Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
maturita:elektricke_vedenia_druhy_a_parametre

Téma č. 25 ELEKTRICKÉ VEDENIA, DRUHY A PARAMETRE

Úloha 25.1

 • Vysvetlite spôsoby merania výkonu v obvode jednosmerného prúdu.
 • Vymenujte, aké tri zložky výkonu rozlišujeme pri striedavom prúde.
 • Stručne charakterizujte, kde tieto zložky vznikajú a podľa fázového diagramu odvoďte vzorce pre výpočet činného a jalového výkonu.

Úloha 25.2

 • Objasnite význam elektrického vedenia a uveďte ich rozdelenie z rôznych hľadísk
 • Vymenujte a charakterizujte základné elektrické parametre vedenia
 • Vymenujte a načrtnite druhy vedení nn z hľadiska ich napájania a odberov
 • Uveďte zásady pre optimálnu voľbu trasy vonkajšieho vedenia

Úloha 25.3

 • Vysvetlite rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou zamestnanca
 • Popíšte tieto formy základnej mzdy a to: časovú, úkolovú, podielovú, zmluvnú a naturálnu

Úloha 25.1

Vysvetlite spôsoby merania výkonu v obvode jednosmerného prúdu

Výkon jednosmerného prúdu je daný súčinom napätia a prúdu.

P = U . I [W; V, A,]

Výkon možno merať pomocou voltmetra a ampérmetra, treba urobiť korekciu na spotrebu voltmetra a ampérmetra. Výkon v záťaži je vždy menší o vlastnú spotrebu meracích prístrojov.

P = U . I - U2 / Rv

P = U . I - I2 . Ra

Nevýhodou je, že výkon musíme vypočítať - nepriama metóda merania.

 • a) pre väčšie prúdy
 • b) pre väčšie napätia

Výkon možno merať priamo wattmetrom.

meranie výkonu wattmetrom

Vymenujte, aké tri zložky výkonu rozlišujeme pri striedavom prúde

PS - zdanlivý výkon [ VA ]
Pč - činný výkon [ W ]
Pj - jalový výkon [ VAr ]

Stručne charakterizujte, kde tieto zložky vznikajú a podľa fázového diagramu odvoďte vzorce pre výpočet činného a jalového výkonu

Fázorový diagram výkonov
Fázorový diagram výkonov

PS = U . I [ VA ] voltampér

Pč = U . I . cos φ [ W ] watt

Pj = U . I . sin φ [ VAr ] voltampér reaktančný

Úloha 25.2

Objasnite význam elektrického vedenia a uveďte ich rozdelenie z rôznych hľadísk

Elektrické vedenie je súčasťou prenosových a rozvodných sietí. Podľa uloženia vodičov a vyhotovenia izolácie rozoznávame vedenie vonkajšie, káblové a vnútorné.

Spojením fáz do hviezdy vznikne sústava elektricky viazaná. Viazanie spočíva v tom , že jedna strana cievok je spojená do jedného bodu.

Pri sietí sa musí určiť:

 • druh siete podľa pracovných vodičov
 • druh siete podľa počtu zdrojov
 • druh siete podľa spôsobu uzemnenia

Delenie elektrického vedenia podľa napätia.

Vedenie Napätie
uvn (ultra-vysoké napätie) napätie medzi vodičmi nad 800 kV
zvn (obzvlášť vysoké napätie) 300 až 800 kV
vvn (veľmi vysoké napätie) 52 až 300 kV
vn (vysoké napätie) 1 000 V až 52 kV
nn (nízke napätie) 50 až 1 000 V
mn (malé napätie) do 50 V

Napäťové pásmo I.
Napäťové pásmo II.

https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/studium/odborne_predmety/ree/napatove_pasma_pre_elektricke_instalacie_budov

Normalizované napätia 239V/400V, 400V/690V, 1000V
6V, 12V, 24, 48V, 110V

Vymenujte a charakterizujte základné elektrické parametre vedenia

 1. Činný odpor vodiča R
 2. Indukčnosť L
 3. Kapacita C
 4. Zvod
 5. Koróna (sršanie)

https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/studium/odborne_predmety/vyu/elektricke_vlastnosti_vedeni

Vymenujte a načrtnite druhy vedení nn z hľadiska ich napájania a odberov

Elektrická sieť je tvorená sústavou obvodov slúžiacich na napájanie elektrických zariadení.

