Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
spravy:bardejov:majster_odbornej_vychovy-spojena_skola_j._henischa_bardejov

Majster odbornej výchovy, Spojená škola J. Henischa, Bardejov

22/06/2023 05:15 Správy Bardejov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Spojenej školy J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov, prijme do pracovného pomeru

majstra odbornej výchovy v odbore strojárstvo – autoopravár.

Pracovné podmienky

pracovný pomer od 1.9.2023 do 31. 08. 2024​, s možnosťou predlženia plný prac. úväzok

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • praktické zručnosti a vedomosti z oblasti strojárstva, opráv a diagnostiky automobilov,
 • inovácia nových metód vo vyučovacom procese,
 • samostatnosť,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo e-mailom do 29.6.2023 (platí dátum fyzickej prítomnosti žiadosti na škole).

O výberovom konaní budú vybratí uchádzači informovaní telefonicky aj mailom.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Adresa školy

Spojená škola J. Henischa
Slovenská 5
085 01 Bardejov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

tel.: +421 54 486 19 50
e-mail: ssjhbj@slovanet.sk

výberové konanie

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/vpm/2021/majster-odbornej-vychovy-spojena-skola-j-henischa-bardejov.html

Súvisiace príspevky

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 317

¯\_(ツ)_/¯

spravy/bardejov/majster_odbornej_vychovy-spojena_skola_j._henischa_bardejov.txt · Posledná úprava: 22/06/2023 07:01 od aix150