Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
oznam:stipendia

OZNAM: Štipendiá v školskom roku 2021/2022

25/08/2021 16:43 OZNAMY

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Výška štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2021/2022 je:

a) 49,78 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

b) 34,85 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

c) 24,89 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2021 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2021/2022 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

 • 218,06 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 152,12 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
 • 99,56 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

DOKUMENTY:

- Žiadosť o štipendium na stránke www.cvtisr.sk, kancelária č. 217 alebo sekretariát riaditeľa

PRÍLOHY K ŽIADOSTI:

K žiadosti o sociálne štipendium je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 1. Riaditeľom školy overenú kópiu vysvedčenia za predchádzajúce klasifikačné obdobie
  1. Aktuálny doklad z úradu práce o pomoci v hmotnej núdzi a poberaní dávok – štipendium bude priznané z titulu hmotnej núdze, alebo
  2. Doklady o všetkých príjmoch za predchádzajúci kalendárny rok 2020

( Informácie - p. Špaková, kancelária 217 )

Pokiaľ študent poberajúci štipendium preruší alebo ukončí štúdium v priebehu školského roka, túto skutočnosť musí neodkladne nahlásiť na sekretariáte riaditeľa školy z dôvodu zastavenia vyplácania sociálneho štipendia. Ak si túto povinnosť študent nesplní a bude mu sociálne štipendium naďalej vyplácané neoprávnene, bude od neho vymáhané právnou cestou.


september 2021 Škola september 2021


Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 545

¯\_(ツ)_/¯

oznam/stipendia.txt · Posledná úprava: 31/08/2021 20:05 od aix150