Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:vsetko_o_pocitacoch:klavesove_skratky_vo_windows_xp

Klávesové skratky vo Windows XP

Rozsiahly zoznam klávesových skratiek používaných v systéme Windows XP a v aplikáciách integrovaných v systéme. V článku nájdete vyše 100 skratiek s popisom a funkciou.

Všeobecné klávesové skratky:

• CTRL + C (kopírovanie) • CTRL + X (vystrihnutie) • CTRL + V (vloženie) • CTRL + Z (krok späť) • DELETE (odstránenie) • SHIFT + DELETE (odstránenie vybratej položky natrvalo, bez umiestnenia do Koša) • CTRL počas presúvania položky (skopírovanie vybratej položky) • CTRL + SHIFT počas presúvania položky (vytvorenie odkazu na vybratú položku) • F2 (premenovanie vybratej položky) • CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA (presunutie kurzora na začiatok ďalšieho slova) • CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA (presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho slova) • CTRL + ŠÍPKA NADOL (presunutie kurzora na začiatok ďalšieho odseku) • CTRL + ŠÍPKA NAHOR (presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho odseku) • CTRL + SHIFT a ľubovoľný kurzorový kláves (označenie bloku textu) • SHIFT a ľubovoľný kurzorový kláves (výber viacerých položiek v okne alebo na pracovnej ploche alebo označenie textu v dokumente) • CTRL + A (výber všetkých položiek) • F3 (hľadanie súborov alebo priečinkov) • ALT + ENTER (zobrazenie vlastností vybratej položky) • ALT + F4 (zatvorenie aktívnej položky alebo ukončenie aktívneho programu)

• ALT + ENTER (zobrazenie vlastností vybratého objektu) • ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie kontextovej ponuky pre aktívne okno) • CTRL + F4 (zatvorenie aktívneho dokumentu v programe, ktorý umožňuje otvoriť viacero dokumentov súčasne) • ALT + TAB (prepínanie medzi otvorenými položkami) • ALT + ESC (prechádzanie medzi položkami v poradí, v akom boli otvorené) • F6 (prechádzanie medzi prvkami obrazovky v okne alebo na ploche) • F4 (zobrazenie zoznamu Panel adries v okne Tento počítač alebo v programe Prieskumník) • SHIFT + F10 (zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku) • ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie systémovej ponuky pre aktívne okno) • CTRL + ESC (zobrazenie ponuky Štart) • ALT + podčiarknuté písmeno v názve ponuky (zobrazenie príslušnej ponuky) • Podčiarknuté písmeno v názve príkazu v otvorenej ponuke (vykonanie príslušného príkazu) • F10 (aktivácia panela s ponukami v aktívnom programe) • ŠÍPKA DOPRAVA (otvorenie ďalšej ponuky napravo alebo otvorenie vedľajšej ponuky) • ŠÍPKA DOĽAVA (otvorenie ďalšej ponuky naľavo alebo zatvorenie vedľajšej ponuky) • F5 (aktualizácia aktívneho okna) • BACKSPACE (zobrazenie priečinka umiestneného o úroveň vyššie v okne Tento počítač alebo v programe Prieskumník) • ESC (zrušenie aktuálnej úlohy) • SHIFT pri vložení disku CD do jednotky CD-ROM (zabránenie automatickému prehrávaniu disku CD) • CTRL + SHIFT + ESC (otvorenie Správcu úloh)

Klávesové skratky v dialógovom okne

Ak v rozbaľovacích zoznamoch pre rozšírený výber stlačíte klávesy SHIFT + F8, zapne sa režim rozšíreného výberu. V tomto režime môžete pomocou kurzorových klávesov presúvať kurzor bez toho, aby ste zmenili výber. Ak chcete v tomto režime upraviť výber, stlačte klávesy CTRL + SPACEBAR alebo SHIFT + MEDZERNÍK. Rozšírený režim výberu zrušíte opätovným stlačením klávesov SHIFT + F8. Keď prejdete na iný ovládací prvok, rozšírený režim výberu sa zruší automaticky.