Podľa druhu napájacieho elektrického zdroja siete rozdeľujeme na:

 1. jednosmerné
 2. striedavé

Sieť nie je napájaná len prvotným zdrojom, nová striedavá sieť vznikne za transformátorom, ak je oddelená od napájacej sústavy.

Sieť priamo spojená s neutrálnym bodom - TN, TT
Sieť s izolovaným neutrálnym bodom - IT

Sieť TN-C Sieť TN-S

Uveďte zásady pre optimálnu voľbu trasy vonkajšieho vedenia

 • trasa má z dôvodu prístupnosti počas montáže, údržby a opráv viesť pozdĺž ciest,
 • vedenie má byť čo najkratšie, no nie za cenu zväčšenia počtu križovatiek,
 • vedenie má byť priame, bez rohov, ak dochádza k zmene smeru, tak pod tupým uhlom,
 • v mieste, kde sa mení smer je vhodné umiestniť stožiar RV (rohový výstužný), prípadne spojiť stožiare R+V (rohový a výstužný),
 • vedenie má byť technicky vkusné, má sa vyhýbať miestam ktoré by rušili jeho vzhľad, naopak nemá narušovať vzhľad iných miest napr. historické pamiatky, prírodné rezervácie
 • komunikácie a rieky by sa mali križovať pod uhlom blízkym 90º,
 • stožiar vedenia sa má umiestniť do blízkosti svahu, lebo ďalej by musel byť vyšší,
 • stožiar vedenia križujúceho iné vedenie, má byť čo najbližšie k križovanému vedeniu, aby nemusel byť vysoký,
 • vedenie nemá brániť rozširovaniu obcí a miest.

Prípojky zhotovené vzdušným (vonkajším) vedením

– vzdušné prípojky

vzdušná prípojka

PS - prípojková skriňa
RE - rozvádzač elektromerový

Vzdušné prípojky sa zhotovujú z izolovaných vodičov a závesných alebo samonosných káblov, len v ojedinelých prípadoch, so súhlasom dodávateľa elektrickej energie, je dovolené použitie holých vodičov. Použitie káblov, ktoré sú určené na pokladanie do zeme, zavesených na drôte alebo lane je neprípustné.

Minimálne prierezy vodičov sú 16 mm2 pri Al závesných kábloch a AlFe holých vodičoch. Pri použití iných vodičov (izolované vodiče, medené vodiče a pod.) musia byť zachované rovnaké elektrické a mechanické vlastnosti ako pri uvedených vodičoch. Vzdušné prípojky sa zriaďujú hlavne pri nízkej bytovej zástavbe (obce, okrajové časti miest) odbočením od vzdušnej rozvodnej siete.

Vzdušná prípojka má byť vyhotovená s plným počtom vodičov rozvodnej siete a má dve časti.

Prvá časť začína odbočením od rozvodnej siete a končí na strešníku alebo konzole, ktoré sú umiestené na objekte. Prednostne sa používa závesný kábel, ktorý sa vedie sa 5 m nad terénom alebo 6 m nad cestou.

Druhá časť začína na strešníku alebo konzole a končí v prípojkovej skrini. Prednostne sa vyhotovuje káblom. Má byť čo najkratšia a vodiče nesmú byť prerušované alebo nadstavované. Má sa viesť po vonkajšom obvode budovy. Pri zaústení káblov alebo izolovaných vodičov do múra sa musí zabrániť zatekaniu vody.

Ak je prvá časť prípojky vyhotovená zo závesného kábla vedie sa bez prerušenia až do prípojkovej skrine. Obidve časti sa môžu navzájom spájať iba na dobre viditeľnom mieste a spoj musí byť chránený izoláciou.

Prípojky zhotovené káblovým vedením

– káblové prípojky

káblová prípojka

Káblové prípojky sa zhotovujú z káblov určených pre uloženie do zeme. Zriaďuje sa hlavne pri vysokej bytovej zástavbe (sídliská, centrá miest…). Káblová prípojka začína odbočením z káblového vedenia verejného rozvodu. Vyhotovuje sa slučkovaním alebo T spojkou.

