňa- 9,4. zdrav. poisťovňa- 4) - daň z príjmu

čistá mzda

Popísať tieto formy základnej mzdy a to: časovú, úkolovú, podielovú, zmluvnú a naturálnu.

 • časová: odmena podľa počtu odpracovaných hodín
 • úkolová: sadzba za jednotku výkonu, napr. za ks,…
 • podniková: je to podiel na zákazke alebo tržbe
 • zmluvná: pevná
 • kombinovaná: je to kombinácia akýchkoľvek predošlých
 • naturálna: mzda sa vypláca v naturáliách.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 175

¯\_(ツ)_/¯

maturita/napajaci_zdroj.txt · Posledná úprava: 11/03/2021 07:32 od aix150