• CTRL + TAB (presun medzi kartami smerom dopredu) • CTRL + SHIFT + TAB (presun medzi kartami smerom dozadu) • TAB (presun medzi možnosťami smerom dopredu) • SHIFT + TAB (presun medzi možnosťami smerom dozadu) • ALT + podčiarknuté písmeno (vykonanie príslušného príkazu alebo výber príslušnej možnosti) • ENTER (vykonanie príkazu pre aktívnu možnosť alebo tlačidlo) • MEDZERNÍK (začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka, ak je aktívnou možnosťou začiarkavacie políčko) • Kurzorové klávesy (výber tlačidla, ak je aktívnou možnosťou skupina tlačidiel) • F1 (zobrazenie Pomocníka) • F4 (zobrazenie položiek v aktívnom zozname) • BACKSPACE (otvorenie priečinka o úroveň vyššie, ak je v dialógovom okne Uložiť ako alebo Otvoriť vybratý priečinok)

Špeciálne klávesové skratky spoločnosti Microsoft

• Kláves s logom Windows (zobrazenie alebo skrytie ponuky Štart) • Kláves s logom Windows + BREAK (zobrazenie dialógového okna Systém – vlastnosti) • Kláves s logom Windows + D (zobrazenie pracovnej plochy) • Kláves s logom Windows + M (minimalizovanie všetkých okien) • Kláves s logom Windows + SHIFT + M (obnovenie minimalizovaných okien) • Kláves s logom Windows + E (otvorenie okna Tento počítač) • Kláves s logom Windows + F (hľadanie súborov alebo priečinkov) • CTRL + kláves s logom Windows + F (hľadanie počítačov) • Kláves s logom Windows + F1 (zobrazenie Pomocníka systému Windows) • Kláves s logom Windows + L (zamknutie klávesnice) • Kláves s logom Windows + R (otvorenie dialógového okna Spustiť) • Kláves s logom Windows + U (spustenie aplikácie Správca pomôcok)

Klávesové skratky pre zjednodušenie ovládania

• Pravý kláves SHIFT po dobu 8 sekúnd (zapnutie alebo vypnutie funkcie Filtrovanie klávesov) • Ľavý kláves ALT + ľavý kláves SHIFT + PRINT SCREEN (zapnutie alebo vypnutie funkcie Vysoký kontrast) • Ľavý kláves ALT + ľavý kláves SHIFT + NUM LOCK (zapnutie alebo vypnutie funkcie Klávesy myši) • SHIFT päťkrát (zapnutie alebo vypnutie funkcie Jedným prstom) • NUM LOCK po dobu 5 sekúnd (zapnutie alebo vypnutie funkcie Ozvučenie klávesov) • Kláves s logom Windows + U (spustenie aplikácie Správca pomôcok)

Klávesové skratky programu Prieskumník

• END (zobrazenie konca aktívneho okna) • HOME (zobrazenie začiatka aktívneho okna) • NUM LOCK + kláves s hviezdičkou (*) (zobrazenie všetkých podpriečinkov vybratého priečinka) • NUM LOCK + kláves so znamienkom plus (+) (zobrazenie obsahu vybraného priečinka) • NUM LOCK + kláves so znamienkom mínus (-) (zbalenie vybraného priečinka) • ŠÍPKA DOĽAVA (zbalenie aktuálneho výberu, ak je rozbalený, alebo výber nadradeného priečinka) • ŠÍPKA DOPRAVA (zobrazenie aktuálneho výberu, ak je zbalený, alebo výber prvého podpriečinka)

Klávesové skratky pre program Mapa znakov

Po dvojitom kliknutí na znak v mriežke znakov sa môžete pohybovať v mriežke pomocou klávesových skratiek: • ŠÍPKA DOPRAVA (presun doprava alebo na začiatok nasledujúceho riadka) • ŠÍPKA DOĽAVA (presun doľava alebo na koniec predchádzajúceho riadka) • ŠÍPKA NAHOR (presun o jeden riadok nahor) • ŠÍPKA NADOL (presun o jeden riadok nadol) • PAGE UP (presun o jednu obrazovku nahor) • PAGE DOWN (presun o jednu obrazovku nadol) • HOME (presun na začiatok riadka) • END (presun na koniec riadka) • CTRL + HOME (presun na prvý znak) • CTRL + END (presun na posledný znak) • MEDZERNÍK (prepnutie medzi zväčšeným a normálnym zobrazením vybratého znaku)

