Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:ree:odborna_sposobilost_na_cinnosti_na_elektrickych_zariadeni

Odborná spôsobilosť na činnosti na elektrických zariadení

Pri činnostiach na VTZ 1) elektrických 2) (práca pri výrobe, montáži, prevádzke, obsluhe, opravách, údržbe a odborných prehliadkach a odborných skúškach) sa vyžaduje okrem odborného elektrotechnického vzdelania a príslušnej praxe ešte odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach. Odborná spôsobilosť sa preukazuje písomným dokladom – osvedčením o odbornej spôsobilosti. Rozsah činností, ktoré sa môžu vykonávať na technickom zariadení elektrickom podľa odbornej spôsobilosti určujú bezpečnostno-technické požiadavky.


Osoby vykonávajúce činnosti na technickom zariadení elektrickom sa podľa odbornej spôsobilosti rozdeľujú na:

 • poučený pracovník (§ 20),
 • elektrotechnik (§ 21),
 • samostatný elektrotechnik (§ 22),
 • elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky (§ 23),
 • elektrotechnik špecialista (§ 24).

§ 20 Poučený pracovník

Poučený pracovník je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej činnosti prichádza do styku s technickým zariadením elektrickým, ktoré obsluhuje. Poučený pracovník musí byť preukázateľne poučený vo vzťahu k elektrickým zariadeniam v rozsahu vykonávanej činnosti na tomto druhu technického zariadenia a vycvičený v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Poučenie a vycvičenie môže vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 21 až § 24. V prípade obsluhy technického zariadenia elektrického nízkeho napätia môže poučenie vykonať aj poučený pracovník, ktorý bol poverený touto činnosťou. O poučení sa vydáva písomný doklad zápis o poučení, v ktorom je uvedený rozsah poučenia (predpisy a normy) a podpis školiteľa a poučeného.

§ 21 Elektrotechnik

Elektrotechnik je osoba, ktorá má odborné vzdelanie elektrotechnického učebného odboru alebo študijného odboru (stredné, úplné stredné alebo vysokoškolské vzdelanie), zatiaľ bez potrebnej praxe. Odbornú spôsobilosť overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva oprávnená osoba podľa § 25 ods. 1 a škola s učebným alebo študijným odborom elektrotechnického zamerania po splnení požadovaných podmienok podľa § 25 ods. 3. Elektrotechnik môže vykonávať činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom v rozsahu vydaného osvedčenia.

$ 22 Samostatný elektrotechnik

Samostatný elektrotechnik je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax podľa tabuľky 2.1, a má overenú odbornú spôsobilosť.

Tab. 2.1. Požadovaná odborná prax na odbornú spôsobilosť § 22

Odbornú spôsobilosť overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva oprávnená osoba podľa §25 ods.1. Samostatný elektrotechnik môže samostatne vykonávať činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom v rozsahu vydaného osvedčenia.

Môže riadiť činnosť:

poučených pracovníkov bez obmedzenia ich počtu, elektrotechnikov najviac dvoch.

$ 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax uvedenú v tabuľke 2.2. a jej odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25 ods. 1.

Tab. 2.2. Požadovaná odborná prax na odbornú spôsobilosť § 23

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže riadiť činnosť poučených pracovníkov, elektrotechnikov a samostatných elektrotechnikov bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických v rozsahu vydaného osvedčenia.

$ 24 Elektrotechnik špecialista

Elektrotechnik špecialista môže samostatne vykonávať a riadiť činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom v rozsahu vydaného osvedčenia, Overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnika špecialistu vykonáva technická inšpekcia podľa § 25 ods.2.

Elektrotechnik špecialista podľa činnosti sa rozdeľuje na:

 • elektrotechnik špecialista na konštruovanie,
 • elektrotechnik špecialista na vykonávanie OPaOS,
 • skúšobný technik výrobcu (§ 15 vyhl.).

§ 24 Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie Elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo na konštruovanie vyhradeného technického zariadenia elektrotechnického je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax podľa tab 2.3 a jej odborná spôsobilosť bola overená TI v SR podľa § 25 ods.2.

Tab. 2.3. Požadovaná odborná prax na odbornú spôsobilosť elektrotechnika špecialistu na projektovanie a konštruovanie § 24 ods.1

$ 24 Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok

Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia elektrického je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax podľa tab. 2.4. a jej odborná spôsobilosť bola overená TI v SR podľa § 25 ods.2.

Tab. 2.4. Požadovaná odborná prax na odbornú spôsobilosť elektrotechnika špecialistu na vykonávanie OPaOS vyhradeného technického zariadenia elektrického § 24 ods. 2

§ 15 Skúšobný technik výrobcu

Ide vlastne o osobu elektrotechnika špecialistu na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukončení výroby (napríklad rozvádzačov), ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax podľa tab. 2.5. a jej odborná spôsobilosť bola overená TI v SR podľa § 15 ods. 2. Skúšobný technik výrobcu vyhotovuje o priebehu a o výsledku vykonanej skúšky písomný záznam (napr. protokol o kusovej skúške rozvádzača), v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko, číslo osvedčenia a podpíše ho.

Tab. 2.5. Požadovaná odborná prax na odbornú spôsobilosť skúšobného technika výrobcu § 15

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 3 / Včera: 3, Doteraz: 671

¯\_(ツ)_/¯

1)
VTZ -vyhradené technické zariadenie
studium/odborne_predmety/ree/odborna_sposobilost_na_cinnosti_na_elektrickych_zariadeni.txt · Posledná úprava: 25/02/2021 18:27 od aix150