Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


maturita:istice_a_poistky

Téma č. 7 ISTIČE A POISTKY

Úloha 7. 1

 • Definovať istič, rozdeliť ističe.
 • Vymenovať časti ističa.
 • Vysvetliť úlohu ističa.
 • Uviesť príklad ističa z praxe použitia ističa.

Úloha 7. 2

 • Definovať poistku, rozdeliť poistky.
 • Vymenovať časti poistky.
 • Vysvetliť úlohu poistky.
 • Uviesť príklad z praxe použitia poistky.

Úloha 7.3

 • Vysvetliť podnikanie.
 • Vymenovať formy podnikania.
 • Vymenovať podmienky podnikania.
 • Vysvetliť druhy živnosti.

Úloha 7. 1

Definovať istič, rozdeliť ističe

Sú to samočinné vypínače určené na spínanie a istenie elektrických obvodov. Elektrický oblúk je elektrický výboj, ktorý nastáva vtedy, keď medzi dvoma elektricky opačne nabitými elektródami pretečie elektrický prúd cez normálne nevodivé prostredie, napríklad cez vzduch alebo vákuum. Horenie oblúka je charakteristické veľmi vysokou teplotou, ktorá výrazne namáha kontakty. Preto je potrebné, aby oblúk zhasol vo veľmi krátkom čase. Spôsoby zhasnutia oblúka: Masívnou konštrukciou kontaktov, Úpravou kontaktov, Prerušením oblúka vo viacerých miestach, Rýchlym oddialením kontaktov, Vyfúknutie oblúka magnetickým poľom, Vyfúknutie stlačeným vzduchom, Zhášacím médiom – olej, plyn

Delenie:

 • a) podľa prúdu: jednosmerný prúd, striedavý prúd, na jednosmerný aj striedavý prúd
 • b) podľa počtu pólu: jednofázové, trojpólové, viacpólové
 • c) podľa vyhotovenia: ističe vedenia, motorové ističe, ochranne ističe
 • d) podlá zapínania: ručné (tlačidlom), samočinné
 • e) podľa druhu spúšte: elektromagnetická kombinovaná s tepelnou, elektromagnetická kombinovaná s podpäťovou spúšťou, s kataraktovou spúšťou ( pri malom preťažení je pohyb kotvy elektromagnetickej spúšte brzdený piestom vo valci naplnenom oleja)
 • f) Veľkosti menovitého prúdu na: drobné, stredné, veľké

Vysvetliť úlohu ističa.

Istič je elektrické zariadenie, ktoré v prípade, keď ním začne tiecť prúd väčší ako je určený (nadprúd alebo skrat), automaticky odpojí prívod elektrického prúdu do elektrického obvodu (resp. spotrebiča) a tým bráni jeho preťaženiu, ako aj prípadnému zasiahnutiu osôb. Jeho hlavnou výhodou oproti poistke je, že je ho možné znova zopnúť a používať bez potreby výmeny jeho častí.

Vymenovať časti ističa.

Pevný kontakt, pohyblivý kontakt, bimetalový pásik s odporovým vykurovaním, kotva, elektromagnet, rukoväť na ručné zapínanie, pružina priťahujúca pohyblivý kontakt, západka

Časti ističa

D - pevný kontakt
F - pohyblivý kontakt
B - bimetalový pásik s odporovým vyhrievaním
K - kotva
E - elektromagnet
R - rukoväť na ručné zapínanie ističa
P - pružina priťahujúca pohyblivý kontakt
Z - západka

Uviesť príklad z praxe použitia ističa.

Istenie bežných zásuvkových a svetelných obvodov, prívodov pre vyhrievacie telesá, istenie elektronických zariadení, istenie indukčných strojov, ktorých nábeh spôsobuje v rozvodoch väčšie prúdové rázy, patrí sem i skupinové zapínanie zásuviek napájajúcich väčšie množstvo výpočtovej techniky, istenie veľkého množstva svetelných zdrojov pripojených na jeden istič napr.

Úloha 7. 2

Definovať poistku, rozdeliť poistky.