Klávesové skratky hlavného okna konzoly

• CTRL + O (otvorenie uloženej konzoly) • CTRL + N (otvorenie novej konzoly) • CTRL + S (uloženie otvorenej konzoly) • CTRL + M (pridanie alebo odstránenie položky konzoly) • CTRL + W (otvorenie nového okna) • F5 (aktualizácia obsahu všetkých okien konzoly) • ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie ponuky okna konzoly MMC) • ALT + F4 (zatvorenie konzoly) • ALT + A (zobrazenie ponuky Akcia) • ALT + V (zobrazenie ponuky Zobraziť) • ALT + F (zobrazenie ponuky Súbor) • ALT + O (zobrazenie ponuky Obľúbené)

Klávesové skratky pre okno konzoly MMC

• CTRL + P (tlač aktuálnej strany alebo aktívnej tably) • ALT + kláves so znamienkom mínus (-) (zobrazenie ponuky pre aktívne okno konzoly) • SHIFT + F10 (zobrazenie kontextovej ponuky Akcia pre vybratú položku) • F1 (otvorenie témy Pomocníka, ak existuje, pre vybratú položku) • F5 (aktualizácia obsahu všetkých okien konzoly) • CTRL + F10 (maximalizovanie aktívneho okna konzoly) • CTRL + F5 (obnovenie aktívneho okna konzoly) • ALT + ENTER (zobrazenie dialógového okna Vlastnosti, ak existuje, pre vybratú položku) • F2 (premenovanie vybratej položky) • CTRL + F4 (zatvorenie aktívneho okna konzoly; ukončenie konzoly v prípade jediného okna konzoly)

Navigácia v programe Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy

• CTRL + ALT + END (otvorenie dialógového okna Security (Zabezpečenie) systému Microsoft Windows NT) • ALT + PAGE UP (prepnutie medzi programami zľava doprava) • ALT + PAGE DOWN (prepnutie medzi programami sprava doľava) • ALT + INSERT (prechádzanie medzi programami v naposledy použitom poradí) • ALT + HOME (zobrazenie ponuky Štart) • CTRL + ALT + BREAK (prepínanie medzi oknom a celou obrazovkou klientskeho počítača) • ALT + DELETE (zobrazenie ponuky systému Windows) • CTRL + ALT + kláves so znamienkom mínus (-) (umiestnenie snímky celej plochy klientskeho okna do schránky na terminálovom serveri; má rovnakú funkciu ako stlačenie klávesov ALT + PRINT SCREEN na lokálnom počítači) • CTRL + ALT + kláves so znamienkom plus (+) (umiestnenie snímky aktívneho okna na klientskom počítači do schránky na terminálovom serveri; má rovnakú funkciu ako stlačenie klávesu PRINT SCREEN na lokálnom počítači)

Navigácia v programe Microsoft Internet Explorer

• CTRL + B (otvorenie dialógového okna Obľúbené položieky – organizovanie) • CTRL + E (otvorenie panela Hľadať) • CTRL + F (spustenie nástroja Hľadať) • CTRL + H (otvorenie panela História) • CTRL + I (otvorenie panela Obľúbené položky) • CTRL + L (otvorenie dialógového okna Otvoriť) • CTRL + N (spustenie ďalšej inštancie prehľadávača s rovnakou webovou adresou) • CTRL + O (otvorenie dialógového okna Otvoriť; má rovnakú funkciu ako klávesová skratka CTRL + L) • CTRL + P (otvorenie dialógového okna Tlačiť) • CTRL + R (aktualizácia aktuálnej webovej stránky) • CTRL + W (zatvorenie aktuálneho okna)

studium/odborne_predmety/vsetko_o_pocitacoch/klavesove_skratky_vo_windows_xp.txt · Posledná úprava: 21/02/2021 13:44 od aix150