Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


maturita:snimac_rychlosti_otacania

Téma č. 16 SNÍMAČE RÝCHLOSTI OTÁČANIA

Úloha 16.1

  • Definovať snímač rýchlosti otáčania.
  • Povedať označenie a jednotku rýchlosti.
  • Definovať obvodovú rýchlosť.
  • Rozdeliť otáčkomery.

Úloha 16.2

  • Nakresliť a vysvetliť mechanický snímač otáčok.
  • Nakresliť a vysvetliť magnetický snímač otáčok.

Úloha 16.3

  • Opísať časti a princíp tachometrického dynama.
  • Opísať častí a vysvetliť princíp tachometrického alternátora.

Úloha 16.1

Definovať snímač rýchlosti otáčania.

slúžia na meranie rýchlosti rotujúcich častí. Tieto snímače sa nazývajú aj otáčkomery.

Povedať označenie a jednotku rýchlosti

- značka je s a jednotka je km/s , m/s , km/h,…

Definovať obvodovú rýchlosť.

Obvodová rýchlosť je rýchlosť, ktorú má hmotný bod pri pohybe po kružnici. Je kolmá na sprievodič (čo je spojnica stredu kružnice, po ktorej sa pohyb uskutočňuje, s aktuálnou polohou hmotného bodu).

Rozdeliť otáčkomery.

Rozdelenie:

→ mechanické otáčkomery → magnetické otáčkomery → elektrické otáčkomery

Úloha 16.2

Nakresliť a vysvetliť mechanický snímač otáčok.

Mechanické snímače rýchlosti otáčania Princíp: Využíva sa princíp pôsobenia odstredivých síl na otáčajúce sa teleso s konštantnou hmotnosťou. Na hriadeli, ktorého otáčky meriame je upevnené závažie s hmotnosťou m. Odstredivá sila, ktorá pôsobí na toto závažie zväčšuje polomer rotácie závažia. Tento polomer je závislý od rýchlosti otáčania. Po doplnení vhodným meracím zariadením merajúcim polomer dokáže tento snímač snímať i malé otáčky. Používa sa napr. na meranie otáčok bubna vo výťahoch.

Nakresliť a vysvetliť magnetický snímač otáčok.

Princíp: Využíva sa vznik vírivých prúdov v hliníkovom kotúči. Otáčajúci sa magnetický kotúč vytvára magnetické pole, ktoré strháva hliníkový kotúč. Pri otáčaní vznikajú v hliníkovom kotúči vírivé prúdy a tak sa okolo kotúča vytvorí magnetické pole, ktoré vytvára väzbu s magnetickým kotúčom. Otáčaniu hliníkového kotúča je zabránené špirálovou pružinou. Hliníkový kotúč sa tak neotáča ale i dôjde iba k jeho pootočeniu. Veľkosť pootočenia je závislé od rýchlosti otáčania magnetického kotúča. Presnosť merania je ovplyvňovaná teplotou pretože sa mení elektrický odpor hliníkového kotúča.

Úloha 16.3

Opísať časti a princíp tachometrického dynama.

je to malé dynamo, ktorého hriadeľ kotvy je spojený s meranou rotujúcou časťou. Kotva sa otáča v magnetickom poli permanentného magnetu a na komutátore sa objaví elektrické napätie. Toto je napätie lineárne závislé od rýchlosti otáčania rotora. Odoberaný prúd z dynama musí byť čo najmenší aby nedochádzalo k skresleniu. Napätie na komutátore je pomerne veľké 10 – 100 V. Polarita výstupného napätia sa mení so zmyslom otáčania.

Opísať častí a vysvetliť princíp tachometrického alternátora.

vychádza z princípu indukovania elektrického prúdu vo vodiči pri zmene magnetického poľa. Rotor je vytvorený z permanentných magnetov. Pri otáčaní rotora sa v cievke indukuje striedavé napätie, ktorého veľkosť je závislá od rýchlosti otáčania rotora. Táto závislosť je lineárna. Neexistuje žiaden mechanický kontakt medzi rotorom a statorom. Nie je možné určiť zmysel otáčania rotora.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 135

¯\_(ツ)_/¯

maturita/snimac_rychlosti_otacania.txt · Posledná úprava: 24/02/2021 20:15 od aix150