Poistka alebo elektrická poistka alebo tavná poistka, v schéme označovaná ako F (z angl. Fuse) je elektrická súčiastka, ktorej úlohou je chrániť elektrický obvod pred prúdom vyšším ako je nominálny (tzv. nadprúd), alebo skratom. Poistka predstavuje zámerné vytvorenie najslabšieho miesta v obvode. Pri preťažení sa pretaví tavný vodič v poistke, čím sa obvod preruší.

Delenie: a) podľa konštrukcie: závitové, nožové- výkonové a prístrojové

Vymenovať časti poistky.

Hlavné časti klasickej poistky sú: Poistný spodok – pevná neodnímateľná časť poistky vybavená kontaktmi a svorkami, ktorá sa zabuduje do steny Poistkový nosič – odnímateľná časť poistky určená pre spojenie patróny a umožňuje jej vybratie Patróna – obsahuje kontakty, tavný vodič, kremičitý piesok na uhasenie oblúku, terčík

a) závitové poistky - Skladá sa z poistkový spodok, vymedzovací krúžok, poistková vložka, poistková hlavica. poistková vložka sa skladá z dutého, keramického telieska, ktoré je naplnené kremenným pieskom.

b) Nožové poistky: Skladajú sa z poistkovej tavnej vložky a poistkového spodku. Poistka sa vymieňa pod napätím.

c) Prístrojové poistky: Skladajú sa z držiaka, tavnej vložky a hlavice.

Vysvetliť úlohu poistky.

Je založený na prerušení chráneného obvodu pretavením tavného vodiča vo vnútri poistky. Pri veľkom nadprúde alebo skrate sa tavný vodič pretaví v celej dĺžke. Z bezpečnostných dôvodov sa poistka nesmie opravovať, je potrebné ju vymeniť. Poistky sú najúčinnejšie pri veľkých nadprúdoch resp. skratoch, ktoré veľmi rýchlo pretavia tavný vodič.

Uviesť príklad z praxe použitia poistky.

Pri malých nadprúdoch sú pomerne nespoľahlivé, preto sa používajú hlavne na istenie vedení proti skratom. Na istenie elektromotorov, ktoré sú citlivé na preťaženie nie sú vhodné. V súčasnosti sa poistky nahradzujú ističmi.

Úloha 7.3

Vysvetliť podnikanie.

Podnik je to samostatný ekonomicky - právny subjekt, kde sa niečo vyrába alebo poskytuje služby. Podnikanie je činnosť, ktorá má znaky: je samostatná činnosť, pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, za účelom zisku.

Vymenovať formy podnikania.

Fyzické osoby:

 • a) živnosť- registrácia na živnostenskom úrade JKM jednotné kontaktné miesto
 • b) SMR- samostatne hospodáriaci roľník (rastlinná a živočíšna výroba)
 • c) slobodné povolanie- lekár, herci

Právnické osoby:

 • a) s.r.o.- spoločnosť s ručením obmedzeným
 • b) a.s.- akciová spoločnosť
 • c) k.s.- komanditná spoločnosť
 • d) v.s.- verejná spoločnosť
 • e) družstvo

Vymenovať podmienky podnikania.

a) Všeobecné: platia pre všetky druhy živnosti. Je potrebné mať viac ako 18 rokov, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony ( svojprávnosť).

b) Osobitné: iba pre niektoré druhy živností. Napríklad: odborná spôsobilosť získaná vzdelaním, odborná spôsobilosť získaná inak ako vzdelaním ale je potrebná prax.

Vysvetliť druhy živnosti

a) Voľné: na ich prevádzku stačí splniť všeobecné podmienky. Odborná spôsobilosť sa nevyžaduje.

b) Remeselné: vyžadujú sa všeobecné podmienky a ďalej odborná spôsobilosť získaná vyučením vzdelaním- napr. autoopravár, inštalatér.

c) Viazaná živnosť: viažu sa na odbornú spôsobilosť získanú inač ako vzdelaním, teda skúšaním + všeobecné podmienky.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 174

¯\_(ツ)_/¯

maturita/istice_a_poistky.txt · Posledná úprava: 30/03/2021 10:03 od aix150