Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
oznam:10.2.2021

Pokyny pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy od 10.2.2021

Vážení zamestnanci. Sme veľmi radi, že škola sa znova otvára aspoň pre žiakov končiacich ročníkov. Informácie, ktoré Vám zasielame sú platné v čase zverejnenia. Ak by došlo k nejakej zmene, ktorá by mala vplyv na otvorenie školy, budeme Vás o tom informovať.

Škola sa pre končiace ročníky otvára vo štvrtok (11.2.2021). Začiatok vyučovania je o 8:00 hod.

Prezenčná výučba

Od 10. 2. 2021 na základe opatrení COVID AUTOMATU (platný od 8.2.2021) a na základe toho, že okres Bardejov je okres len s druhým stupňom varovania plánujeme začať prezenčné vyučovanie pre končiace ročníky:

 1. 4. ročníky gymnaziálneho štúdia 4.G a 4.H,
 2. 4. ročníky SOŠ polytechnickej 4.A, 4.B a 4.E
 3. 3. ročník 3-ročného štúdia 3.D,
 4. 2. ročník nadstavbového štúdia 2.N.
 5. 2. ročník externého pomaturitného štúdia 2.K.

Stravovanie bude zabezpečené v školskej jedálni, len pre žiakov podľa záujmu čase od 11:00 do 13:30 hod., ostatní zamestnanci len výdaj stravy cez výdajne okienko pri telocvični (podľa https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/).

Podmienka vstupu do školy

Podmienky vstupu žiakov a zamestnancov sú dané manuálom pre návrat do škôl 2021, ktorý vydalo ministerstvo školstva, nasledovne:

 1. Zamestnanci školy sa musia preukázať platným negatívnym testom na COVID a pri nástupe odovzdať vyplnený dokument: Príloha1) - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - donutnutá osoba COVID
 2. Zákonný zástupca neplnoletého žiaka - sa musí dať otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Pri nástupe musia odovzdať nasledovný dokument: Príloha2) – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - zákonný zástupca COVID. Ak ide o plnoletého žiaka, tak sa testuje len on, bez povinnosti testovania rodiča. Pri nástupe do školy musí odovzdať nasledovný dokument: Príloha3) - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - donutnutá osoba COVID
 3. Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje príslušné prehlásenie od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí z testovania).

Ďalšie podmienky vstupu do školy sú upravené vyhláškou.

Dokumenty od rodičov resp. od žiakov bude zbierať pri prvom nástupe do školy (10.2.2021 a nasledovné týždne v pondelok) cez triednych učiteľov.

Hygienické opatrenia

Chceli by sme, aby naším spoločným cieľom pri otvorení školy bolo vytvoriť, čo najbezpečnejší priestor s čo najnižším rizikom šírenia ochorenia medzi žiakmi aj učiteľmi. Chceme Vás požiadať o proaktívny a podporujúci prístup k epidemiologickým pravidlám, ktoré vnímame ako nástroje znižovania nákazy. Preto Vás chceme požiadať, aby sme sa spolu v aktuálnej epidemiologickej situácii správali čo najzodpovednejšie voči sebe a svojmu okoliu, aby sme zodpovedne dodržiavali pravidlá sociálnej izolácie, pravidlá R-O-R a ostatné epidemiologické opatrenia, s cieľom čo najviac zabrániť šíreniu nákazy.

Každý svojím dielom tak môže prispieť k spomaleniu šírenia epidémie a okrem ochrany zdravia seba a našich najbližších tiež zvýšiť šancu na riadne otvorenie všetkých ročníkov našej školy. Preto chceme, aby všetci zamestnanci a žiaci počas prítomnosti v škole na prezenčnom vyučovaní mali zabezpečené prekrytie úst a nosa jedným z nasledovných spôsobov:

 1. minimálne 2-vrstvové bavlnené tkaninové rúško
 2. štandardné jednorázové rúško
 3. respirátor bez výdychového ventilu (FF2, FFP3)

Vhodnými kombináciami sú:

 1. respirátor s výdychovým ventilom + rúško
 2. rúško + tvárový štít
 3. respirátor bez výdychového ventilu + tvárový štít

Nevhodné je nasledovné prekrytie:

 1. bufka, športová šatka
 2. šál, iná šatka
 3. jednovrstvová bavlnená tkanina
 4. tvárový štít akejkoľvek konštrukcie

Inštruktážny video ako správne nosiť rúško je tu: https://youtu.be/Vrqeb7P5C5E

Ďalšie video, v ktorom sa hovorí aj o hygiene rúk nájdete tu: https://youtu.be/Guh9jugyJSo

Hygienické opatrenia pre žiakov končiacich ročníkov

(Covid školský semaforu“ –https://www.minedu.sk/data/att/18171.pdf)

Zákonný zástupca – plnoletý žiak

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí na každý deň minimálne dve rúška – ideálne viac (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, prípadne bolo v nechránenom kontakte s pozitívnou osobou, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať školu.

V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

 • podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),
 • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy “Potvrdenie o chorobe” vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

Prílohy na stiahnutie

V Bardejove 8.2.2021 Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

1) , 2) , 3)
Príloha
oznam/10.2.2021.txt · Posledná úprava: 09/02/2021 09:39 od aix150