Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
maturita:zaklady_kybernetiky

Téma č. 23 ZÁKLADY KYBERNETIKY

Úloha 23.1

 • Vysvetlite pojmy: kybernetika, riadenie, ovládanie, kontrola, spätná väzba, regulácia, snímač a akčný člen.

Úloha 23.2

 • Nakreslite blokovú schému automatizovaného procesu.
 • Popíšte úlohu jednotlivých blokov.
 • Uveďte príklady automatizovaných procesov, snímačov, akčných členov.

Úloha 23.3

 • Opíšte druhy polovodičových meničov a popíšte výkonové polovodičové súčiastky.
 • Popíšte konštrukciu polovodičovej diódy, nakreslite jej schematickú značku a uveďte základnú vlastnosť diódy.

Úloha 23.1

Vysvetlite pojmy: kybernetika, riadenie, ovládanie, kontrola, spätná väzba, regulácia, snímač a akčný člen

Kybernetika skúma riadiace a regulačné procesy.

 • Teoretická
 • Riadiaca (robotika, automatizácia, počítačové videnie)
 • Experimentálna

Riadenie je účelové pôsobenie riadiaceho člena (nadriadeného) na riadený objekt, pre dosiahnutie požadovaných hodnôt výstupných veličín riadeného systému.

Ovládanie je riadenie procesu (sústavy) bez spätnej väzby (nemáme spätnú informáciu o vykonaní požadovaných úkonov).

 • ručné
 • automatické

Regulácia – je riadenie procesu (sústavy) so spätnou väzbou. Kontroluje sa bezprostredný účinok riadenia, porovnáva sa na základe získaného skutočného výsledku riadenia a volí sa okamžitý zásah na dosiahnutie požadovaného stavu.

Spätná väzba - systémová väzba, pri ktorej sa časť výstupu niečoho vracia naspäť na vstup.

Snímač

 • elektrické veličiny
 • neelektrické veličiny
 • mechanické
 • magnetické
 • optické
 • tepelné
 • akustické
 • tlaku tekutín (pneumatické, hydraulické)
 • biologické či chemické

polohové:

 • snímače optické – sa obvykle aktivujú pri zmene svetelnej charakteristiky (infračervené, ultrafialové, laserové apod.) a implementujú sa predovšetkým ako regulačné prvky či optická závora (na snímač je namierený svetelný lúč, pri jeho prerušení snimac nahlási zmenu stavu)
 • ultrazvukové – majú v sebe zabudovaný vysielač a prijímač ultrazvukového signálu, ich aplikácia je veľmi podobná optickým (optoelektrickým) snímačom a výhodné sú najmä v prostredí s nevhodnými optickými charakteristikami (nízka viditeľnosť, rušenie)
 • indukčné snímače – merajú rozdiel v intenzite magnetického poľa
 • kapacitné – určujú zmenu kapacity dynamického prvku

silové – tenzometre:

 • odporové
 • polovodičové
 • piezoelektrické
 • magnetoelastické

Teplotné:

 • dilatačné
 • odporové
 • vláknové

Otáčkové

Meranie charakteristík okolitého prostredia (vlhkosť, pH, viskozita apod.)

Akčný člen vykonáva prácu.

 • Elektrický
 • Pneumatický
 • Hudraulický

Úloha 23.2

Nakreslite blokovú schému automatizovaného procesu

Popíšte úlohu jednotlivých blokov

 • Regulovaná sústava
 • Spätná väzba
 • Riadiací obvod

Uveďte príklady automatizovaných procesov, snímačov, akčných členov

Úloha 23.3

Opíšte druhy polovodičových meničov a popíšte výkonové polovodičové súčiastky

Druhy polovodičových meničov
Druhy polovodičových meničov

:!: https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/studium/odborne_predmety/esp/druhy_polovodicovych_menicov

Výkonová elektronika sa zaoberá silovými polovodičovými súčiastkami, ktoré sú schopné spínať veľké prúdy pri vysokých napätiach, t. j. sú schopné spínať vysoké výkony.

 • výkonová dióda
 • výkonový tranzistor
 • tyristor
 • FET a MOSFET tranzistory
 • IGBT - Bipolárny tranzistor s izolovaným hradlom
 • triak
 • varistor

Varistor je symetrická nelineárna polovodičová súčiastka vyrábaná z polykryštalického materiálu. Pri zväčšovaní napätia medzi jeho vývodmi narastá prúd najprv pomaly a takmer lineárne. Odpor súčiastky je veľký a skoro konštantný. Varistory sa používajú na stabilizáciu jednosmerného napätia, ako ochrana proti prepätiu a pod.

Popíšte konštrukciu polovodičovej diódy, nakreslite jej schematickú značku a uveďte základnú vlastnosť diódy

Polovodič: Si, Ge, SE
Anóda, katóda
Usmerňuje U a I
Priepustný a záverný smer

Využíva vlastnosť PN priechodu, alebo priechodu kov – polovodič.

Základnou vlastnosťou diódy je usmerňovací účinok. V jednom – priepustnom smere, dobre vedie prúd (kladie mu malý odpor), v druhom smere – závernom, prúd nevedie (kladie mu veľký odpor).

 1. D1 - Základná značka diódy
 2. Zenerova dióda
 3. Schottky dióda
 4. Vatikap
 5. Foto dióda
 6. LED dióda

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 1256

¯\_(ツ)_/¯

maturita/zaklady_kybernetiky.txt · Posledná úprava: 09/04/2022 17:21 od aix150