Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
spravy:bardejov:historia_mesta_bardejov-pod_holym_nebom:mestsky_erb

MESTSKÝ ERB

Dejepis pod holým nebom - História mesta Bardejov

Bardejov na úsvite dejín

Náučný chodník pri Topli

16/08/2021 08:46

MESTSKÝ ERB


Symbolickým stelesnením samosprávneho postavenia miest v stredoveku bolo právo mať vlastný mestský erb a pečať. V prípade Bardejova erb mestu udelil uhorský panovník Ladislav V. Pohrobok v roku 1453. Pred vydaním listiny o udelení erbu mesto Bardejov svoje úradné písomnosti overovalo pečatidlom, na ktorom bol vyobrazený patrón farského chrámu sv. Egídius.

Podľa niektorých prameňov medzi týmto pečatidlom s postavou sv. Egídia a schváleným erbom jestvovala prechodná verzia súčasného erbu, na ktorej bola vyobrazená len jedna halapartňa. Tá mala symbolicky vyjadrovať skutočnosť, že Bardejov je pohraničným mestom, ktoré má povinnosť brániť nielen seba, ale aj krajinu.

Súčasná podobu mestského erbu, ktorá sa v Bardejove používala aj pred rokom 1990, kedy bol schválený zákon o obecnom zriadení sa od tej stredovekej fakticky v ničom neodlišuje.

Základ erbu tvorí zaoblený štít, ktorý je rozdelený na dve polovice. Hornú polovicu tvorí modré pole, na ktorom sa nachádzajú dve skrížené zlaté halapartne. V ich hornom výseku sa voľne vznáša rovnako zlatá koruna, v dolnom zlatá ľalia.

Dolnú (zaoblenú) časť štítu vypĺňa sedemkrát červeno-strieborné delené pole, ktoré je totožné so štátnym znakom zakladateľov uhorského štátu Arpádovcov, ktoré do svojich erbov prevzali i nástupnícke panovnícke dynastie, veď napokon aj samotný kráľ Ladislav V. pochádzal z rodu Habsburgovcov.

Súčasťou erbu je nosič - anjel s rozprestretými krídlami, ktorý sa začal opätovne používať až po zmene politického systému na prelome rokov 1989/1990.

Bardejovský mestský erb je typickým príkladom heraldickej tvorby v Uhorsku v 15. storočí, keďže v skrížených halapartniach sa odzrkadľuje symbol pohraničného strážneho mesta.

Čo sa týka autorstva erbu, to sa pripisuje vtedajšiemu mestskému notárovi a pisárovi Leonardovi z Uničova (pôvodom z Moravy), ktorého žiaci a študenti skôr poznajú ako autora najstaršej slovenskej milostnej básne „Ó, milá panna“. Ako zaujímavosť uvádzame, že autor báseň nevydal knižne, ale jednoducho ju vpísal do inak suchopárneho daňového registra.

V rovnakom roku ako bola udelená erbová listina (r. 1453), si Mesto Bardejov dalo podľa nej vyhotoviť aj nové pečatidlo, ktorého autorom bol kežmarský zlatník Mikuláš z Olomouca. Ďalšou zaujímavou v tejto súvislosti je skutočnosť, že mestečko Uničov leží 22 km severozápadne od krajského mesta Olomouc v Českej republike, takže ako autor nášho erbu, tak i autor pečatidla boli pôvodom Moravania z Hanej.

Podľa archívnych prameňov a zdrojov spracoval Mgr. Ľuboš ROMAN

Zdroj: http://www.visitbardejov.sk/hlavne-menu/naucny-chodnik-pri-topli/795/

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 5, Doteraz: 632

¯\_(ツ)_/¯

spravy/bardejov/historia_mesta_bardejov-pod_holym_nebom/mestsky_erb.txt · Posledná úprava: 28/10/2021 13:01 od aix150