Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:ree:vyhradene_elektricke_zariadenie

Vyhradené elektrické zariadenie

Technickými zariadeniami sú:


tlakové zariadenia

(kotle, tlakové nádoby stabilné, tlakové nádoby na pojazdných prostriedkoch, potrubné vedenia …),

zdvíhacie zariadenia

(žeriavy, zdvíhadlá, pohyblivé pracovné plošiny, výťahy, regálové zakladače, pohyblivé schody …),

elektrické zariadenia

(uvedené v ďalšom …), plynové zariadenia (výroba, skladovanie, rozvod, spotreba plynov, chladenie a mrazenie ..).

Každé z uvedených technických zariadení sa rozdeľuje podľa miery ohrozenia do skupiny s vysokou mierou ohrozenia (skupina A), vyššou mierou ohrozenia (skupina B) a nižšou mierou ohrozenia (skupina C).

Technické zariadenia skupiny A a skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia (VTZ).

Rozdelenie elektrických zariadení:

 • A) technické zariadenia elektrické s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) :
 • A/a technické zariadenia na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 W a viac,
 • A/b technické zariadenia na premenu elektrickej energie s príkonom nad 250 kVA vrátane,
 • A/c prenosové a distribučné siete elektrizačnej sústavy,
 • A/d technické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu,
 • A/e technické zariadenie elektrické v prostredí s trvalým výskytom korozívnych látok alebo znečisťujúcich látok,
 • A/l technické zariadenia elektrické v priestoroch z hladiska úrazu elektrickým prúdom osobitne nebezpečných,
 • A/g elektrické rozvody v miestnostiach na lekárske účely v zdravotníckych zariadeniach,
 • A/h technické zariadenia elektrické v objektoch určených na zhromažďovanie viac ako 250 osôb,
 • A/i technické zariadenia slúžiace na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektrickej energie, ak sú súčasťou zariadení uvedených v písmenách a až h.
 • B) technické zariadenia elektrické s vyššou mierou ohrozenia (skupina B).
 • Ide o VTZ s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty, ktoré nie sú uvedené v bode A tejto časti
 • C) technické zariadenia elektrické s nižšou mierou ohrozenia (skupina C).
 • Ide o technické elektrické zariadenia nezahrnuté do bodov A a B tejto časti.

Poznámka:

Pojmom technické zariadenie elektrické sa rozumie elektrická inštalácia, ktorá zahfña všetky inštalované technické zariadenia elektrické vrátane elektrických rozvodov.

:!: Vymedzenie pojmov

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 2, Doteraz: 450

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/ree/vyhradene_elektricke_zariadenie.txt · Posledná úprava: 14/03/2022 19:51 od aix150