Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
spravy:skolstvo:hodnotenie_ziaka

Hodnotenie žiaka

27/01/2022 17:46 Správy školstvo

1. januára 2022 vyšiel zákon č. 415/2021 Z. z., ktorý novelizoval školský zákon. Novela (okrem iného) upravuje priebežné hodnotenie žiaka počas školského roka a súhrnné hodnotenie žiaka za prvý a druhý polrok školského roka.

V § 55, § 55a a § 56 školského zákona sa vytvára štruktúra hodnotenia tak, aby bolo jednoznačne odlíšené PRIEBEŽNÉ hodnotenie v predmete, SÚHRNNÉ hodnotenie v predmete, ako aj CELKOVÉ hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka. Definujú sa podmienky pri hodnotení predmetu formou aktívne absolvoval, absolvoval a neabsolvoval. Zároveň sa oddeľuje hodnotenie vedomostí ako výsledku vzdelávacieho procesu a výchovy v správaní.

Súhrnné hodnotenie (vysvedčenie)

 • Klasifikácia – hodnotenie klasifikačným stupňom
 • Kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia (opisom toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete)

Ak ani jeden žiak triedy nie je priebežne hodnotený niektorou z foriem hodnotenia a škola v ŠkVP k 15. 9. 2021 uviedla, že „žiaci triedy budú neklasifikovaní, na vysvedčení budú mať žiaci uvedené absolvoval“, po novelizovaní školského zákona:

Žiakovi, ktorý v niektorom vyučovacom predmete nie je hodnotený žiadnou z vyššie uvedených foriem sa na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza:

 • aktívne absolvoval - ak sa aktívne zúčastňoval,
 • absolvoval - ak sa ospravedlnene nezúčastňoval, resp. bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval (rozhodnutím riaditeľa školy),
 • neabsolvoval - ak nepracoval, resp. sa neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval.

Žiak z vyučovacieho predmetu neprospel, ak:

 • je hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočný,
 • neabsolvoval vyučovací predmet.

Celkové hodnotenie

Prospel s vyznamenaním - ak v žiadnom predmete nemá horšie ako „chválitebný“, priemerný stupeň * klasifikácie nemá horší ako 1,5 a správanie je „veľmi dobré“; v ŠUP a konzervatóriách aj z profilového predmetu má „výborný“.

 • Prospel veľmi dobre - ak v žiadnom predmete nemá horšie ako „dobrý“, priemerný stupeň klasifikácie nemá horší ako 2,0 a správanie je „veľmi dobré“; v ŠUP a konzervatóriách aj z profilového predmetu nie horší ako „chválitebný“.
 • Prospel - ak v žiadnom predmete nemá „nedostatočný“ alebo v niektorom predmete má „aktívne absolvoval“ alebo „absolvoval“.
 • Neprospel - ak z niektorého predmetu „neprospel“.

Ak majú všetci žiaci pre vyučovací predmet na vysvedčení uvedené „absolvoval“, „aktívne absolvoval“ alebo „neabsolvoval“, tento vyučovací predmet sa nezahŕňa do výpočtu priemerného stupňa klasifikácie.

Usmernenie k hodnoteniu žiakov SŠ - január 2022

Usmernenie k hodnoteniu žiakov SŠ - január 2022 (.pdf, 573.9 kB) 24.01.2022

Hodnotenie žiakov stredných škôl (.pdf, 440.57 kB) 24.01.2022

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 571

¯\_(ツ)_/¯

spravy/skolstvo/hodnotenie_ziaka.txt · Posledná úprava: 27/01/2022 17:59 od aix150