Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


maturita:snimace_a_prevodniky

Téma č. 9 SNÍMAČE A PREVODNÍKY

Úloha 9.1

 • Vysvetliť význam, úlohu merania.
 • Nakresliť a vysvetliť časti meracieho systému.
 • Rozdeliť senzory podľa druhu veličín, podľa snímanej veličiny.
 • Opísať vlastností snímačov.

Úloha 9.2

 • Nakresliť a vysvetliť odporový snímač polohy s reostatom.
 • Nakresliť a vysvetliť odporový snímač polohy s potenciometrom.

Úloha 9.3

 • Vysvetliť Hallov jav, Hallov senzor.
 • Uviesť príklady použitia Hallovho senzora.

Úloha 9.1

Vysvetliť význam, úlohu merania.

Úlohou merania je získavať informácie o stave mechatronického systému, a tieto informácie sú ďalej používané na jeho riadenie. Každý merací systém sa skladá zo snímacej časti, prevodníka a vysielacej časti.

Nakresliť a vysvetliť časti meracieho systému.

merací systém

Snímacia časť – funkčný prvok reagujúci na určitú meranú fyzikálnu veličinu. Poskytuje signál, ktorý zodpovedá meranej veličine.

Prevodník – prevádza, mení signál zo snímacej časti na iný. Napr. mení analógový signál na číslicový.

Vysielacia časť – zosilňuje a upravuje signál z prevodníka na požadovaný výstupný tvar.

Vo väčšine prípadov celý merací systém je združený do jedného celku.

Senzor – zlučuje celý merací systém, na jeho výstupe je signál závislý určitým spôsobom od vstupnej meranej veličiny a má dané požadované parametre.

Snímač – samotná snímacia časť v senzore, je na začiatku meracieho systému

Rozdeliť senzory podľa druhu veličín, podľa snímanej veličiny.

mechanický – vzdialenosť, rýchlosť, veľkosť, sila … -

tepelný – vplyv teploty na materiály

elektrický – vplyv na elektrické parametre, napr. prúd, napätie, odpor, kapacita …

magnetický – magnetické parametre, napr. intenzita mag. poľa a magnetický tok …

chemický – pôsobí na vnútornú štruktúru hmoty

Opísať vlastností snímačov.

Charakteristické vlastnosti snímačov

 • Presnosť – aká je maximálna odchýlka nameranej výstupnej hodnoty od skutočnej hodnoty.
 • Opakovateľnosť merania – rozdiel nameraných hodnôt pri meraní tej istej vstupnej veličiny.
 • Linearita – udáva vernosť sledovania priamkovej závislosti výstupu od vstupu.
 • Citlivosť – akú najmenšiu zmenu vstupnej veličiny dokáže snímač zaregistrovať.
 • Merací rozsah – v akom rozsahu dokáže snímač zosnímať vstupnú veličinu .

Úloha 9.2

Nakresliť a vysvetliť odporový snímač polohy s reostatom.

jazdec delí celkový odpor R na dve časti R1 a R2. Výstupnou veličinou je napätie , ktoré je dané Ohmovým zákonom. Závislosť výstupu od vstupu je lineárna v ideálnom prípade, ale prúd prechádzajúci cez merací voltmeter vnáša do merania skreslenie. Závislosť sa stáva nelineárnou.

Nakresliť a vysvetliť odporový snímač polohy s potenciometrom.

výstupnou veličinou je prúd. Nevýhodou je veľká nelinearita a nemožnosť dosiahnutia nulových hodnôt. Prúd je závislý od polohy jazdca a ten od meranej polohy. Závislosť je vyjadrená Ohmovým zákonom.

Úloha 9.3

Vysvetliť Hallov jav, Hallov senzor.

Hallov jav je vznik potenciálového rozdielu na elektródach polovodičovej doštičky, ktorou prechádza elektrický prúd a súčasne sa nachádza v magnetickom poli s magnetickou indukciou neparalelnou (často kolmo pôsobiacou) so smerom vektoru prúdovej hustoty, charakterizovanom tzv. Hallovým napätím. Hallova sonda je elektronická súčiastka, ktorá využíva tzv. Hallov jav. Používa sa na meranie veľkosti a orientácie magnetických polí, meranie veľkých js. prúdov, spínanie vinutí v elektromotoroch, a veľmi často ich nájdeme v bezkontaktnej klávesnici.

Uviesť príklady použitia Hallovho senzora.

V automobilovom priemysle je časté využitie ako snímače mechanických veličín (poloha, otáčky, zrýchlenie) apod.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 145

¯\_(ツ)_/¯

maturita/snimace_a_prevodniky.txt · Posledná úprava: 11/03/2021 07:55 od aix150