Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
oznam:11.2.2021

Pokyny pre žiakov 3.D, 4.A, 4.B, 4.E, 4.G, 4.H, 2.N, 2.K, rodičov a zamestnancov školy pre prezenčnú výučbu od 11.2.2021

Vážení zamestnanci, rodičia, milí žiaci. Sme veľmi radi, že škola sa znova otvára aspoň pre žiakov končiacich ročníkov. Informácie, ktoré Vám podávame sú platné v čase zverejnenia. Ak by došlo k nejakej zmene, ktorá by mala vplyv na otvorenie školy, budeme Vás o tom informovať.

Prezenčnú výučbu začíname od 11.02.2021 pre končiace ročníky podľa rozvrhu na stránke školy (https://ssjh.edupage.org/) na základe: opatrení COVID AUTOMATU (platného od 8.2.2021), toho, že okres Bardejov je okresom v druhom stupni varovania,   rozhodnutia Mestského krízového štábu, ktorý rozhodol, že od 9. februára sa školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta otvoria (pre žiakov I. stupňa a materské školy).

Prezenčnú výučbu začíname od 11.02.2021 pre končiace ročníky Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium

Začiatok o 8.00 hod. v priestoroch školy

4. ročníky gymnaziálneho štúdia  4.G a 4.H

SOŠ polytechnická

Začiatok o 8.00 hod. v priestoroch školy

4. ročníky SOŠ polytechnickej 4.A, 4.B a 4.E,

 • 2411 K  mechanik nastavovač                                                                     
 • 2679 K mechanik – mechatronik                                                                      
 • 2697 K mechanik elektrotechnik                                                                      
 • 2682 K  mechanik počítač. sietí                                                                       
 • 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
 • 2426 K programátor obrábacích strojov a zváracích strojov a zariadení

3. ročník 3-ročného štúdia 3.D, začiatok o 7.45 hod na dielňach praktického vyučovania

 • 2487 H 01 autoopravár – mechanik                                                                  
 • 3678 H inštalatér  

2. ročník nadstavbového štúdia 2.N, začiatok o 8.00 hod v priestoroch školy:

 • 3659 L stavebníctvo
 • 3757 L dopravná prevádzka

2. ročník externého pomaturitného štúdia 2.K, podľa pokynu triednej učiteľky

 • 2697 N mechanik elektrotechnik

Stravovanie Hasppo

Stravovanie bude zabezpečené v školskej jedálni len pre žiakov podľa záujmu v čase od 11:00 do 13:30 hod.
Zamestnancom je výdaj stravy zabezpečený cez výdajné okienko pri telocvični (podľa https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/).

Podmienka vstupu do školy

Podmienky vstupu žiakov a zamestnancov sú dané manuálom pre návrat do škôl 2021, ktorý vydalo ministerstvo školstva, nasledovne:

Zamestnanci školy sa musia preukázať platným negatívnym testom na COVID a pri nástupe odovzdať vyplnený dokument: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_donutnuta_osoba_COVID.rtf

Zákonný zástupca neplnoletého žiaka - sa musí dať otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.  Pri nástupe musia odovzdať nasledovný dokument: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_zakonny_zastupca_COVID.rtf.

Ak ide o plnoletého žiaka, tak sa testuje len on, bez povinnosti testovania rodiča. Pri nástupe do školy musí odovzdať nasledovný dokument: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_donutnuta_osoba_COVID.rtf

Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje príslušné prehlásenie od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí z testovania). Ďalšie podmienky vstupu do školy sú upravené vyhláškou.

Dokumenty od rodičov resp. od žiakov bude zbierať pri prvom nástupe do školy a nasledovné podľa pokynov triednych učiteľov.

Hygienické opatrenia

Chceli by sme, aby naším spoločným cieľom pri otvorení školy bolo vytvoriť čo najbezpečnejší priestor s čo najnižším rizikom šírenia ochorenia medzi žiakmi aj učiteľmi. Chceme Vás požiadať o proaktívny a podporujúci prístup k epidemiologickým pravidlám, ktoré vnímame ako nástroje znižovania nákazy. Preto Vás chceme požiadať, aby sme sa spolu v aktuálnej epidemiologickej situácii správali čo najzodpovednejšie voči sebe a svojmu okoliu, aby sme zodpovedne dodržiavali pravidlá sociálnej izolácie, pravidlá R-O-R a  ostatné epidemiologické opatrenia, s cieľom čo najviac zabrániť šíreniu nákazy.

Každý svojím dielom tak môže prispieť k spomaleniu šírenia epidémie a okrem ochrany zdravia seba a našich najbližších tiež zvýšiť šancu na riadne otvorenie všetkých ročníkov našej školy.

Preto chceme, aby všetci zamestnanci a žiaci počas prítomnosti v škole na prezenčnom vyučovaní mali zabezpečené prekrytie úst a nosa jedným z nasledovných spôsobov:

 • minimálne 2-vrstvové bavlnené tkaninové rúško
 • štandardné jednorázové rúško
 • respirátor bez výdychového ventilu (FF2, FFP3)

Vhodnými kombináciami sú:

 • respirátor s výdychovým ventilom + rúško
 • rúško + tvárový štít
 • respirátor bez výdychového ventilu + tvárový štít

KN 95

Nevhodné je nasledovné prekrytie:

 • bufka, športová šatka
 • šál, iná šatka
 • jednovrstvová bavlnená tkanina
 • tvárový štít akejkoľvek konštrukcie

Inštruktážny video ako správne nosiť rúško je tu: https://youtu.be/Vrqeb7P5C5E

Ďalšie video, v ktorom sa hovorí aj o hygiene rúk nájdete tu: https://youtu.be/Guh9jugyJSo 

Hygienické opatrenia pre žiakov končiacich ročníkov

(Covid školský semaforu“ –https://www.minedu.sk/data/att/18171.pdf)

Zákonný zástupca – plnoletý žiak

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Zabezpečí na každý deň minimálne dve rúška – ideálne viac (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021. Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, prípadne bolo v nechránenom kontakte s pozitívnou osobou,  bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať školu.

V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom), ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy “Potvrdenie o chorobe” vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

Najbližšie dní

V prípade, že sa situácia v najbližších dňoch nebude vyvíjať priaznivo, resp. že sa zmení postavenie okresu na Covid automate budeme operatívne prijímať také opatrenia, aby v prípade nepriaznivej pandemicko-epidemiologickej situácie sme ochránili zdravie a zabezpečili bezpečnosť žiakov i pedagógov.

Prílohy na stiahnutie

V Bardejove 9.2.2021     Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

oznam/11.2.2021.txt · Posledná úprava: 15/02/2021 19:55 od aix150