Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
spravy:skolstvo:zaverecne_skusky_2022

Záverečné skúšky 2022

30/05/2022 15:59 Správy školstvo

15. jún písomná záverečná skúška
15. jún a 16. jún praktická záverečná skúška
20. jún ústna záverečná skúška

Záverečná skúška

logo Záverečné skúšky v šk. r. 2021/22 sa vykonajú v zmysle pokynov okresného úradu Prešov podľa organizačného pokynu k záverečným skúškam. V zmysle tohto pokynu sa stredné odborné školy riadia pri záverečných skúškach zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Termín záverečných skúšok – riadne skúšobné obdobie

V školskom roku 2021/22 sa záverečných skúšok zúčastnia žiaci učebných odborov:

 1. Autoopravár - mechanik 2487H 01 III.D
 2. Autoopravár - elektrikár 2487H 02 III.D
 3. Inštalatér 3678 H III.D

podľa priloženého harmonogramu.

Teoretická a praktická časť záverečnej skúšky

 • Písomná časť: 15.6.2022
 • Praktická časť: 15.6.2022, 16.6.2022
 • Teoretická časť (Ústna časť): 20.6.2022

Záverečné skúšky 2022
Záverečné skúšky 2022

Pred začiatkom konania ZS sa žiak tri(3) po sebe nasledujúce vyučovacie dni nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku. V školskom roku 2021/22 toto študijne voľno pripadá na 10.6.,13.6. a 14.6. 2022.

Na písomnú časť záverečnej skúšky žiak nastúpi s písacími potrebami v slušnom oblečení. Na praktickú časť záverečnej skúšky nastúpi v pracovnom oblečení v súlade s predpismi BOZP.

Súvisiace dokumenty

:!: USMERNENIE K TERMÍNOM KONANIA, ORGANIZÁCII A HODNOTENIU ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022
Záverečné skúšky 2022
Záverečné skúšky 2022, odborná spôsobilosť 2022

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 0, Doteraz: 333

¯\_(ツ)_/¯

spravy/skolstvo/zaverecne_skusky_2022.txt · Posledná úprava: 09/06/2022 19:21 od aix150