Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
skola:prijimacie_konanie_v_sk._roku_2022:2023

Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

Školský rok 2022/2023, September 2022

Denné, nadstavbové, pomaturitné štúdium

PONUKA SŠ J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Kritériá
671002krit_2023-2024_gymnazium.pdf
678201krit_2023-2024_sos_-4.roc..pdf
678201krit_2023-2024_sos-3.roc..pdf


štúdium 2022/2023

štúdium 2022/2023

V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne:

1. Termín

2. 5. 2022 (pondelok) 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok

:!: https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/2022-2023/prvy_termin-2.5.2022

2. Termín

9. 5. 2022 (štvrtok) 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok

:!: https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/2022-2023/druhy_termin-9.5.2022

USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Prihláška na štúdium môže byť podaná elektronicky (cez Edupage) bez podpisu, príp. v listinnej podobe na tlačive Prihláška na SŠ (vzor tu) Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje len jeden zákonný zástupca a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie. Na prihláške prosíme vyplniť funkčné mailové i telefonické kontakty.

Pomôcka videonávod

Prihláška na strednú školu

https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4645

Termín doručenia prihlášky na štúdium riaditeľovi SŠ: do 20. marca 2022

Kritériá prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 zverejníme do 28.02.2022.

Žiaci budú prijímaní na základe:

 • výsledkov Testovania 9
 • výsledkov písomnej formy prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky,
 • na základe prospechu,
 • umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach na ZŠ.

Príloha-1_Záväzné potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení

Po potvrdení nastúpenia uchádzača na štúdium na danej strednej škole automaticky strácajú platnosť rozhodnutia o prijatí na iné stredné školy.

mechanik elektrotechnik

Príďte medzi nás!

autoopravár

mechanik nastavovač

inštalatér

Zváračská škola

mechanik mechatronik


DOD: 17.2.2022

2022 DOD: Deň otvorených dverí


Škola február

2022 Február 2022 Február 2022


Viac informácií: https://ssjh.edupage.org/text12/

https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/spojena_skola_juraja_henischa/sos_polytechnicka

https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/sos/mechanik_elektrotechnik_2697_k

https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/skola/ponuka_studia_sk._rok_2022/2023

Ponuka štúdia šk. rok 2022/2023

Zoznam odborov

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 4, Doteraz: 281

¯\_(ツ)_/¯

skola/prijimacie_konanie_v_sk._roku_2022/2023.txt · Posledná úprava: 12/05/2022 14:43 od aix150