Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:ree:druhy_istiacich_prvkov

Druhy istiacich prvkov

Poistky a ističe.


Poistky

istiace prvky s úmyselným zoslabením miesta vedenia slúžiace k tomu, aby pretavením tavného drôtika sa rozpojil prúdový okruh, v ktorom sú zaradené, a prerušil obvod, v ktorom poruchový prúd prekračuje danú hodnotu po určitý čas. Okolie tavného drôtika vzniknutý oblúk pri nadprúde uhasí. Táto zmena je nevratná, poistky je potrebné vymeniť za nové. Pretože poistky vzhľadom na svoju vypínaciu charakteristiku sú schopné rýchlo vypnúť skratové prúdy, používajú sa predovšetkým na istenie vedenia. Skratová odolnosť sa pohybuje nad 100 kA.

Poistky sú charakterizované:

 • typom,
 • menovitým napätím,
 • menovitým prúdom,
 • vypínacou charakteristikou,
 • skratovou odolnosťou kA.

Podľa vyhotovenia sa poistky rozdeľujú do troch skupín:

 • rúrkové (len pre malé prúdy do 10 A),
 • závitové (E 14, E 27, E 33, G 1'/4, G 2),
 • nožové (PH 00, PH 0, PH 1, PH 2, PH 3, PHN),
 • valcové (C 10×38; C 8,5×31,5; C 14×51).

Podľa vypínacej (ampérsekundovej) charakteristiky sa poistky rozdelujú na:

 • pomalé (označené symbolom slimáka) - vhodné na istenie len proti skratu. Tieto poistky reagujú na nadprúdy tak, že ich prenášajú dlhší čas ako rýchle poistky, na skratové prúdy ale reagujú rovnako rýchlo ako rýchle poistky,
 • rýchle - vhodné k isteniu proti skratu i preťaženiu.

Rad menovitých prúdov tavných vložiek poistiek: 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32*, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 225, 250, 315, 350, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 A. hodnota prúdu 32 A pri závitových poistkách nahradzuje hodnotou 35 A.

Ističe

istiace prvky, reagujúce na zvýšený prúd (preťaženie, skrat) odpojením. Konštrukčne sú vyhotovené spravidla dvoma spúšťami. Prvá, elektromagnetická, pôsobí pri skratoch, druhá, tepelná spúšť, pôsobí pri preťaženiach. Oproti poistkám majú tú výhodu, že nemajú nevratnú zmenu, ale môžu opakovať svoju funkciu, čím sa dosiahne vyššia prevádzková pohotovosť.

Podľa vyhotovenia sa ističe rozdeľujú na:

 • ističe vedenia, ktoré istia predovšetkým vedenie a až potom aj spotrebiče na tieto vedenia pripojené. Ich vypínacia charakteristika je podobná rýchlym poistkám,
 • motorové ističe, ktoré istia predovšetkým motory a podobné spotrebiče. Ich vypínacia charakteristika je podobná ako pri pomalých poistkách.

Podľa počtu pólov sa ističe rozdeľujú na:

 • jednopólové,
 • viacpólové.

Ističe môžu byť doplnené signálnymi kontaktmi, cievkou na podpätie a vypínacím magnetom.

Ochranné ističe — sú kombináciou klasických ističov spojených s funkciou ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím, ako sú napríklad prúdové chrániče. Moderné prúdové chrániče majú okrem ochrannej funkcie do systému vstavané aj nadprúdové istenie.

Istiace nadprúdové relé stýkačov — nadprúdové relé vypínajú nepriamo, stýkačmi, preto tento prvok tvorí spolu so stýkačom jeden celok. Nadprúdové relé sú spravidla bimetalové členy sledujúce preťaženie a po zapôsobení nadprúdovej bimetalovej spúšte je pomocou kontaktov rozpojený obvod cievky elektromagnetického stýkača a ten svojimi hlavnými kontaktmi preruší istený obvod. Tieto prvky istia obyčajne len proti preťaženiu.

Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

Istiace prvky chrániace pred preťažením a skratom alebo len pred skratom musia byť umiestnené na všetkých krajných (fázových) vodičoch. Potom sú schopné reagovať pri vzniknutom nadprúde medzi ľubovoľnými vodičmi sústavy.

Umiestnenie istiacich prvkov proti prúdovému preťaženiu

Istiace prvky chrániace pred preťažením musia byť umiestnené:

 • na začiatku vedenia v smere od zdroja,
 • pri zmene prierezu vedenia (kde sa prierez vedenia zmenšuje),
 • pri zmene druhu a spôsobu uloženia vedenia.

STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-4-73 uvádzajú aj prípady, kedy pri udaných podmienkach (predovšetkým nehorľavosť uloženia vedenia), možno uvedené zásady umiestňovania istiacich prvkov aj čiastočne zmierniť. Ide konkrétne o: istenie až 3 m od odbočenia pri odbočkách s menším prierezom, istenie až 10 m od odbočenia pri odbočkách vonkajšieho rozvodu, priemyselných alebo elektrotechnických prevádzkarní (okrem rozvodných zariadení), istenie na konci prvého rozpätia alebo pri vstupe do budovy pri odbočkách vonkajších vedení vonkajšej prípojky).

Vynechávanie istiacich prvkov proti preťaženiu

Istenie sa nemusí robiť:
v miestach, kde sa prierez zmenšuje alebo na začiatku vedenia, ak predradená poistka istí i vedenie s menším prierezom alebo s menším dovoleným zaťažením, ak spojovacie vedenie medzi transformátorom a jeho ističom je z holých pásov skratovo vyhovujúcich alebo ak sú káble v tej istej budove či mimo nej (do vzdialenosti 30 m), na inštaláciách pre telekomunikácie, ovládania, signalizácie a pod.

Istenie proti preťaženiu sa odporúča vynechať v:

 • budiacich obvodoch rotačných strojov,
 • napájacích obvodoch zdvíhacích magnetov,
 • sekundárnych obvodoch meracích transformátorov prúdu,
 • napájacích obvodoch súčastí hasiacich prístrojov.

Istiace prvky chrániace pred skratom musia byť umiestnené:

 • v miestach, kde zníženie prierezu vodiča alebo iná zmena nespôsobí zmenu charakteristík,
 • na začiatku vedenia,
 • pri zmene prierezu vedenia (kde sa prierez vedenia zmenšuje),
 • pri zmene druhu a spôsobu uloženia vedenia.

Istiaci prvok proti skratovým prúdom môže byť umiestnený aj mimo uvedených miest, ak vedenie spĺňa súčasne tieto tri podmienky: dĺžka vedenia neprekročila 3 m, vyhotovenie vedenia znižuje nebezpečie skratu na minimum, uloženie vedenia znižuje na minimum nebezpečie ohňa alebo ohrozenie osôb.

Istenie proti skratu sa odporúča vynechať pri vodičoch spájajúcich generátory, transformátory, usmerňovače, akumulátorové batérie s príslušnými rozvádzačmi, pričom ochranné prvky sú umiestnené na týchto rozvádzačoch v:

 • budiacich obvodoch rotačných strojov,
 • napájacích obvodoch zdvíhacích magnetov,
 • sekundárnych obvodoch meracích transformátorov prúdu,
 • napájacích obvodoch súčastí hasiacich prístrojov,
 • určitých meracích obvodoch.

Poznámka:

Vynechanie istenia je podmienené dvoma podmienkami, ktoré musia byť súčasne splnené: vyhotovenie vedenia znižuje nebezpečie skratu na minimum, umiestnenie vedenia nesmie byť v blízkosti horľavých materiálov.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 4 / Včera: 0, Doteraz: 701

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/ree/druhy_istiacich_prvkov.txt · Posledná úprava: 25/02/2021 12:02 od aix150