Odbočenie slučkovaním – vyhotovuje sa zo štvoržilových hliníkových (Al) káblov s minimálnym prierezom 16 mm2 alebo štvoržilových medených (Cu) káblov s prierezom 10 mm2. Prípojku v tomto prípade tvorí prípojková skriňa, prípadne len súprava poistiek v rozpojovacej a istiacej skrini. Výhodou je možnosť zásobovania objektu elektrickou energiou, pri poruche, z jednej strany. Nevýhodou je náročnejšie vyhotovenie slučiek, najme pri väčších prierezoch.

Odbočenie T spojkou – vyhotovuje sa zo štvoržilových hliníkových (Al) káblov s minimálnym prierezom 10 mm2 alebo štvoržilových medených (Cu) káblov s prierezom 6 mm2. Výhodou je menší prierez odbočujúceho kábla a s tým súvisiace menšie investičné náklady. Nevýhodou je odstraňovanie porúch, ktoré je ťažšie, zdĺhavejšie a náročnejšie, nakoľko káblové vedenie musí byť odpojené. Ďalšou nevýhodou je nutnosť preukázania dodržania podmienok istenia proti preťaženiu a skratu. Kvalitné vykonanie montáže spojok patrí k najnáročnejším úkonom pri práci s káblami. V súčasnosti je k dispozícii celý rad spojovacích armatúr, ktoré svojim konštrukčným riešením, a z nich vyplývajúcich technologických postupov, upravujú voľakedajší pohľad na spojku, ako na miesto potenciálnej poruchy. Používajú sa spojky liatinové a zmršťovacie. Používanie liatinových spojok, ktoré sa vylievali asfaltom, neskôr epoxidovou živicou ustupuje novším technológiám. Zmršťovacia spojka nevyžaduje z vnútra zalievanie epoxidovou živicou. U týchto spojok sa na vyrobený spoj navlečie teplom zmršťovacia látka a pôsobením tepla (plynového horáka) sa rovnomerne, od stredu k okrajom ohrieva, čím sa zmršťuje a spojované miesto sa tesne uzatvorí. U gélových spojok sú v plastovom puzdre, ktoré je tvorené z dvoch častí, svorky pre spojenie vodičov zaliate špeciálnym gélom. Špeciálny gél zaisťuje funkciu tesnenia aj izolácie. Vytečeniu gélu z puzdra zabraňuje špeciálne tesnenie. Gél sa súčasne tvarovo prispôsobí a vyplní vnútorný priestor svoriek.

V prípade potreby je možno spojovaciu sadu vždy otvoriť. U spojok novej generácie nie je potrebné pri odbočovaní z hlavného kábla tento kábel prerušovať vďaka použitiu spojovacích prvkov s posuvnou príložkou.

káblová prípojka

Úloha 25.3

Vysvetlite rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou zamestnanca

Mzda

Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Mzdu tvorí základná mzda, náhrady mzdy a výkonnostná zložka mzdy.

Čistá mzda

Čistá mzda je mzda po odpočítaní odvodov a preddavku na daň zníženého o daňový bonus.

Hrubá mzda

Hrubá mzda predstavuje príjem zo závislej činnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci. Pozostáva zo základnej mzdy, doplnkovej mzdy, náhrady mzdy ( za dovolenku, za prekážky v práci atď) a zo mzdového zvýhodnenia (za prácu nadčas, nočné smeny, štátne sviatky, víkendy atď). Z hrubej mzdy sa odvádza poistné na zdravotné a sociálne poistenie, príspevky a preddavok na daňové DZP znížený o daňový bonus.

Zrážky zo mzdy a poradie zrážok

Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Popíšte tieto formy základnej mzdy a to: časovú, úkolovú, podielovú, zmluvnú a naturálnu

Základná mzdová formy

Základná mzdová forma môže mať viacero podôb, pričom niektoré sú využívané častejšie, iné menej. Medzi tieto druhy mzdy patrí časová, úkolová, podielová, zmluvná alebo kombinovaná. Druhy a formy mzdy si

môžu medzi sebou dohodnúť zamestnanec a zamestnávateľ podľa povahy práce, pričom podstata je v stanovení vopred jasných pravidiel vyplácania odmeny. To samozrejme nevylučuje, aby v rámci odmeny mohli byť viaceré zložky mzdy, ktoré budú reflektovať podmienky práce a výkonu.

