Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
maturita:zaznam_zvuku

Téma č. 11 ZÁZNAM ZVUKU

Úloha 11.1

 • Vymenujte spôsoby záznamu zvuku.
 • Popíšte prevod (digitalizáciu) analógového signálu na číslicový signál.

Úloha 11.2

 • Vysvetlite princíp záznamu a princíp snímania zvuku pri CD diskoch.
 • Uveďte základné parametre CD disku.
 • Popíšte CD-ROM, CD-R, CD-RW a DVD disky z hľadiska záznamu, mazania a kapacity.

Úloha 11.3

 • Vysvetlite rozdiel medzi fyzickými a právnickými osobami z hľadiska podnikania a z hľadiska tvorby názvu ich podniku a uveďte, kto sa radí v podnikaní medzi fyzické a medzi právnické osoby.

Úloha 11.1

Vymenujte spôsoby záznamu zvuku

Popíšte prevod (digitalizáciu) analógového signálu na číslicový signál

Úloha 11.2

Vysvetlite princíp záznamu a princíp snímania zvuku pri CD diskoch

Uveďte základné parametre CD disku

Popíšte CD-ROM, CD-R, CD-RW a DVD disky z hľadiska záznamu, mazania a kapacity

Úloha 11.3

Vysvetlite rozdiel medzi fyzickými a právnickými osobami z hľadiska podnikania a z hľadiska tvorby názvu ich podniku a uveďte, kto sa radí v podnikaní medzi fyzické a medzi právnické osoby

FYZICKÁ OSOBA

Pojem fyzická osoba označuje človeka, jednotlivca, teda prirodzenú osobu. Fyzická osoba má možnosť byť účastníkom (subjektom) právneho vzťahu prostredníctvom právnej spôsobilosti, bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Spôsobilosť na právne úkony získa po dovŕšení dospelosti (na Slovensku 18 rokov). Ide o občana, ktorý zastupuje sám seba, nie organizáciu. Ak chce fyzická osoba podnikať, potrebuje na to oprávnenie.

FORMY PODNIKANIA FYZICKÝCH OSÔB:

 • živnostník – podľa živnostenského zákona,
 • slobodné povolanie, ktoré osoba vykonáva na základe iného než živnostenského oprávnenia,
 • samostatne hospodáriaci roľník – podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov.

VÝHODY ŽIVNOSTI

 • Možnosť uplatňovania paušálnych výdavkov,
 • nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, príspevku na dieťa a podobne.
 • možnosť pozastaviť živnosť na obdobie 6 mesiacov až 3 roky,
 • možnosť kedykoľvek použiť svoje príjmy na súkromnú spotrebu.

NEVÝHODY ŽIVNOSTI

 • Ručenie celým majetkom,
 • povinnosť platiť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne aj bez dosiahnutia akýchkoľvek príjmov.

PRÁVNICKÁ OSOBA

Právnická osoba je organizácia osôb alebo majetku umelo vytvorená na konkrétny účel. Právnickou osobou sa nikto nerodí, právnická osoba vzniká spravidla písomnou zmluvou, prípadne zakladateľskou listinou a následne musí vzniknúť zápisom do registra. Zavŕšením procesu vzniku právnickej osoby je evidencia na Štatistickom úrade SR a s ňou súvisiace pridelenie IČO (identifikačného čísla organizácie). Spôsobilosť na právne úkony získa okamžite so svojím vznikom.

FORMY PODNIKANIA PRÁVNICKÝCH OSÔB:

 • obchodná spoločnosť – podľa obchodného zákonníka – spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciová spoločnosť (a.s.), verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.) alebo komanditná spoločnosť (k.s.),
 • družstvo – podľa obchodného zákonníka,
 • nadnárodná spoločnosť – Európske zoskupenie hospodárskych záujmov, Európska spoločnosť alebo Európske družstvo.

VÝHODY S.R.O.

Spoločník neručí za záväzky spoločnosti svojim osobným majetkom, spoločník môže zamestnať sám seba, odvody môže platiť len 1/4 z minimálnej mzdy (zamestnanie na čiastočný úväzok) a zároveň si môže mzdu zarátať do nákladov, z podielu na zisku sa neplatia odvody do sociálnej poisťovne ani zdravotnej poisťovne,

NEVÝHODY S.R.O.

Nemožnosť uplatniť paušálne výdavky, príjmy sú majetkom spoločnosti, vyplatiť si ich môžete podielom na zisku po skončení účtovného obdobia, vyplácaním odmeny konateľa či vyplácaním pravidelnej mzdy, nutnosť vedenia podvojného účtovníctva.

ROZDIELY MEDZI FYZICKOU A PRÁVNICKOU OSOBOU

Fyzické aj právnické osoby môžu na území SR podnikať. Fyzické osoby najčastejšie podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, právnické osoby zase formou s.r.o. Základným rozdielom medzi fyzickou a právnickou osobou je, že každý človek sa fyzickou osobou stane po dovŕšení dospelosti, právnická osoba musí vzniknúť a prejsť evidenciou. Zatiaľ čo fyzická osoba ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom, právnická osoba (spoločnosť) ručí za svoje záväzky iba do výšky nesplateného vkladu.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 0, Doteraz: 917

¯\_(ツ)_/¯

maturita/zaznam_zvuku.txt · Posledná úprava: 15/05/2024 10:25 od aix150