Časová mzda

Tento typ mzdy sa využíva najčastejšie a výška mzdy závisí od odpracovaného času. Najčastejšie sa využíva vtedy, ak by bolo nemožné alebo príliš náročné merať množstvo vykonanej práce, prípadne kedy je dôležitá viac kvalita ako kvantita práce. Takáto mzda sa uplatňuje aj v situáciách, kedy zamestnanec nemôže ovplyvniť svoj výkon a teda iná forma mzdy by mohla byť nespravodlivá. Najčastejšie sa časová mzda definuje buď hodinovou alebo mesačnou sadzbou.

Úkolová mzda

V tomto prípade sa využíva tento typ mzdy vtedy, ak má ohodnotenie závisieť od skutočne vykonanej práce, ktorá je merateľná alebo kvantifikovateľná. Na tento účel sa využívajú vopred stanovené a dohodnuté normy a normovanie práce. Zamestnávateľ si so zamestnancom dohodne pevnú výšku odmeny podľa množstva vykonanej práce, napríklad vyrobeného tovaru či produktu a na základe počtu vyrobených produktov či tovaru mu vyplatí mzdu.

Podielová mzda

Tento typ mzdy sa využíva vtedy, ak má byť ohodnotenie práce na základe dosiahnutého hospodárskeho výsledku, najčastejšie obratu alebo tržieb. Podiel sa udáva najčastejšie v percentách a podľa dosiahnutého výsledku sa vyplatí konkrétnemu zamestnancovi na danej pracovnej pozície mzda v závislosti od výšky dosiahnutého výsledku. Tento typ mzdy sa môže využiť samostatne len v prípade predvídateľnosti a stability podielu, inak sa využíva v rámci kombinovanej formy.

Zmluvná mzda

V tomto prípade ide o mzdu, ktorá má väčšinou viac zložiek a jej štruktúra sa napevno určí dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, najčastejšie v prípade manažérskych alebo riadiacich pozícií. Môže mať len jednu zložku, ale obvykle je zložená z rôznych druhov odmien a benefitov, najčastejšie aj z podielu na zisku alebo z motivačnej časti, ktorá zabezpečí dosiahnutie čo najvyššej efektívnosti práce. Táto mzda sa využíva ale menej často.

Kombinovaná mzda

Ako hovorí už samotný názov, v tomto prípade prichádza ku kombinácii rôznych druhov predošlých foriem a to najčastejšie časovej a úkolovej mzdy alebo časovej a podielovej mzdy. Kombinovaná mzda sa využíva najčastejšie v prípade napríklad rôznych prevádzok služieb alebo obchodov, kedy sa vyžaduje osobné nasadenie pracovníka, ktoré najviac vplýva na hospodársky výsledok zamestnávateľa, no zároveň na zabezpečenie stability príjmu je súčasťou mzdy aj odmena podľa času stráveného pracovnou činnosťou.

Naturálna mzda

Naturálnou mzdou sa rozumie poskytovanie výrobkov, výkonov, prác alebo služieb namiesto peňažnej formy mzdy.

Ako naturálnu mzdu nie je možné poskytovať liehoviny alebo iné návykové látky a za naturálnu mzdu nie je možné považovať ani zľavy na cestovnom pre zamestnancov dopravcu.

Podmienky poskytovania naturálnej mzdy

Naturálnu mzdu možno zamestnancovi:

 • poskytovať jedine s jeho súhlasom a
 • za podmienok s ním dohodnutých,
 • v peňažnej forme je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy

Pokiaľ by zamestnanec s poskytovaním naturálnej mzdy alebo s podmienkami jej poskytovania nesúhlasil, zamestnávateľ je povinný mzdu mu poskytnúť v peniazoch. Súhlas zamestnanca sa vyžaduje aj v prípade, že sa v kolektívnej zmluve dohodli všeobecné podmienky poskytovania naturálnej mzdy.

Zdroj: https://topden.sk/vonkajsie-a-kablove-vedenia/

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 5 / Včera: 4, Doteraz: 966

¯\_(ツ)_/¯

maturita/elektricke_vedenia_druhy_a_parametre.txt · Posledná úprava: 01/02/2023 08:50 od aix150